gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Ko nozīme statuss “Ģimenei draudzīgi”?

Ģimene ir katras stabilas, veselīgas sabiedrības pamats. Tikai ģimene var dot tajā augošajiem bērniem harmonisku un laimīgu bērnību.
Tikai ģimene var radīt pilnvērtīgus sabiedrības locekļus ar stabilu un atbildīgu attieksmi pret dzīvi. Taču ne vienmēr ģimenes vērtība sabiedrībā tiek pienācīgi novērtēta.

Lai veicinātu ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabotu ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi, Labklājības ministrija turpina īstenot uzņēmumu vērtēšanu, piešķirot tiem statusu "Ģimenei draudzīgi". Turklāt darba devējam ir svarīgi apzināties, ka ģimene, kas var ietekmēt uzņēmuma darbību, ir ne tikai klientiem, bet arī darbiniekiem. Tādēļ statusa "Ģimenei draudzīgi" ietvaros uzņēmumam ir iespēja parādīt labo praksi un ģimenēm nepieciešamo preču un pakalpojumu izpratni ne tikai attiecībā uz uzņēmuma mikrovidi, bet arī uz sabiedrību kopumā.

Pretendējot uz statusu "Ģimenei draudzīgi", uzņēmumiem ir iespēja demonstrēt savu pieredzi un vērtības plašākai sabiedrībai, vienlaikus rādot piemēru arī citiem komersantiem.

Ieskats statusa "Ģimenei draudzīgi" vēsturē

2004.gadā Veselības ministrija uzsāka īstenot projektu „Bērniem draudzīgs uzņēmums”. 2006.gada sākumā Veselības ministrija projekta tālāku īstenošanu nodeva toreizējai Bērnu un ģimenes lietu ministrijai, kas 2006.gada 11.septembrī izveidoja Ģimenei draudzīga komersanta vērtēšanas komisiju, sastāvā iekļaujot pārstāvjus no Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, Veselības ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas vecāku apvienības „Vecāki izglītībai, sadarbībai, izaugsmei” un Patērētāju tiesību aizsardzības centra, un apstiprināja Ģimenei draudzīga komersanta nolikumu. Vērtēšanas komisijas uzdevums bija izvērtēt pretendentu atbilstību Ģimenei draudzīga komersanta statusam atbilstoši iepriekš izvirzītiem vērtēšanas kritērijiem, kas ietvēra telpu un aprīkojuma atbilstību bērna vajadzībām, pakalpojumu un iekšējās drošības jautājumus, pakalpojuma saņēmēju un darbinieku viedokļa respektēšana, veidojot komersanta politiku, kā arī komersanta sniegto pakalpojumu/preču pieejamība plašam interesentu lokam, vienlaikus ievērojot patērētāju tiesības. Tāpat tika vērtēta komersanta iesaiste dažādos bērniem un ģimenēm veltītos pasākumos un atbalsta sniegšanu tajos. Svarīgs kritērijs bija arī komersanta attieksme un īstenotā politika attiecībā uz darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.
 
2007.gada sākumā Bērnu un ģimenes lietu ministrija aizsāka kampaņas aktīvu īstenošanu un pirmajā atlases kārtā Ģimenei draudzīga komersanta statusu piešķīra pavisam septiņiem uzņēmumiem: SIA „Latvijas Leļļu teātrim”, viesu namam „Straumēni”, AS „Latvijas Finieris” ražotnei „Troja”, AS „Laima”, AS „SEB Unibanka”, AS „Latvijas Valsts meži” un valsts SIA „Latvijas Televīzija”. Komersantus izvērtēja un statusu piešķīra divas reizes gadā uz diviem gadiem.
 
2008.gadā nogalē statuss tika piešķirts vēl diviem uzņēmumiem SIA „TNS Latvia” un AS „Swedbank”. Tāpat vērtēšanas komisija tika papildināta ar pārstāvjiem no Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības, Invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” un AS „Latvijas Valsts meži”.
 
2009.gada martā tika būtiski papildināts Ģimenei draudzīga komersanta izvērtēšanas nolikums un izstrādāti precīzāki vērtēšanas kritēriji, vienlaikus saglabājot iepriekš izvirzītos lielos Ģimenei draudzīga komersanta politikas mērķus (komersanta telpu un aprīkojuma pieejamība un atbilstība bērnu un ģimenes ar bērniem vajadzībām, nodarbināto veselības aizsardzība darbavietā, uz klientu orientēta pakalpojuma sniegšana, līdzdalība dažādos pasākumos bērnu un ģimeņu atbalstam, darba un ģimenes dzīves saskaņošanas politikas īstenošana.
 
Pēc Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas reorganizācijas kampaņu pārņēma Labklājības ministrija, saglabājot iepriekš izvirzītos vērtēšanas kritērijus.
 
2010.gadā statusam atkārtoti pieteicās un ieguva valsts SIA „Latvijas Televīzija”. Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam (apstiprinātas ar 2011.gada 18. februāra rīkojumu Nr. 65) iekļāva pasākumu, kas paredz Ģimenei draudzīga komersanta kampaņas popularizēšanu un statusa piešķiršanu plašākam komersantu lokam.
 
2011.gada sākumā Labklājības ministrija parakstīja sadarbības līgumu ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu par Ģimenei draudzīga komersanta kritēriju integrēšanu iniciatīvā Ilgtspējas indekss, kas attiecas uz piecām galvenajām darbības jomām: stratēģiju, sabiedrību, vidi, tirgus attiecībām un darba vidi, un tas attiecas arī uz sniegumu sociālajā un vides jomā un komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm. Paralēli tam saglabājot komersantiem iespēju arī tikt vērtētiem caur ministrijas vērtēšanas komisiju.
 
Dalība kampaņā ir brīvprātīga un Labklājības ministrija nekādā veidā nevar likt uzņēmumiem piedalīties vērtēšanā Ģimenei draudzīga komersanta statusa iegūšanai.
 
2019. gadā Labklājības ministrija izvērtējot, ka Ģimenei draudzīga komersanta statusam piesakās komersanti, valsts un pašvaldību iestādes un citi tiesību subjekti, kuru politika un pakalpojumi ir draudzīgi bērniem un ģimenēm, tika nolemts mainīt nosaukumu “Ģimenei draudzīgi”, tādējādi popularizējot ģimenei draudzīga uzņēmuma ideju.