gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Politikas mērķis un rezultāti

Politikas virsmērķis: veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību.

Apakšmērķi:

Palielināt materiālo atbalstu, kā arī uzlabot preču, pakalpojumu un vides pieejamību ģimenēm.
Dažādot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas.
Mazināt ģimeni destabilizējošos faktorus.
Aizsargāt bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības augt ģimenē.

Politikas rezultāti:

Palielinājusies dzimstība.
Samazinās nabadzības riskam pakļauto ģimeņu īpatsvars.
Uzlabojas bērnu attīstībai un audzināšanai labvēlīgi apstākļi.
Bāreņu un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vairāk iespēju augt ģimenē.

Galvenie politikas rezultatīvie rādītāji: word.gif - 648 B