gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Ir izsludināts projektu konkurss ES programmas DAPHNE III ietvaros

Daphne III programmas mērķis ir novērst un apkarot vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm, un aizsargāt cietušos un riska grupas.

Ir izsludināts projektu konkurss, kura ietvaros finansiālo atbalstu var saņemt multinacionālie projekti, ko īsteno vismaz 2 dažādu dalībvalstu organizācijas (Action Grants) un kuru ilgums nepārsniedz 24 mēnešus. Kopējais pieejamais finansējums Action Grants ietvaros ir 25831000 EUR. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2012.gada 29.marts.

Projektu ieteicamas tēmas:

 • No vardarbības cietušo tiesības;
 • Ar tradicionālām kaitīgām praksēm saistīta vardarbība;
 • No vardarbības cietušie bērni un bērni vardarbības veicēji;
 • Programmas un palīdzība vardarbības veicējiem;
 • Speciālistu, kuri saskārās ar vardarbības upuriem, apmācību programmas;
 • Cietušo atbalsts viņu neatkarības veicināšanai;
 • Vardarbība medijos, īpaši vardarbība saistībā ar jaunām tehnoloģijām.

 Eiropas Savienības (ES) programmas DAPHNE III mērķis ir novērst visa veida vardarbības izpausmes, kas izpaužas sabiedriskajā un privātajā dzīvē (tai skaitā - seksuālā izmantošana, cilvēku tirdzniecība vai jebkāda diskriminācija, kas attiecas uz cilvēkiem ar fiziskiem trūkumiem, minoritātēm, migrantiem vai citām viegli ievainojamām cilvēku grupām) pret bērniem, jauniešiem un sievietēm, ieviešot preventīvus pasākumus un nodrošinot atbalstu upuriem un riska grupām, kā arī stiprināt nevalstiskās un citas organizācijas, kas aktīvi darbojas šajā jomā.

Kopš 1997.gada, kad Daphne Initiative uzsāka kā viena gada programmu, tā ir kļuvusi par būtisku Eiropas nevalstisko organizāciju un valsts varas iestāžu darbības sastāvdaļu. Šī programma, kas cīnās pret vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm Eiropā, kā arī atbalsta upurus un samazina vardarbības iespējas pret tiem, ir apkopojusi simtiem cilvēku un organizāciju pieredzi un ir pavērusi iespējas pētniecībai un darbībai, lai palīdzētu Eiropas visneaizsargātajiem pilsoņiem.

Daphne III (2007-2013) ir Daphne un Daphne II programmas turpinājums.

Action Grants projektā var pieteikties, ja:

 • esat publiska vai privāta bezpeļņas organizācija (nevalstiskās organizācijas), vai cita bezpeļņas institūcija (pašvaldība, universitāte, pētījuma centrs), kas darbojas, lai novērstu un apkarotu vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm, aizsargātu pret šādu vardarbību, sniegtu atbalstu cietušajiem, īstenotu mērķtiecīgas darbības, mudinot atteikties no vardarbības vai palīdzot mainīt attieksmi un izturēšanos pret neaizsargātām grupām un vardarbībā cietušajiem;
 • jums ir vismaz divi sadarbības partneri attiecīgajā sfērā, vismaz divās valstīs, kurām ir saistoša programma Daphne:

    1. Eiropas Savienības dalībvalstīm;
    2. Eiropas Brīvās Tirdzniecības asociācijas (EFTA) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEA)valstīm;
    3. kā arī Turcijai.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātā:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/daphne_call_for_proposals_action_grants_2011_2012_en.htm