gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

APSTIPRINĀTS
Ar bērnu un ģimenes lietu ministra
2005.gada 26.aprīļa rīkojumu Nr.1-9.1/14

AIZBILDŅU APMĀCĪBAS PROGRAMMA

Programmas adresāts:

Personas, kas ieguvušas aizbildņa statusu.

Programmas mērķis:

  • ­apmācības procesā veidot aizbildņos toleranci, empātiju, bērna personības respektēšanu, ticību katra bērna spējām;
  • palīdzēt apgūt tās prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas audzinot dažāda vecuma bērnus.

Apmācības ilgums:

60 akadēmiskās stundas.

Kursa materiāli:

Pasniedzēju kursa materiālu apkopojums.

Pasniedzēji:

Kursu vada pasniedzēji, kuri sagatavojuši kādu no kursa saturā iekļautajām tēmām un kuriem ir teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas apmācībā.

Klausītāju grupas lielums:

Optimālais kursa dalībnieku skaits grupā ir 25 cilvēki.

Metodes:

Lekcijas, diskusijas, darbs grupās u.c.

Programmā iekļauto tēmu izklāsts:

Tēma

Akadēmisko stundu skaits

1.     Likumdošana:

1.1.          bērna ārpusģimenes aprūpes tiesiskais regulējums;

1.2.          valsts un pašvaldību institūciju kompetence aizbildnības jomā;

1.3.          aizbildņu tiesības un pienākumi;

1.4.          sociālās garantijas bez vecāku gādības palikušiem bērniem;

1.5.          bērna tiesību aizsardzība.

Kopā: 10 stundas

 

 

2.     Saskarsme ģimenē:

2.1.          efektīvas saskarsmes priekšnoteikumi ģimenē;

2.2.          bērna audzināšanas metodes;

2.3.          vardarbība, tās veidi un sekas;

2.4.          palīdzība vardarbībā cietušam bērnam;

2.5.          attiecību modeļi aizbildņa ģimenē;

2.6.          konflikta risināšana aizbildņa ģimenē;

2.7.          psiholoģiskā krīze, tās pārvarēšanas metodes.

Kopā: 30 stundas

3.     Bērna attīstība:

3.1.          bērna temperaments un raksturs;

3.2.          bērna psihiskās un fizioloģiskās attīstības posmi;

3.3.          bērna uzvedība noteiktos vecumposmos;

3.4.          attīstības īpatnības bērnam ar īpašam vajadzībām;

3.5.          bērnu interešu, prasmju un iemaņu attīstīšana (ārpusskolas nodarbības, interešu pulciņi).

Kopā: 10 stundas

4.     Bērna aprūpe:

4.1.          bērnu aprūpes īpatnības dažādos vecumposmos;

4.2.          higiēnas prasības;

4.3.          pirmā medicīniskā palīdzība.

Kopā: 10 stundas

Kopā:

60 stundas