gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • VALSTS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA 

LATVIJAS REPUBLIKAS BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA

Basteja bulvāris 14, Rīga, LV-1050, tālrunis: 7356497, fakss: 7356464, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Rīgā,

2007. gada 5.novembrī

Nr.2-1.1./418

 

SASKAŅOTS

Bērnu un ģimenes lietu

ministrs

                 __________A.Baštiks         

 

 

Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 75.panta 4.punkt

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts programmu

īstenošanas kārtība

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Normatīvais akts nosaka kārtību, kādā Bērnu un ģimenes lietu ministrija (turpmāk - ministrija) veic Valsts programmā bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai un Jaunatnes politikas valsts programmā (turpmāk - programmā) ietverto pasākumu īstenošanu, tajā skaitā projektu izvērtēšanu, finanšu līdzekļu plānošanu un maksājumu veikšanu, projektu īstenošanu un to īstenošanas uzraudzību, kā arī ministrijas darbības programmā noteikto pasākumu īstenošanā.

2. Šajā kārtībā noteiktie pienākumi projektu īstenotājiem ietverami līguma noteikumos.

II. Projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas kārtība 

3. Ministrijas valsts sekretārs ar rīkojumu apstiprina konkursa komisiju, kura sastāv no konkursa komisijas priekšsēdētāja un vismaz 4 (četriem) konkursa komisijas locekļiem un kurā var iekļaut pārstāvjus no tiešās pārvaldes, pašvaldību iestādēm un biedrībām un nodibinājumiem. Konkursa komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse komisijas locekļi. Ja balsu skaits dalās līdzvērtīgi, tad izšķirošo lēmumu pieņem komisijas priekšsēdētājs. Konkursa komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs.

4. Ministrijas valsts sekretārs apstiprina konkursa komisijas izstrādāto konkursa nolikumu, kurā nosaka konkursa norises kārtību, iesniedzamos dokumentus, pretendentu vērtēšanas kritērijus - projekta mērķi, pieteikuma iesniedzēja juridisko statusu, līdzfinansējumu, ja tāds paredzēts, un citus konkursa komisijas noteiktos kritērijus atbilstoši projekta mērķim - un projektu vērtēšanas kārtību.

5. Konkursa nolikumu publicē ministrijas mājas lapā (http://www.bm.gov.lv). Paziņojumu par projekta konkursa izsludināšanu var publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" vai nepieciešamības gadījumā citā vietējā vai reģionālajā laikrakstā.

6. Pēc konkursa nolikumā noteiktā termiņa beigām 3 (trīs) darba dienu laikā Projektu departamenta direktora norīkots darbinieks veic projektu dokumentu administratīvās atbilstības izvērtēšanu, pārbaudot, vai projekta pieteikuma veidlapa (1.pielikums) ir aizpildīta pilnībā, vai pieteikumam ir pievienota projekta budžeta tāme (2.pielikums) un informācija par projekta speciālistu un darbinieku darba pieredzi un kvalifikāciju (3.pielikums), vai pieteikuma iesniedzēja juridiskais statuss atbilst konkursa nolikumā noteiktajam, vai projekta pieteikumu ir parakstījusi persona, kas tiesīga pārstāvēt projekta īstenotāju un vai nav citi trūkumi projektu dokumentos, un sagatavo atzinumu konkursa komisijai.

7. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc projektu dokumentu izvērtēšanas tiek sasaukta konkursa komisijas sēde, kurā konkursa komisija izvērtē projektus, izmantojot Projektu departamenta direktora norīkotā darbinieka atzinumā konstatēto. Ja pretendents nav iesniedzis visus konkursa nolikumā minētos dokumentus vai arī tie ir nepilnīgi konkursa komisija vienu reizi izvērtēšanas procesā pieprasa iesniedzējam trūkstošo vai precizēto dokumentu iesniegšanu par ko nekavējoties tiek informēts projekta pieteicējs.

8. Ja pretendents konkursa komisijas norādītajā termiņā nenovērš konstatētās nepilnības vai nesniedz trūkstošos dokumentus, konkursa komisija pieteikumu noraida un tālāk nevērtē.

9. Ja projekta pieteikums atbilst administratīvās izvērtēšanas kritērijiem, konkursa komisija veic projektu kvalitātes un finanšu atbilstības izvērtēšanu.

10.  Konkursa komisija izvērtē projektu kvalitātes un finanšu atbilstību konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem, kuri tiek vērtēti ar noteiktu punktu skaitu. 

11.  Konkursa komisija 5 (piecu) darba dienu laikā no konkursa komisijas sēdes, kurā veic projektu kvalitātes un finanšu atbilstības izvērtēšanu, pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem. Protokolu par projektu konkursa rezultātiem paraksta konkursa komisijas priekšsēdētājs un komisija locekļi, kuri piedalījušies projektu pieteikumu vērtēšanā.

12.  Piecu darba dienu laikā pēc konkursa komisijas lēmuma pieņemšanas konkursa rezultātus ievieto ministrijas mājas lapā (http://www.bm.gov.lv) un nosūta publicēšanai laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" vai nepieciešamības gadījumā citā vietējā vai reģionālajā laikrakstā, ja attiecīgajā konkursa nolikumā tas paredzēts.

III. Projekta līguma sagatavošanas kārtība 

13.  Līgumu par projekta īstenošanu 10 (desmit) darba dienu laikā sagatavo Projektu departaments sadarbībā ar Juridisko un Eiropas lietu departamentu un Plānu un finanšu departamentu, kā arī ar citiem ministrijas departamentiem, ja projekts ir saistīts ar šo departamentu kompetenci. Citi ministrijas departamenti sniedz priekšlikumus Projektu departamentam pēc Projektu departamenta pieprasījuma. Līgumu vizē minēto departamentu direktori un valsts sekretāra vietnieks.

14.  Projekta īstenošanas līgumā obligāti ietver: līguma būtiskās sastāvdaļas, maksājumu kārtību, pasūtītāja un izpildītāja pienākumus un tiesības, gala atskaišu iesniegšanas kārtību, nosacījumu, ka izpildītājs ir atbildīgs par projekta īstenošanas rezultātā izveidotā objekta uzturēšanu līgumā noteiktu termiņu pēc projekta īstenošanas beigām, kā arī citus noteikumus, kas uzskatāmi par svarīgiem un saistošiem izpildītājam un pasūtītājam, lai sasniegtu projekta mērķi. 

15.  Pēc līguma parakstīšanas Projektu departaments ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā vai, ja ministrijas maksājums līgumā paredzēts īsākā termiņā - nekavējoties, iesniedz Plānu un finanšu departamentam divas līguma kopijas, uz kurām Plānu un finanšu departaments veic atzīmi par līguma kopiju saņemšanu un vienu līguma kopiju nodod Projektu departamentam. Plānu un finanšu departaments līgumā noteiktajā termiņā nodrošina maksājuma uzdevumu sagatavošanu finansējuma pārskaitīšanai projekta īstenotāja speciāli projektam atvērtajā kredītiestādes kontā.

16.  Noslēgtie līgumi tiek reģistrēti ministrijas līgumu reģistrā un glabājas Projektu departamentā. 

IV. Projektam piešķirtā finansējuma maksājumu veikšanas un līdzfinansējuma pieprasīšanas un noteikšanas kārtība

17.  Projektos, kuros ministrijas finansējums ir mazāks par Ls 5000, ministrija pārskaita finansējumu projekta īstenotājam vienā maksājumā līgumā noteiktajā termiņā. 

18.  Projektos, kuros ministrijas finansējums ir no Ls 5000 līdz Ls 15 000 ministrija veic avansa maksājumu 80% apmērā, ja ministrijas finansējums ir lielāks par Ls 15 000 ministrija veic avansa maksājumu 60% apmērā no finansējuma summas līgumā noteiktajā termiņā.

19.  Ja pēc projekta īstenošanas termiņa beigām ministrijas projektu izvērtēšanas komisija, izskatot projekta atskaites, konstatē, ka projekta īstenotājs projekta finansējumu ir izlietojis atbilstoši projekta mērķiem un budžeta tāmei, ministrija veic gala maksājumu līgumā noteiktajā termiņā pēc nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas. 

V. Projektu uzraudzības un izvērtēšanas kārtība 

20.  Projektu uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka projektu īstenošana notiek saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem un sekmēt projektu mērķu sasniegšanu. Uzraudzībā izmantojamie instrumenti ir:

20.1. pastāvīga komunikācija ar projekta īstenotāju;

20.2. uzraudzības vizītes;

20.3. projekta ziņojumi, starpatskaites, gala atskaites. 

21.  Projektu uzraudzību īsteno Projektu departaments.

22.  Ja projekta īstenošanas termiņš pārsniedz 4 mēnešus vai projekta summa ir lielāka par 2000 latiem, kā arī projekta īstenošana ir saistīta ar jaunu objektu izveidošanu (piemēram, bērnu rotaļu centri, jaunatnes iniciatīvu centri), līgumā nosaka projekta īstenotāja pienākumu iesniegt starpatskaiti (4.pielikums). 

23.  Pēc projekta starpatskaites saņemšanas Projektu departamenta direktora norīkots darbinieks pārbauda īstenoto aktivitāšu atbilstību projekta mērķim, projekta pieteikumam, pieteikumā iekļautajam aktivitāšu, laika grafikam un projekta budžetam.

24.  Projektu departamenta direktora norīkots darbinieks 7 (septiņu) dienu laikā pēc starpatskaites saņemšanas ministrijā izvērtē starpatskaiti un aizpilda starpatskaišu izvērtējuma tabulu (5.pielikums). Starpatskaišu izvērtējuma tabulu paraksta Projekta departamenta norīkotais darbinieks, Projektu departamenta direktors un Plānu un finanšu departamenta norīkots darbinieks, kurš pārbauda finanšu izlietojuma atbilstību projekta budžeta tāmei. 

25.  Nepieciešamības gadījumā Projektu departaments veic Projekta uzraudzību projekta īstenošanas vietā. Projekta departamenta atbildīgais darbinieks sastāda apsekošanas aktu (6.pielikums) par projekta īstenošanas gaitu. Aktu paraksta Projekta departamenta atbildīgais darbinieks un projekta īstenotājs vai tā norīkots pārstāvis.

26.  Uzraudzības vizītes tiek īstenotas iepriekš saskaņojot ar projekta īstenotāju. 

27.  Ja projekta īstenošanas gaitā Projektu departaments līgumā noteiktajā termiņā saņem īstenotāja pieprasījumu veikt grozījumus līgumā, tad Projektu departaments sadarbībā ar Plānu un finanšu departamentu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izvērtē un sagatavo grozījumus līgumā vai atteikumu veikt grozījumus līgumā.

28.  Projekta īstenotāja iesniegtie dokumenti - saturiskā atskaite (7.pielikums), finanšu atskaite (8.pielikums vai 9.pielikums), projekta īstenotāja parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts (10.pielikums) un bankas konta izraksts, kā arī citi ar projekta īstenošanu saistīti dokumenti tiek reģistrēti ministrijas lietvedībā un nodoti izvērtēšanai Projektu departamentam. 

29.  Projektu izvērtē valsts sekretāra apstiprināta komisija, kuru vada Projektu departamenta direktors un kurā nepieciešamības gadījumā iekļauj atbildīgo struktūrvienību pārstāvjus vai kādas citas struktūrvienības. Valsts sekretārs var norīkot personu, kas izvērtē finanšu līdzekļu izlietošanas nepieciešamību un pamatotību un kurai ir komisijas padomdevēja tiesības. Projektu izvērtēšanas komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs.

30.  Projektu departamenta direktors izvērtē projekta saturiskās ievirzes atbilstību programmas mērķiem un uzdevumiem. Projektu departaments izvērtē projekta atbilstību pieteikumam un nodod to Plānu un finanšu departamentam. Plānu un finanšu departaments izvērtē finanšu līdzekļu izlietošanas atbilstību projekta tāmei un nodod to Juridiskajam un Eiropas lietu departamentam. Juridiskais un Eiropas lietu departaments izvērtē līgumā noteikto saistību izpildes termiņu ievērošanu, līgumā noteikto saistību neizpildes tiesiskās sekas un līgumā noteikto sankciju piemērošanas tiesiskumu un lietderīgumu. 

31.  5 (piecu) darbdienu laikā pēc projektu atskaišu iesniegšanas Projektu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs sasauc projektu izvērtēšanas komisijas sēdi, kurā nosaka termiņus kādā tiek izvērtētas projektu atskaites. Projektu atskaites izvērtēšanas termiņš ir 2 (divi) mēneši no atskaišu iesniegšanas dienas ministrijā. Projektu departaments, Plānu un finanšu departaments Juridiskais un Eiropas lietu departaments un Jaunatnes lietu departaments (izvērtē tikai Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros īstenotos projektus) atbilstoši savai kompetencei izvērtē projekta īstenotāja iesniegtos dokumentus saskaņā ar izvērtēšanas kritēriju pārbaudes lapu (11.pielikums), kurās iekļautos kritērijus var precizēt atbilstoši attiecīgās ministrijas programmas sadaļas prasībām. Departamenti sniedz atzinumu par projekta atbilstību, daļēju atbilstību vai neatbilstību kritērijiem. Valsts sekretāra norīkotā persona, kas izvērtē finanšu līdzekļu izlietošanas nepieciešamību un pamatotību, sagatavo komisijai rakstveida ziņojumu par katru projektu.

32. Ja komisija konstatē, ka projekta īstenotājs nepilda līguma noteikumus, komisija sastāda aktu, kuru ministrija 10 dienu laikā no komisijas sēdes nosūta projekta īstenotājam, norādot līguma saistību pārkāpumus. Pamatojoties uz sastādīto aktu, ministrija var pieprasīt papildus dokumentus, lūgt novērst aktā konstatētās nepilnības vai piemērot līgumā noteiktās sankcijas. 

33.  Komisijas lēmumi tiek norādīti komisijas sēdes protokolā. Komisija izskata projektu atskaites un pieņem lēmumu, ka:

33.1. projekts ir atbilstošs izvērtēšanas kritērijiem;

33.2. projekts ir daļēji atbilstošs vai neatbilstošs izvērtēšanas kritērijiem. 

34.  Ja komisija atzīst projektu par īstenotu atbilstoši projekta pieteikumam, projektu izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu par projekta nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanu. 3 (trīs) darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Projektu departamenta direktors paraksta un iesniedz valsts sekretāram apstiprināšanai nodošanas - pieņemšanas aktu. 5(piecu) darba dienu laikā valsts sekretārs izvērtē iesniegtā projekta atskaiti un pieņem lēmumu par nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanu.

35. Ja komisija atzīst projektu par daļēji atbilstošu izvērtēšanas kritērijiem, protokolā un dienesta ziņojumā valsts sekretāram norāda iemeslus projekta atzīšanai par daļēji atbilstošu līguma nosacījumiem un komisijas lēmumu. Ja projekta īstenotājs ir nokavējis projekta atskaišu iesniegšanas termiņus, projektu izvērtēšanas komisija pieprasa projekta īstenotāja paskaidrojumu par termiņu kavējuma iemesliem un, ievērojot paskaidrojumā noteikto un samērīguma un lietderības principu, dienesta ziņojumā valsts sekretāram var ierosināt nepiemērot līgumā paredzētās sankcijas.

36.  Ja projekta īstenotājs iesniedz komisijas pieprasītos dokumentus, projekta atskaiti atkārtoti izskata projektu izvērtēšanas komisijas sēdē. 

37.  Ja projekta īstenotājs nepilda komisijas sastādītajā aktā noteikto, Projektu departaments sadarbībā ar Juridisko un Eiropas lietu departamentu un Plānu un finanšu departamentu sagatavo vēstuli projekta īstenotājam par līgumā paredzēto sankciju piemērošanu. Juridiskais un Eiropas lietu departaments organizē līgumā paredzēto sankciju piemērošanu.

VI. Ministrijas finansējuma atmaksas kārtība 

38.  Projekta finansējumu atbilstoši projekta budžeta tāmei veido ministrijas finansējums un projekta īstenotāja finansējums. Plānotais finansējums ir projekta īstenošanai nepieciešamie naudas līdzekļi atbilstoši projekta līgumam un budžeta tāmei. Faktiski izlietotais finansējums ir naudas līdzekļi, kas izlietoti projekta īstenošanai atbilstoši iesniegtajai projekta finanšu atskaitei. Projekta izmaksas veido visi izdevumi, kas ir  radušies projekta īstenošanas gaitā.

39.  Projekta īstenošanas gaitā radušās izmaksas ir attaisnotas, ja:

39.1. izmaksas ir saistītas ar līguma priekšmetu un tās ir uzrādītas projekta budžeta tāmē;

39.2. izmaksas izmanto līgumā paredzētā projekta izpildei;

39.3. izmaksas ir atbilstoši pamatotas ar grāmatvedības attaisnojuma dokumentiem;

39.4. izmaksas attiecas uz projekta īstenošanas laiku, kas noteikts līgumā;

39.5. izmaksas veic tikai projekta īstenotājs un tās ir fiksētas projekta īstenotāja grāmatvedības reģistros;

39.6. izmaksas ir identificējamas un pārbaudāmas. 

40.  Ja pēc projekta īstenošanas termiņa beigām projekta īstenotājs nav iztērējis visu projektam piešķirto finansējumu, tad saskaņā ar līgumu atlikušo un nerealizēto finansējumu 15 dienu laikā pēc projekta termiņa beigām projekta īstenotājs ieskaita ministrijas kontā.

41.  Ja projektu izvērtēšanas komisija, izskatot iesniegtās projekta atskaites, pieņem lēmumu, ka projekta īstenotājs projekta finansējumu nav izlietojis atbilstoši projekta mērķiem un budžeta tāmei jeb ir radušās uz projektu neattiecināmas izmaksas, tad tās  projekta īstenotājs nekavējoties ieskaita ministrijas kontā. 

42.  Ja ministrijas finansējums ir no Ls 5000 līdz Ls 15 000 un ministrija ir veikusi avansa maksājumu 80% apmērā no ministrijas finansējuma vai ministrijas finansējums ir lielāks par Ls 15 000 un ministrija ir veikusi avansa maksājumu 60% apmērā un projektu izvērtēšanas komisija, izskatot projekta atskaites, konstatē, ka faktiski izlietotais projekta finansējums ir mazāks nekā plānotais, tad sagatavo ministrijas finansējuma gala maksājuma aprēķinu, ievērojot projekta budžeta tāmē norādīto procentuālo attiecību pa finansējuma avotiem.

43. Gala maksājuma aprēķinu (12.pielikums) sagatavo Plānu un finanšu departaments. Gala maksājuma aprēķinu paraksta Plānu un finanšu departamenta direktors, Projektu departamenta direktors un Plānu un finanšu departamenta Budžeta un finanšu nodaļas vadītājs. 

44. Ministrijas finansējuma gala maksājuma apjomu projektu izvērtēšanas komisija norāda komisijas sēdes protokolā. Plānu un finanšu departaments piecu darba dienu laikā pēc izvērtēšanas komisijas sēdes protokola saņemšanas veic gala maksājumu projekta īstenotājam.

45. Ja ministrija konstatē, ka projekta īstenotājs projekta finansējumu   neizmanto atbilstoši projekta budžeta tāmei, nespēj īstenot projektu vai nav attaisnojuma dokumentu par  projekta finansējuma izlietojumu atbilstoši projektam, projekta īstenotājs 15 darba dienu laikā no projektu izvērtēšanas komisijas akta parakstīšanas dienas atmaksā piešķirto ministrijas finansējumu pilnā apmērā.

VII. Programmas ietvaros īstenoto pasākumu organizēšanas kārtība

46. Ar valsts sekretāra rīkojumu ieceltais apakšprogrammas vadītājs vai projektu koordinators (turpmāk - atbildīgais darbinieks) 20 darba dienu laikā pēc programmas vai programmas grozījumu spēkā stāšanās dienas iesniedz Administratīvajam departamentam informāciju ar programmā paredzēto pasākumu aprakstu, pasākumu īstenošanas termiņiem un plānoto finansējumu. Atbildīgais darbinieks ir atbildīgs par programmas ietvaros ministrijas īstenoto pasākumu nodrošināšanu.

47. Administratīvā departamenta direktors saskaņo 46.punktā minēto informāciju, kā arī iepirkuma procedūras termiņus ar atbildīgo darbinieku, saskaņā ar kurām tiks izvēlēti piegādātāji un piešķirtas tiesības noslēgt piegādes vai pakalpojumu līgumus, un informācijas iesniegšanas termiņus tehniskās specifikācijas sagatavošanai.

48. Atbildīgais darbinieks sagatavo detalizētu pasākuma tāmi un informāciju, kas nepieciešama tehniskās specifikācijas sagatavošanai. Pasākuma tāmi iesniedz Plānu un finanšu departamenta direktoram. Pasākuma tāmi apstiprina valsts sekretārs. Informāciju tehniskās specifikācijas sagatavošanai iesniedz Administratīvā departamenta direktoram iepriekš noteiktos termiņos. Tehnisko specifikāciju vizē Administratīvā departamenta direktors un atbildīgais darbinieks.

49. Iepirkumu organizē Administratīvais departaments.

50. Administratīvais departaments sadarbībā ar atbildīgo darbinieku sagatavo pasākuma līguma projektu. Pasākuma līguma projektu atbilstoši kompetencei izvērtē Juridiskais un Eiropas lietu departaments un Plānu un finanšu departaments.

51. Līgums tiek parakstīts un reģistrēts ministrijas līgumu reģistrā ne vēlāk kā pasākuma uzsākšanas dienā.

52. Pēc līguma parakstīšanas Administratīvais departaments ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā vai, ja ministrijas maksājums līgumā paredzēts īsākā termiņā - nekavējoties vienu līguma kopiju iesniedz Plānu un finanšu departamentam, otru - Projektu departamentam un trešo - atbildīgajam darbiniekam. Plānu un finanšu departaments līgumā noteiktajā termiņā nodrošina maksājuma uzdevuma sagatavošanu finansējuma pārskaitīšanai.

53. Līguma izpildes uzraudzību nodrošina atbildīgais darbinieks. Par konstatētajām nepilnībām atbildīgais darbinieks nekavējoties informē valsts sekretāru.

54. Ja līgumā ir paredzēta atskaišu iesniegšana par izpildītajiem darbiem kā nosacījums maksājumu veikšanai, atskaites pirms iesniegšanas Plānu un finanšu departamentā vizē atbildīgais darbinieks.

55. Atbildīgā persona pēc darba faktiskās izpildes nekavējoties informē Administratīvo departamentu, kas trīs darba dienu laikā sagatavo nodošanas pieņemšanas aktu.

56. Izpildīto darbu vai preci pieņem atbildīgais darbinieks. Darbu nodošanas pieņemšanas aktu paraksta līgumā noteiktā ministrijas pilnvarotā persona vai, ja līgumā tāda nav noteikta, atbildīgā persona. Preču pavadzīmi - rēķinu paraksta atbildīgā persona vai līgumā noteiktā ministrijas pilnvarotā persona.

57. Preču pavadzīmi - rēķinu vai nodošanas pieņemšanas aktu pēc tā parakstīšanas atbildīgais darbinieks vai līgumā noteiktā ministrijas pilnvarotā persona nekavējoties iesniedz Plānu un finanšu departamentam.

58. Rakstveida līgumu var neslēgt, ja pasākuma īstenošanai plānotā summa ir mazāka par 1000 LVL. Izpildīto darbu vai preci pieņem atbildīgais darbinieks, kurš paraksta preču pavadzīmi - rēķinu vai nodošanas pieņemšanas aktu.

 

Valsts sekretāre                                                                    I.Zalpētere