gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • VALSTS PROGRAMMA BĒRNA UN ĢIMENES STĀVOKĻA UZLABOŠANAI 2009. GADAM

 Pielikums

bērnu un ģimenes lietu ministra

2008.gada____. rīkojumam Nr.______

 

Valsts programma bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2009.gadam 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 65.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija izstrādā ikgadējo Valsts programmu bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai (turpmāk tekstā - Valsts programma).

Valsts programma ir rīcības plānošanas dokuments, kura mērķis ir sekmēt bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanos, īstenojot mērķtiecīgus uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērstus pasākumus.

Ievērojot Ministru kabinetā 2004.gada 30.novembrī akceptēto rīcības plānu koncepcijas "Valsts ģimenes politika" īstenošanai 2004.-2013.gadam un 2007.gada 21.novembrī akceptēto Bērnu un ģimenes lietu ministrijas darbības stratēģiju 2006.-2008.gadam (aktualizēta 2008.- 2010.gadam), Valsts programmas prioritātes 2009.gadā ir atbalsts ģimenēm ar bērniem, kā arī  bērniem un ģimenei draudzīgas un drošas  vides veidošanas veicināšana.

Valsts programmas pasākumus īsteno Bērnu un ģimenes lietu ministrija, valsts mērķdotācijas saņēmēji vai projektu konkursos noteiktie pasākumu īstenotāji. Realizējot Valsts programmā noteiktos pasākumus, pasākumu īstenotāji ievēro Publisko iepirkumu likumu, kā arī citus normatīvos aktus.

I.  ATBALSTA PASĀKUMI ĢIMENĒM UN BĒRNIEM PAŠVALDĪBĀS

Mērķi:

 • veicināt īslaicīgas uzraudzības pakalpojumu pieejamību;
 • veicināt pozitīvu saskarsmi starp vecākiem un bērniem;
 • nodrošināt bērniem un ģimenēm speciālistu palīdzību un informāciju par iespējām saņemt palīdzību.

Uzdevumi:

 • veidot ģimenes vajadzībām atbilstošu infrastruktūru pašvaldībās;
 • nodrošināt kvalitatīvas bērnu uzraudzības iespējas attīstību veicinošos apstākļos;
 • attīstīt un pilnveidot sociālā atbalsta sistēmu pašvaldībā.

1.1.Bērnu rotaļu un attīstības centru un sākumskolas vecuma bērnu dienas centru veidošana pašvaldībās un to  attīstība

Pirmsskolas izglītības iestāžu skaits valstī ir nepietiekams. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem valstī vairāk nekā 27 tūkstoši pirmsskolas vecuma bērnu gaida rindā uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs. Iedzīvotāju pieprasījums pēc šāda pakalpojuma nemazināsies sakarā ar to, ka valstī bērnu kopšanas atvaļinājums tiek piešķirts, līdz bērns sasniedz pusotra gada vecumu. Tas nozīmē, ka vecākam, kurš izmantoja bērna kopšanas atvaļinājumu, ir jāatgriežas darbā, bet bērnam no tā brīža ir nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības iestādē, ja viņu nevar pieskatīt vecvecāki vai nav iespēju algot aukli.

Ievērojot minēto, pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības nodrošināšanai, kad vecākiem nav iespēju būt kopā ar bērnu, t.sk. lai veicinātu vecāku darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, ir nepieciešams veidot bērnu rotaļu un atpūtas centrus, kuros vecāki varētu atstāt bērnus uz vairākām stundām dienā speciālistu uzraudzībā, kā arī pilnveidot pakalpojumus jau izveidotajos centros.

Mācības sākumskolās parasti beidzas agrāk nekā vecāku darba laiks, tādēļ sākumskolas vecuma bērnu drošības un kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas, kā arī palīdzības mācībās nodrošināšanai nepieciešama dienas centru izveide. Rotaļu un attīstības centru, kā arī dienas centru sākumskolas vecuma bērniem izveide nodrošinātu kvalitatīvas bērnu uzraudzības iespēju to attīstību veicinošos apstākļos. Vienlaikus bērnu rotaļu un attīstības centriem, kā arī dienas centriem nepieciešams atbalsts izglītības un atpūtas līdzekļu klāsta papildināšanai, pakalpojumu kvalitātes palielināšanai un pakalpojumu veidu dažādošanai.

Finansējums - 20 000 Ls

Rezultāts:

 • izveidoti vismaz 3 bērnu rotaļu un attīstības centri vai dienas centri sākumskolas vecuma bērniem pašvaldībās.

1.2.Sociālā atbalsta sistēmas pilnveide pašvaldībā

Joprojām aktuāla problēma Latvijā - bez pamatizglītības palikušie bērni, viņu nākotnes un tālākas izglītības iespējas. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas  datiem 2007.gadā 1821 bērnu pamatskolu beidz bez apliecības, t.i. tik bērnu paliek bez atbilstošas pamatizglītības. Vienlaikus pastāv problēma, ka nav ciešas saites starp skolēniem un viņu vecākiem, savukārt, vecākiem ar skolu.

Tādējādi ir nepieciešams izstrādāt, aprobēt un attīstīt tādu sociālā atbalsta modeli, kura ietvaros ikvienam bērnam un viņa ģimenei tiktu savlaicīgi konstatēta atbalsta nepieciešamība un sniegta ģimenes un bērna  vajadzībām vispiemērotākā palīdzība vai pakalpojums, vienlaikus nepieļaujot bērna „izkrišanu" no izglītības sistēmas.

Ievērojot minēto, kā arī atbilstoši Rīcības plānam koncepcijas "Valsts ģimenes politika" īstenošanai 2004.- 2013.gadam, nepieciešams turpināt attīstīt un pilnveidot 2008.gadā uzsākto projektu Cēsu pašvaldībā „Roku rokā bērnu atbalstam", to attīstot, izmēģinot praksē.

Finansējums - 7630 Ls

Rezultāts:

 • turpināta projekta īstenošana par atbalsta un koordinācijas sistēmu bērniem, vecākiem un valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekiem (izglītības speciālisti, sociālie darbinieki, tiesībsargājošo iestāžu darbinieki).

II.  INFORMATĪVA UN IZGLĪTOJOŠA ATBALSTA NODROŠINĀŠANA BĒRNA UN ĢIMENES STĀVOKĻA UZLABOŠANAI 

Mērķi:

 • veicināt vardarbības gadījumu samazināšanos,
 • veicināt augsta riska vecāku personības pilnveidi, rosināt vecākus vērtību sistēmas attīstībai un jaunu uzvedības modeļu apgūšanai
 • nodrošināt bērniem iespēju augt un mācīties bērniem draudzīgā skolā. 

Uzdevumi:

 • sniegt psiholoģisku atbalstu ģimenēm ar bērniem, adoptētājiem, viesģimenēm, audžuģimenēm un aizbildņiem;
 • īstenot vardarbības gadījumu samazināšanos, izglītojot speciālistus;
 • nodrošināt skolu mediācijas programmas attīstību.

2.1. Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī atbalsta grupu veidošana

Ikvienā ģimenē var rasties situācijas, kad nepieciešams informatīvs atbalsts, psiholoģiska un sociāla palīdzība, kā arī citi pakalpojumi ģimenes pilnvērtīgai funkcionēšanai. Bērna pilnvērtīgai un harmoniskai attīstībai ir nepieciešama ģimeniska vide, sapratnes un mīlestības gaisotne. Ģimenēs, kuras uzņēmušās rūpes par bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, nereti ir dažādas problēmas, kā arī nereti vecākiem un bērniem veidojas dažādas konfliktsituācijas. Lai veicinātu bez vecāku gādības palikušo bērnu pilnvērtīgu un harmonisku iekļaušanos ģimenēs un sniegtu atbalstu ģimenēm, kurās pastāv konflikti, ir nepieciešams nodrošināt psihologa palīdzības pieejamību.

Finansējums - 32 000 Ls

Rezultāti:

 • nodrošināta iespēja saņemt psihologu konsultācijas audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētāju ģimenēm un viesģimenēm, kā ar bez vecāku gādības palikušiem bērniem krīzes situācijās;
 • izveidotas un izglītotas vismaz 10 audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu ģimeņu atbalsta grupas;
 • noticis audžuģimeņu salidojums, kurā piedalījušies vismaz 400 dalībnieki.

2.2. Atbalsta pasākumi vardarbības mazināšanai

 Vardarbība ir cilvēktiesību, īpaši tiesību uz dzīvi, drošību, cieņu un fizisko un garīgo integritāti vispārējs pārkāpums. Vardarbība izpaužas ļoti dažādās formās, tā var būt vērsta pret dažādiem cilvēkiem, no tās var ciest gan ārpus mājām, gan savā ģimenē. Fiziski un garīgi vistraumējošākā un ilglaicīgas sekas radoša tāda vardarbība, kura notiek ģimenes vai tuvu radinieku un tādu personu, ar kurām bērnam ir izveidojusies emocionāla piesaiste lokā.

Vardarbība ģimenē kopumā ir sociāls fenomens, kas rada būtiskas sociālas un ekonomiskas sekas ne tikai tās skartajiem cilvēkiem, bet arī valstij ilgtermiņā. Saskaņā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas pētījumu „Laulību, dzimstības un pozitīvu bērnu un vecāku attiecību veicinošo faktoru izpēte" vairāk nekā 30% bērnu ģimenē cieš no vecāku fiziskas un emocionālas vardarbības. Tāpat pēdējā laikā īpaši aktuāls ir kļuvis jautājums par nepilngadīgo aizsardzību pret seksuālo vardarbību - noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret dzimumneaizskaramību. Tādēļ ir būtiski veikt ne vien vecāku un speciālistu, kas strādā ar bērniem, apmācību par vardarbības formu atpazīšanu un adekvātu rīcību, bet it īpaši gan pirmsskolas, gan skolas vecuma bērnu apmācību par bērnu drošību dažādās situācijās, veselību un dzimumu līdztiesību, kā arī reaģēšanu, saskaroties ar vardarbības formām.

Tādējādi, nolūkā rosināt izpratni par vardarbību ģimenē, tās izplatību, pazīmēm, kā arī tālāko rīcību to konstatējot, it īpaši tad, ja cietušais vai vardarbības liecinieks ir nepilngadīgais, kā arī lai veicinātu vardarbības gadījumu samazināšanos, ir nepieciešams turpināt izglītot speciālistus, kā arī īstenot dažādus informatīvus un izglītojošus pasākumus speciālistiem un bērniem.

Finansējums - 49 000 Ls

Rezultāti:

 • speciālistu apmācības, kā atpazīt vardarbībā cietušus bērnus (apmācīti vismaz 400 speciālisti par vardarbību); 
 • apmācību programmas par vardarbības ģimenē aspektiem izstrāde;
 • atbalsta grupas pakalpojumu nodrošināšana sievietēm, kuras cietušas no vardarbības;
 • „Džimbas skola" (apmācīti vismaz 1260 pirmsskolas vecuma bērni un sagatavoti 14 treneri).

2.3. Bērniem draudzīga skola

2005.gadā ministrija uzsāka projekta „Bērniem draudzīga skola" īstenošanu. 2007.gadā tika izstrādāts metodiskais materiāls „Mediācija skolā". Metodiskā materiāla mērķis ir atbalstīt skolu centienus miermīlīgā un konstruktīvā veidā ikdienas konfliktu risināšanā skolas vidē. Lai nodrošinātu miermīlīgas strīdu risināšanas iespējas skolās, ir paredzēta skolu mediācijas programmas attīstība.

Ar vien aktuālāka problēma skolās ir „mobings" - ilgstoša negatīva ietekme uz cilvēku. Mobings veidojas, kad viena vai vairākas personas ilgākā laika periodā tiek pakļautas sistemātiskai negatīvai rīcībai un attieksmei no līdzcilvēku puses. Ar „mobingu" nodarbojas gan skolēnu grupas pret citu skolēnu, gan skolēns pret skolēnu, kā arī skolotājs pret skolēnu.  Saskaņā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sniegtajiem datiem Latvijas skolās „mobingu" pret sevi ir izjutuši  48.3% skolēnu. Nepieciešams īstenot vienaudžu savstarpējās vardarbības mazināšanas  programmu skolās.

Finansējums - 50 500 Ls

Rezultāts:

 • īstenota vienaudžu savstarpējās vardarbības mazināšanas  („Mobinga" mazināšanas ) programma (izvēlētas 20-25 skolas, katrā skolā organizēti 3 dienu semināri) ;
 • apmācīti vismaz 150 izglītības darbinieki un 300 skolēni par mediācijas iespējām skolā.

2.4. Sadarbības projektu ar Pjemontas reģiona Starptautiskās adopcijas aģentūru „Ģimenes atbalsta centri: administratīvās un metodiskās kapacitātes stiprināšana ģimenes atbalsta centros Latvijā" un „Grūtībās nonākušu bērnu aizsardzībai: audžuģimeņu kustības un vietējās adopcijas veicināšana" īstenošanas nodrošināšana

Bērnu un ģimenes lietu ministrija 2007.gada 3.oktobrī parakstīja sadarbības līgumu ar Pjemontas reģiona Starptautiskās adopcijas aģentūru par projekta „Ģimenes atbalsta centri: administratīvās un metodiskās kapacitātes stiprināšana ģimenes atbalsta centros Latvijā" īstenošanu.

Projekta mērķi ir apgūt jaunu pieredzi un zināšanas par ģimenes aprūpes sistēmu, pilnveidot esošos pakalpojumus, ko nodrošina Latvijas ģimenes un bērnu atbalsta centri un sociālie dienesti, apmācot un apmainoties zināšanām un prasmēm.

Ir nepieciešams noorganizēt sociālo darbinieku, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem atbalsta centros, apmācības par iespējām dažādot pakalpojumus savā administratīvajā teritorijā. Tādējādi veicinot administratīvās un metodiskās kapacitātes stiprināšanu ģimenes atbalsta centros un sociālo dienestu ģimeņu atbalsta nodaļās.

Turpinot  2006.gadā uzsāktā projekta „Grūtībās nonākušu bērnu aizsardzībai: audžuģimeņu kustības un vietējās adopcijas veicināšana" īstenošanu, tiks  sagatavoti „labās prakses" apmācību materiāli sociālajiem darbiniekiem, līdz ar to ir nepieciešams finansiāls nodrošinājums projekta īstenošanai.

Finansējums - 7 000 Ls

Rezultāts:

 • organizēts apmācību seminārs sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem atbalsta centros;
 • sagatavots „labās prakses" apmācību materiāls sociālajiem darbiniekiem. 

III.  BĒRNIEM UN ĢIMENĒM DRAUDZĪGAS VIDES VEIDOŠANA

Mērķi:

 • sekmēt bērniem un ģimenēm draudzīgas vides veidošanu pašvaldībās;
 • veicināt ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā.

Uzdevumi:

 • atbalstīt pašvaldībās bērnu rotaļu un atpūtas laukumu izveidi;
 • nodrošināt sabiedrības informēšanu par bērniem un ģimenēm draudzīgu vidi. 

3.1. Bērnu rotaļu un atpūtas laukumu izveide

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 16.pants paredz bērna tiesības uz atpūtu un brīvo laiku. Tomēr pašvaldībās bērniem nereti ir ierobežotas iespējas pavadīt brīvo laiku rotaļājoties vai nodarbojoties ar sportu tam atbilstošās vietās. Kopumā Latvijas pilsētās un pagastos vēl joprojām nav pietiekams skaits publiski pieejamu bērnu rotaļu un atpūtas laukumu, tādēļ ir nepieciešams pašvaldības teritorijā izveidot bērnu rotaļu un sporta laukumus, radot visiem bērniem atpūtai piemērotu un drošu vidi un iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Bērnu rotaļu un sporta laukumiem ir jāatbilst bērnu vajadzībām un drošībai, jāatspoguļo viņu vēlmes.

Finansējums - 40 000Ls

Rezultāts:

 • izveidoti 2 bērnu rotaļu, sporta un atpūtas laukumi, veidojot bērniem un ģimenei draudzīgu pašvaldību.

3.2. Atbalsts sakoptākajiem pagastiem ģimenei draudzīgas vides veidošanā

Katru gadu Latvijā tiek vērtēti sakoptākie pagasti. Bērnu un ģimenes lietu ministrija piedalās pagastu vērtēšanā, lai noskaidrotu bērnam un ģimenei draudzīgākos pagastus. Vērtēšanas laikā noskaidro, kādi sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem ir pieejami, kādi atbalsta pasākumi ģimenēm tiek organizēti pagastā, kā arī izvērtē apstākļus, kas liecina par vides atbilstību bērnu un ģimeņu vajadzībām. Līdz ar to Bērnu un ģimenes lietu ministrija piešķir  sakoptākajiem pagastiem atbalstu bērniem un ģimenei draudzīgas vides veidošanai.

Finansējums  - 5 000 Ls

Rezultāti:

 • īstenoti projekti pagastos, lai veidotu bērniem un ģimenei draudzīgu vidi.

3.3. Sabiedrības informēšanas programma „Palīdzi bērnam izaugt!"

2009.gadā Bērnu un ģimene lietu ministrija  turpina īstenot sabiedrības informēšanas programmu „Palīdzi bērnam izaugt!", kuras mērķi ir informēt sabiedrību par adopcijas, aizbildnības, audžuģimenes, atbalsta ģimenes, viesģimenes un uzticības personas institūtu būtību, īpašu uzmanību veltot uzticības personu darbībai un adopcijai, tādējādi veicinot bērnu skaita samazināšanos ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kā arī veicināt ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā. 

Finansējums - 39698 Ls

Rezultāts: 

 • īstenota informējoša un izglītojoša kampaņa ģimenisko vērtību nostiprināšanai un ārpus ģimenes aprūpes jomā.

Programmas kopējais finansējums - 250 828 Ls