gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

 • VALSTS PROGRAMMA BĒRNA UN ĢIMENES STĀVOKĻA UZLABOŠANAI 2008.GADAM AR GROZĪJUMIEM

Pielikums

Bērnu un ģimenes lietu ministra

2007.gada 27.decembra rīkojumam Nr.1.-9.1/35

Valsts programma bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2008.gadam 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 65.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija izstrādā ikgadējo Valsts programmu bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai (turpmāk tekstā - Valsts programma). 

Valsts programma ir rīcības plānošanas dokuments, kura mērķis ir sekmēt bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanos, īstenojot mērķtiecīgus uz bērnu tiesību aizsardzību un nodrošināšanu vērstus pasākumus.

Ievērojot Ministru kabinetā 2004.gada 30.novembrī akceptēto rīcības plānu koncepcijas "Valsts ģimenes politika" īstenošanai 2004.-2013.gadam un 2007.gada 21.novembrī akceptēto Bērnu un ģimenes lietu ministrijas darbības stratēģiju 2006.-2008.gadam (aktualizēta 2008.-2010.gadam), Valsts programmas prioritātes 2008.gadā ir atbalsts ģimenēm ar bērniem un bērnu un ģimenei draudzīgas vides veidošanā veicināšana.

Valsts programmas pasākumus īsteno Bērnu un ģimenes lietu ministrija, valsts mērķdotācijas saņēmēji vai projektu konkursos noteiktie pasākumu īstenotāji. Realizējot Valsts programmā noteiktos pasākumus, pasākumu īstenotāji ievēro Publisko iepirkumu likumu, kā arī citus normatīvos aktus.

I.  ATBALSTA PASĀKUMI ĢIMENĒM UN BĒRNIEM

Mērķi:

 • veicināt bērnu drošību un emocionālo atbalstu;
 • veicināt pozitīvu saskarsmi starp vecākiem un bērniem;
 • nodrošināt bērniem un ģimenēm speciālistu palīdzību un informāciju par iespējām saņemt palīdzību;
 • nodrošināt ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos.

Uzdevumi:

 • veidot ģimenes vajadzībām atbilstošu infrastruktūru pašvaldībās;
 • sniegt psiholoģisku atbalstu ģimenēm ar bērniem, adoptētājiem, audžuģimenēm un aizbildņiem;
 • īstenot ģimeņu un speciālistu izglītošanu. 

Kopējais finansējums - 230 906 Ls

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bērnu un ģimenes lietu ministra 30.07.2008. rīkojumu Nr.1-9.1/10)

1.1. Bērnu rotaļu un attīstības centru un sākumskolas vecuma bērnu dienas centru veidošana un attīstība

Pirmskolas izglītību iestāžu skaits valstī ir nepietiekams. Ieviešot obligāto bērnu sagatavošanu skolai, kā arī palielinoties bērnu dzimstībai, pieprasījums pēc vietām pirmskolas izglītības iestādēs ir pieaudzis. Pēc statistikas datiem vairāk nekā 22 tūkstoši pirmskolas vecuma bērnu gaida rindā uz vietām pirmskolas izglītības iestādēs. Ne visiem vecākiem ir iespēja algot aukli. Pat vecākiem, kuri strādā nepilnu darba laiku nereti rodas nepieciešamība pēc bērnu uzraudzības pakalpojuma.

 Ievērojot minēto, pirmskolas vecuma bērnu uzraudzības nodrošināšanai, kad vecākiem nav iespēju būt kopā ar bērnu, t.sk. lai veicinātu vecāku darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, ir nepieciešams veidot bērnu rotaļu un atpūtas centrus, kuros vecāki varētu atstāt bērnus uz vairākām stundām dienā speciālistu uzraudzībā, kā arī pilnveidot pakalpojumus jau izveidotajos centros.

Latvijas sākumskolās mācās vairāk kā 75 500 bērni. Mācības sākumskolās parasti beidzas agrāk nekā vecāku darba laiks, tādēļ sākumskolas vecuma bērnu uzraudzības un kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas, kā arī palīdzības mācībās nodrošināšanai nepieciešama dienas centru izveide, kā arī jau esošo centru pakalpojumu attīstība.

Rotaļu un attīstības centru, kā arī dienas centru sākumskolas vecuma bērniem izveide nodrošinātu kvalitatīvas bērnu uzraudzības iespēju to attīstību veicinošos apstākļos. Vienlaikus bērnu rotaļu un attīstības centriem, kā arī dienas centriem nepieciešams atbalsts izglītības un atpūtas līdzekļu klāsta papildināšanai, pakalpojumu kvalitātes palielināšanai un pakalpojumu veidu palielināšanai.

Finansējums- 18 936,13 Ls

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bērnu un ģimenes lietu ministra 30.07.2008. rīkojumu Nr.1-9.1/10) 

Rezultāti: 

1.1.1.  izveidoti vismaz 2 bērnu rotaļu un attīstības centri vai dienas centri sākumskolas vecuma bērniem;

1.1.2.  nodrošināts materiāltehnisko līdzekļu atbalsts izglītības un  atpūtas līdzekļu klāsta papildināšanai, pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un pakalpojumu veidu attīstībai ne mazāk kā 5 bērnu rotaļu un attīstības vai dienas centriem. 

1.2. Ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas attīstība un pilnveidošana

Ikvienā ģimenē var rasties situācijas, kad nepieciešams informatīvs atbalsts, psiholoģiska un sociāla palīdzība, kā arī citi pakalpojumi ģimenes pilnvērtīgai funkcionēšanai. Tāpat nepieciešams attīstīt atbalsta (psihologa un citu speciālistu konsultācijas, atbalsta grupas u.c.) sniegšanu audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem, kā arī nodrošināt apmācības cilvēkiem, kuri varētu uzņemties rūpes par bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības. Ievērojot minēto, ir nepieciešams arī turpināt veidot ģimenes atbalsta centrus pašvaldībā.

Lai veicinātu vienotu sistēmisku pieeju ģimenes atbalsta un bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšanai valstī, kā arī lai nodrošinātu ANO konvencijas „Par bērna tiesībām" ievērošanu, nepieciešams turpināt ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas attīstību - izveidot tādu ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmu, kas nodrošinātu efektīvu ģimenes atbalsta centru koordināciju, speciālistu apmācību, kā rezultātā tiktu paaugstināta institūciju darbības efektivitāte ģimenes jautājumu risināšanā. 2008.gadā ministrija turpinās īstenot Twinning Light projektu „Administratīvās kapacitātes stiprināšana ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas jomā", kura ietvaros galvenās aktivitātes ir iesaistot ES konsultantus, veikt pirmsizpēti Latvijas bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības jomā, noorganizēt seminārus, pieredzes apmaiņas pasākumus, ekspertu grupu apmācību, „labās prakses" izvērtēšanu, izstrādāt ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas izveides plānu, izveidot informācijas sistēmu, sagatavot un izstrādāt metodiskos un informatīvos materiālus. 

Finansējums - 85 845,36 Ls

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bērnu un ģimenes lietu ministra 30.07.2008. rīkojumu Nr.1-9.1/10)

Rezultāti: 

1.2.1.  izveidots daudzfunkcionāls krīzes centrs, kur tiek sniegts atbalsts un nodrošinātas apmācības audžuģimenēm, kā arī motivētas audžuģimenes ņemt aprūpē arī vardarbībā cietušus bez vecāku gādības palikušus bērnus, kuri ir saņēmuši rehabilitācijas pakalpojumu un kuru interesēm atbilstu turpmākā ārpusģimenes aprūpe;

1.2.2. nodrošināta iespēja saņemt psihologu konsultācijas audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētāju ģimenēm, kā arī ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās;

1.2.3. izveidotas un izglītotas vismaz 10 audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu ģimeņu atbalsta grupas;

1.2.4. noticis audžuģimeņu salidojums, kurā piedalījušās vismaz 100 audžuģimenes;

1.2.5. izstrādāts ģimenes atbalsta koordinācijas sistēmas plāns un nodrošināta bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošo speciālistu apmācība.

1.3.   Ģimeņu un speciālistu izglītošanas pasākumi 

Daļai vecāku un arī bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošajiem trūkst nepieciešamo zināšanu un izpratnes par bērna attīstību un audzināšanu, par bērnam drošu un veselīgu vidi. Tā rezultātā rodas vienpusīgi priekšstati par bērna audzināšanas principiem un tādējādi netiek veicināta pozitīva bērnu emocionālā un fiziskā attīstība, vājinās bērnu psiholoģiskā saikne ar vecākiem, ģimenēs pieaug vardarbība pret bērnu, palielinās bērnu sadzīves traumatisms un nelaimes gadījumu skaits.

Minēto problēmu novēršanai, ir jāizglīto vecāki un speciālisti, sniedzot viņiem zināšanas par bērna attīstību dažādos vecumposmos, par pozitīvas saskarsmes un sapratnes veidošanu starp vecākiem pašiem un vecākiem un bērniem, kā arī par iespējamajiem dažādu situāciju risinājumiem, tā sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem.

Finansējums - 46 383 Ls

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bērnu un ģimenes lietu ministra 30.07.2008. rīkojumu Nr.1-9.1/10)

Rezultāti: 

1.3.1.  organizētas programmas „Bērna emocionālā audzināšana" (BEA) par nevardarbīgu audzināšanu treneru apmācības ģimenes atbalsta centros un katrā ģimenes atbalsta centrā organizēta un apmācīta vismaz viena vecāku grupa (12 cilvēki);

1.3.2.  5 plānošanas reģionos sniegtas mediācijas konsultācijas;

1.3.3.  apmācīti vismaz 400 sociālie darbinieki kā strādāt ar augsta sociālā riska ģimenēm.

1.4. Atbalsta pasākumi vardarbības mazināšanai

Vardarbība ir cilvēktiesību, īpaši tiesību uz dzīvi, drošību, cieņu un fizisko un garīgo integritāti vispārējs pārkāpums. Vardarbība izpaužas ļoti dažādās formās, tā var būt vērsta pret dažādiem cilvēkiem, no tās var ciest gan ārpus mājām, gan savā ģimenē. Visvairāk vardarbībai tiek pakļauta mazāk aizsargātā sabiedrības grupa - bērni.

Viens no izplatītākajiem vardarbības veidiem ir vardarbība ģimenē. Tā ir satraucoša problēma ar būtiskām sociālām un ekonomiskām sekām tās skartajiem cilvēkiem. Saskaņā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas pētījumu „Laulību, dzimstības un pozitīvu bērnu un vecāku attiecību veicinošo faktoru izpēte" vairāk nekā 30% bērnu ģimenē cieš no vecāku fiziskas un emocionālas vardarbības. Diemžēl pēdējā laikā īpaši aktuāls ir kļuvis jautājums par nepilngadīgo aizsardzību pret seksuālo vardarbību - noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret dzimumneaizskaramību. Tādēļ ir būtiski veikt ne vien vecāku un speciālistu, kas strādā ar bērniem, apmācību par vardarbības formu atpazīšanu un adekvātu reaģēšanu, bet it īpaši gan pirmsskolas, gan skolas vecuma bērnu apmācību par bērnu drošību dažādās situācijās, veselību un dzimumu līdztiesību, kā arī reaģēšanu, saskaroties ar vardarbības formām.

Tādējādi, lai veicinātu vardarbības gadījumu samazināšanos un izglītotu speciālistus, ir nepieciešams īstenot dažādus izglītojošus pasākumus speciālistiem. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bērnu un ģimenes lietu ministra 30.07.2008. rīkojumu Nr.1-9.1/10)

Finansējums - 19 741,40 Ls

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bērnu un ģimenes lietu ministra 30.07.2008. rīkojumu Nr.1-9.1/10)

Rezultāti:

1.4.1.  izglītoti vismaz 500 speciālisti kā atpazīt vardarbībā cietušos bērnus;

     1.4.2. (Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bērnu un ģimenes lietu ministra 30.07.2008. rīkojumu Nr.1-9.1/10)

1.5. Ģimenei pietuvinātas vides attīstīšana bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs 

2003.gada 11.novembra Ministru kabinetā apstiprinātais rīcības plāns ģimenes veida aprūpes veicināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un situācijas uzlabošanai bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs paredz uzlabot aprūpes kvalitāti, lai nodrošinātu individuālu pieeju bērna problēmu risināšanā. Pēc statistikas datiem Latvijas bērnu sociālās aprūpes iestādēs dzīvo vairāk nekā 700 pusaudžu vecumā no 16 līdz 18 gadiem. Nereti tieši šajā vecumā notiek bērnu konflikti ar aprūpes iestāžu darbiniekiem, jo darbiniekiem trūkst specifiskās zināšanas kā labāk strādāt ar šo vecuma grupu. Tāpat rīcības plāns nosaka, ka ir nepieciešams veidot grupu dzīvokļus bērniem no 16 gadiem, kā arī īstenot citus pasākumus iestādēs, lai tās tuvinātu ģimeniskai videi.

Ievērojot minēto, nepieciešams turpināt ārpusģimenes aprūpes iestāžu pārveidi.

Finansējums- 30 000 Ls   

Rezultāti:

 

 • izveidoti grupu dzīvokļi vai grupu mājas ārpusģimenes aprūpes iestādē, kā arī nodrošināta personāla apmācība bērnu aprūpes un audzināšanas tuvināšanai ģimeniskai videi.

1.6. Sociālā atbalsta sistēmas pilnveide pašvaldībā

Aizvien aktuālāka Latvijā kļūst problēma - bez pamatizglītības palikušie bērni, viņu nākotnes un tālākas izglītības iespējas. Pēc statistikas datiem vairāk kā 2593 bērnu pamatskolu beidz bez apliecības, t.i. tik bērnu paliek bez atbilstošas pamatizglītības. Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir neatņemamas tiesības uzaugt ģimenē. Bērnu audzināšana ir grūts un komplicēts vecāku pienākums, kas prasa iemaņas, prasmes un arī laiku. Nereti vecāki ar šo uzdevumu netiek galā. Vienlaikus pastāv problēma, ka nav ciešas saites starp skolēniem un viņu vecākiem, savukārt, vecākiem ar skolu.

Ievērojot minēto, kā arī atbilstoši Rīcības plānam koncepcijas "Valsts ģimenes politika" īstenošanai 2004.-2013.gadam, nepieciešams attīstīt un pilnveidot sociālā atbalsta sistēmu pašvaldībā, realizējot pilotprojektu par atbalsta sistēmas pilnveidošanu vienā no pašvaldībām.

Pilotprojekta mērķis ir attīstīt skolēnu un viņu vecāku sadarbību ar skolu un citām pašvaldības institūcijām Cēsu pilsētas pašvaldībā. 

Finansējums - 30 000 Ls

Rezultāts:

 • īstenots pilotprojekts par atbalsta un koordinācijas sistēmu bērniem, vecākiem un valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekiem (izglītības speciālisti, sociālie darbinieki, tiesībsargājošo iestāžu darbinieki). 

II.  BĒRNIEM UN ĢIMENĒM DRAUDZĪGAS VIDES VEIDOŠANA

Mērķi:

 • sekmēt bērniem un ģimenēm draudzīgas vides veidošanu pašvaldībās;
 • nodrošināt bērniem iespēju augt un mācīties bērniem draudzīgā skolā;
 • nodrošināt sabiedrības informēšanu par bērniem un ģimenēm draudzīgu vidi.

Uzdevumi:

 • veicināt bērniem un ģimenēm draudzīgu vides veidošanu pašvaldībās;
 • turpināt aktivitātes bērniem draudzīgas skolas kustības attīstīšanai;
 • veicināt bērnu līdzdalību sabiedrības dzīvē un lēmumu pieņemšanas procesā.

Kopējais finansējums - 205 417Ls

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bērnu un ģimenes lietu ministra 30.07.2008. rīkojumu Nr.1-9.1/10)

2.1. Atbalsts pasākumiem bērniem brīvā laika pavadīšanai pašvaldībās 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 16.pants paredz bērna tiesības uz atpūtu un brīvo laiku. Tomēr pašvaldībās bērniem nereti ir ierobežotas iespējas pavadīt brīvo laiku rotaļājoties vai nodarbojoties ar sportu tam atbilstošās vietās. Kopumā Latvijas pilsētās un pagastos vēl joprojām nav pietiekams skaits publiski pieejamu bērnu rotaļu un atpūtas laukumu, tādēļ ir nepieciešams pašvaldības teritorijā izveidot bērnu rotaļu un sporta laukumus, radot visiem bērniem atpūtai piemērotu un drošu vidi un iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.

Viena no pašvaldības funkcijām ir pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs. Ar katru gadu pieaug to bērnu skaits, kuriem nepieciešamas vietas pirmsskolas iestādēs. Ne visas pašvaldības aktīvi cenšas šo jautājumu risināt, bet Smiltenes pilsētas pašvaldība ir uzsākusi jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību. Jaunajā pirmsskolas izglītības iestādē, kura ir viena no pirmajām jaunuzceltajām šādām iestādēm pēdējo 10 gadu laikā valstī, ir nepieciešams iekārtot bērnu rotaļlaukumu. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bērnu un ģimenes lietu ministra 07.04.2008. rīkojumu Nr.1-9.17/)

Bērnu rotaļu un sporta laukumiem ir jāatbilst bērnu vajadzībām un drošībai, jāatspoguļo viņu vēlmes. 

Finansējums - 104 951,20 Ls

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bērnu un ģimenes lietu ministra 30.07.2008. rīkojumu Nr.1-9.1/10)

Rezultāts:

 • izveidoti vismaz 25 bērnu rotaļu, sporta un atpūtas laukumi,   veidojot bērniem un ģimenei draudzīgu pašvaldību;
 • iekārtots bērnu rotaļlaukums Smiltenes pilsētā. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bērnu un ģimenes lietu ministra 07.04.2008. rīkojumu Nr.1-9.1/7) 

2.2. Bērniem draudzīga skola 

2005.gadā ministrija uzsāka projekta „Bērniem draudzīga skola" īstenošanu. Projekta ietvaros 2006.gadā tika izstrādāti un izdoti ieteikumi skolu administrācijām un pedagogiem skolu vides pilnveidošanai „Bērniem draudzīga skola", bet 2007.gadā tika izstrādāts metodiskais materiāls „Mediācija skolā". Metodiskā materiāla mērķis ir atbalstīt skolu centienus miermīlīgā un konstruktīvā veidā ikdienas konfliktu risināšanā skolas vidē. Lai nodrošinātu miermīlīgas strīdu risināšanas iespējas skolās, ir paredzēta skolu mediācijas programmas ieviešana. Tāpat ir paredzēts izveidot informatīvu materiālu - īsu sižetu veidā, kuros parādītas konfliktsituāciju risināšanas iespējas.

Finansējums - 49 999,34 Ls

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bērnu un ģimenes lietu ministra 30.07.2008. rīkojumu Nr.1-9.1/10)

Rezultāts:

2.2.1.  apmācīti vismaz 150 izglītības darbinieki par mediācijas iespējām skolā;

2.2.2.  izveidots informatīvs materiāls par konfliktu risināšanu skolā. 

2.3. Sabiedrības informēšanas programma „Palīdzi bērnam izaugt!" 

2008.gadā Bērnu un ģimene lietu ministrija  turpina īstenot sabiedrības informēšanas programmu „Palīdzi bērnam izaugt!", kuras mērķi ir informēt sabiedrību par adopcijas, aizbildnības, audžuģimenes, atbalsta ģimenes un uzticības personas institūtu būtību, īpašu uzmanību veltot uzticības personu darbībai un adopcijai, tādējādi veicinot bērnu skaita samazināšanos ārpusģimenes aprūpes iestādēs, kā arī veicināt ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā.

Finansējums: 50 466,15 Ls

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bērnu un ģimenes lietu ministra 30.07.2008. rīkojumu Nr.1-9.1/10)

Rezultāti:

 • īstenota informējoša un izglītojoša kampaņa ģimenisko vērtību nostiprināšanai un ārpus ģimenes aprūpes jomā.

Programmas kopējais finansējums - 436 323 Ls

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Bērnu un ģimenes lietu ministra 30.07.2008. rīkojumu Nr.1-9.1/10)