gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • GROZĪJUMI VALSTS PROGRAMMĀ BĒRNU UN ĢIMENES STĀVOKĻA UZLABOŠANAI 2005.GADAM

LATVIJAS REPUBLIKAS BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA

Basteja bulvāris 14, Rīga, LV-1050, tālrunis: 7356497, fakss: 7356464, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

RĪKOJUMS

Rīgā

2005.gada 30.septembrī                                                                 Nr.1-9.1/28a 

Grozījumi Valsts programmā bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2005.gadam 

Izdarīt Valsts programmā bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2005.gadā (apstiprināta ar bērnu un ģimenes lietu ministra 2005.gada 5.janvāra rīkojumu Nr.1-9.1/1 ) šādus grozījumus:

1. Aizstāt Valsts programmas 1.nodaļā „Atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem" skaitli „ 480 620" ar skaitli „494 924";

2. Aizstāt Valsts programmas 1.1.apakšnodaļā „Bērnu rotaļu un attīstības centru izveidošana" skaitli „145 000" ar skaitli „99 909";

3. Valsts programmas 1.2.apakšnodaļā „Atbalsts ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā"

aizstāt skaitli „135 000" ar skaitli „111 354";

papildināt ar šādiem teikumiem „Bērnu un ģimenes lietu ministrija sadarbībā ar Daugavpils domi realizē projektu „Vardarbībā cietušo bērnu un sieviešu krīžu centrs". Lai centrs uzsāktu darbību ir nepieciešams finansiāls atbalsts projekta īstenošanai."

4. Valsts programmas 1.3.apakšnodaļā „Ģimeņu un speciālistu izglītošanas un apmācības pasākumi ":

aizstāt skaitli „120 620" ar skaitli „ 104 183",

papildināt ar 5.punktu „5) lai bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni tiktu nodrošināti ar kvalitatīviem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem ģimeniskā vidē, nepieciešams nodrošināt potenciālo audžuģimeņu izglītošanu, kā tas ir noteikts Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.174 „Audžuģimeņu noteikumi", un metodiskā atbalsta pakalpojumus audžuģimenēm, kuras ir uzsākušas pildīt audžuģimeņu pienākumus;

izteikt sadaļas „Rezultāts" 5.punktu šādā redakcijā: „veikta vismaz  90 audžuvecāku apmācība";

5. Valsts programmas 1.4.apakšnodaļā „Informatīvā kampaņa „Palīdzi bērnam izaugt!"" :

aizstāt skaitli „40 000" ar skaitli „ 76 900",

aizstāt sadaļā „Rezultāts" 3.punktu „organizētas 5 reģionālās konferences „Palīdzi bērnam izaugt" ar vārdiem „izveidota Leļļu teātra izrāde „Jūties droši!";

papildināt sadaļā „Rezultāts" ar vārdiem „organizēta informatīvā kampaņa par bērnu tālruņa uzticības līnijas darbību;

veikts pētījums par vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācijas iespējām".

6. Izslēgt Valsts programmas 1.5.apakšnodaļu;

7. Aizstāt Valsts programmas 1.6.apakšnodaļā „Psiholoģiskā atbalsta sniegšana ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā" skaitli „10 000" ar skaitli „5 700";

8. Papildināt Valsts programmas 1.nodaļu „Atbalsts ģimenēm ar bērniem" ar 1.7. apakšnodaļu šādā redakcijā:

„1.7. Atbalsts „ielu" bērniem.

Daudzi sociālā riska grupu bērni dienas lielāko daļu pavada uz ielas. Ģimenēm nereti pietrūkst finanšu līdzekļi, lai organizētu savu bērnu brīvā laika pavadīšanu saturīgi un lietderīgi. Tādēļ ir nepieciešams veikt dažādas aktivitātes, lai veicinātu šo bērnu integrēšanos apkārtējā sabiedrībā.

Finansējums - Ls 22 920

Rezultāts:

  • veicināta „ielu bērnu" integrācija sabiedrībā;
  • īstenoti vismaz 5 projekti, kuru ietvaros atbalstītas aktivitātes, kas veicinātu „ielu bērnu" skaita samazināšanu."

9. Papildināt Valsts programmas 1.nodaļu „Atbalsts ģimenēm ar bērniem" ar 1.8. apakšnodaļu šādā redakcijā:

„1.8. Atbalsts bērna un ģimenes kā vērtības stiprināšanai sabiedrībā.

Bērna pilnvērtīgai emocionālai un fiziskai attīstībai ir nepieciešama mātes un tēva mīlestība un atbalsts. Nereti mūsu sabiedrībā daudzi nenovērtē to, ko bērnam var sniegt ģimene. Ir jāsaprot, ka bērns un ģimene ir galvenās vērtības dzīvē. Daļai ģimeņu trūkst zināšanu, izpratnes un prasmju saglabāt ģimenisku vidi.

Latvijā ir vairāk kā 30 000 ģimenes ar 3 un vairāk bērniem. Diemžēl pētījumi apliecina, ka tieši daudzbērnu ģimenes bieži pakļautas nabadzības riskam. Tomēr, neraugoties uz to daudzbērnu ģimenes ir sociāli aktīvas, par ko liecina lielais daudzbērnu ģimenes apvienojošo organizāciju skaits. Šīs ģimenes vieno līdzīga pieredze bērnu aprūpē un vēlme sadarboties gan savu zināšanu un prasmju attīstībai, savstarpēja atbalsta nodrošināšanai, gan kopīgu sabiedriska labuma mērķu sasniegšanai. Šāda veida aktivitātes ir valstiski nozīmīgas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai un psiholoģiski labvēlīgas vides radīšanai ģimenēm ar bērniem. Tādēļ būtiski nodrošināt arī valstisku palīdzību sadarbības stiprināšanai daudzbērnu ģimeņu starpā, atbalstot svinīgu paaudžu solidaritātei veltītu pasākumu organizēšanu Ziemassvētku gaisotnē.

Finansējums - Ls 59 645

Rezultāts:

● veicināta sabiedrības izglītošana par bērnu un ģimeni kā vērtību;

● īstenoti vairāk kā 10 pasākumi, lai veicinātu ģimenisko vērtību saglabāšanu."

10. Papildināt Valsts programmas 1.nodaļu „Atbalsts ģimenēm ar bērniem" ar 1.9.apakšnodaļu šādā redakcijā:

„1.9. Vienlīdzības veicināšana ģimenē.

Bērnu un ģimenes lietu ministrija sadarbībā ar Dānijas, Francijas un Bulgārijas valsts un nevalstiskajām organizācijām realizē projektu „Vīrietis - līdzīgs un atšķirīgs". Projekta mērķis ir norādīt galvenos šķēršļus, kas traucē vīrietim aktīvi realizēt tēva lomu un iesaistīties ģimenes dzīvē un bērnu aprūpē, līdz ar to ir nepieciešams atbalstīt Latvijas puses līdzdalību projektā.

Finansējums - Ls 14 313

Rezultāts:

  • uzsākts īstenot projektu „Vīrietis - līdzīgs un atšķirīgs".

11. Aizstāt Valsts programmas 2.nodaļā „Bērnu un jaunatnes līdzdalība politikas un draudzīgas vides veidošanā" skaitli „191 200" ar skaitli

„426 896";

12. Valsts programmas 2.1.apakšnodaļā „Atbalsts bērnu projektiem par rotaļu un atpūtas laukumu iekārtošanu realizēšanai":

aizstāt apakšnodaļas nosaukumu „Atbalsts bērnu projektiem par rotaļu un atpūtas laukumu iekārtošanu realizēšanai" ar apakšnodaļas nosaukumu „Atbalsts bērnu rotaļu un atpūtas laukumu iekārtošanai",

aizstāt skaitli „76 000" ar skaitli „304 000";

papildināt sadaļā „Rezultāti" pēc vārdiem „vides plānošanā un veidošanā" ar vārdiem „realizēti 10 bērnu rotaļu un atpūtas laukumu iekārtošanas projekti".

13. Aizstāt Valsts programmas 2.2.apakšnodaļā „Bērniem draudzīga skola" skaitli „30 300" ar skaitli „40 624";

14. Aizstāt Valsts programmas 2.3.apakšnodaļas „Jaunatnes iniciatīvu centri" skaitli „40 000" ar skaitli „50 118";

15. Aizstāt Valsts programmas 2.5.apakšnodaļā „Jaunatnes neformālās izglītības un brīvprātīgā darba projektu atbalstīšana" skaitli „39 900" ar skaitli „22 154".

16. Papildināt Valsts programmas 2.daļu ar jaunu apakšnodaļu šādā redakcijā:

„2.6. Atbalsts sakoptākajiem pagastiem ģimenei draudzīgas vides veidošanā

Katru gadu Latvijā tiek vērtēti sakoptākie pagasti. Šogad Bērnu un ģimenes lietu ministrija piedalījās pagastu vērtēšanā, lai noskaidrotu kuri ir bērnam un ģimenei draudzīgie pagasti. Vērtēšanas laikā tiek noskaidroti kādi sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem ir pieejami, kādi atbalsta pasākumi ģimenēm tiek organizēti pagastā, kā arī izvērtēti apstākļi, kas liecina par vides atbilstību bērnu un ģimeņu vajadzībām. Līdz ar to Bērnu un ģimenes lietu ministrija piešķir 5 sakoptākajiem pagastiem atbalstu bērniem un ģimenei draudzīgas vides veidošanai.

Finansējums - Ls 5 000

Rezultāts:

  • īstenoti 5 projekti pagastos, lai veidotu bērniem un ģimenei draudzīgu vidi."