gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

LATVIJAI PIEEJAMI DIVI JAUNI FINANŠU INSTRUMENTI

Lai sekmētu brīvo tirdzniecību kā līdzekli izaugsmes un labklājības sasniegšanai dalībvalstīs, Rietumeiropas valstu ciešākai ekonomiskai sadarbībai, kā arī globālās tirdzniecības paplašināšanai, 1960.gadā tika dibināta Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācija (EBTA). Šobrīd EBTA dalībvalstis ir Islande, Lihteinšteina, Norvēģija un Šveice. 

Kā turpinājums Eiropas valstu ciešajai sadarbībai tirdzniecības jomā tika izveidota Eiropas Ekonomikas zona (EEZ). EEZ līgums stājās spēkā 1994.gada 1.janvārī.

Šobrīd EEZ veido 25 ES dalībvalstis un trīs EEZ EBTA valstis: Islande, Lihteinšteina un Norvēģija. Šīs valstis piedalās ES iekšējā tirgū, kurā tiek piemēroti tie paši pamatnoteikumi. Mērķis ir ļaut precēm, pakalpojumiem, kapitālam un personām netraucēti pārvietoties EEZ atvērtā un konkurētspējīgā vidē un veidot "četru brīvību" juridisko bāzi. 

Saskaņā ar EEZ paplašināšanās līgumu divi jauni finanšu instrumenti būs pieejami vairākām ES dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments. To ieviešanas procesu nosaka EEZ Noteikumi un procedūras un Norvēģijas Noteikumi un procedūras. (Plašāka informācija www.eeagrants.lv)

Labklājības ministrija ir atbildīgā starpniekinstitūcija prioritātes „Bērni ar īpašām vajadzībām" ieviešanā.

Prioritātes „Bērni ar īpašām vajadzībām" mērķis ir veicināt to bērnu integrāciju sabiedrībā, kuriem ir fiziska vai garīga rakstura veselības traucējumi un kuriem nepieciešama specifiska aprūpe un ārstēšana (turpmāk tekstā - bērni ar īpašām vajadzībām), kā arī uzlabot viņu dzīves kvalitāti. 

Prioritātes „Bērni ar īpašam vajadzībām" apakšprioritātes:

1. uzlabot pieeju un ārstēšanās iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām veselības aprūpes sistēmā, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir daudzfunkcionāla atbalsta centra izveidošana, lai nodrošinātu sociālās un veselības aprūpes, kā arī sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem ar īpašām vajadzībām;

2. bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija izglītības sistēmā, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir izglītības iespēju pilnveidošana bērniem ar īpašām vajadzībām un izglītošanas pasākumu un/vai pakalpojumu sniegšana ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. 

EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Bērni ar īpašām vajadzībām" ietvaros tiks organizēti divi atklātie projektu konkursi. Kopējais pieejamais finanšu instrumentu līdzfinansējums - 1 496 129 eiro. 

Visa informācija par dokumentiem, vadlīnijām un pieteikuma formas aizpildīšanu atrodama finanšu instrumentu Latvijas mājas lapā - www.eeagrants.lv

  • Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālo projektu otrā atklātā konkursa rezultātiem

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālo projektu otrajā atklātajā konkursā ir atbalstīti divu projektu iesniedzēju projekti.

VSIA Nacionālais rehabilitācijas centra „Vaivari" projekts „Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām" ir atbalstīts un pašreiz notiek vienošanās par granta nosacījumiem ar projekta īstenotāju.

Latvijas bērnu fonda projekts „Multifunkcionāla atbalsta centra izveidošana bērniem ar īpašām vajadzībām" paredz centra izveidošanu Ventspilī. Projekts ir atbalstīts un patreiz notiek vienošanās par granta nosacījumiem ar projekta īstenotāju.

  • Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālo projektu pirmā atklātā konkursa rezultātiem

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālo projektu pirmajā atklātajā konkursā līgumi par projektu īstenošanu ir noslēgti ar diviem projektu iesniedzējiem.

Dikļu pagasta padome no 2008.gada 18.aprīļa līdz 2010.gada aprīlim par kopējo summu 294 120 EUR īsteno projektu „Dauguļu speciālās internātpamatskolas bērnu ar īpašām vajadzībām sociālās integrācijas kvalitātes paaugstināšana”.

Projektā plānots bērniem ar īpašām vajadzībām uzlabot izglītības un attīstības kvalitāti, atjaunojot mācību materiālus un materiāltehnisko bāzi. Plānots izremontēt un aprīkot internātpamatskolas telpas. Projekta laikā notiks speciālistu pieredzes apmaiņas vizītes Norvēģijā.  

Jelgavas dome no 2008.gada 21.aprīļa līdz 2010.gada janvārim par kopējo summu 399 999 EUR īsteno projektu „Daudzfunkcionālā atbalsta centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām Jelgavā”.

Projektā plānots izstrādāt daudzfunkcionālā atbalsta centra koncepciju, apmācīt speciālistus, izremontēt un aprīkot centra telpas. Projekta laikā paredzēts veidot filmu par bērniem ar īpašām vajadzībām.