gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Konkursa nolikums

LATVIJAS  REPUBLIKAS  MINISTRU  KABINETS

2008.gada 29. janvāris   

Noteikumi Nr. 45, Rīgā    

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Bērni ar īpašām vajadzībām" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums

Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likuma 18.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Bērnu un ģimenes lietu ministrijas (turpmāk - starpniekinstitūcija) kompetencē esošās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta (turpmāk - finanšu instrumenti) prioritātes „Bērni ar īpašām vajadzībām" atklāta konkursa (turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu, tai skaitā tā ietvaros pieejamo līdzfinansējumu un piešķiršanas nosacījumus, atklāta konkursa izsludināšanas, tā termiņa noteikšanas, individuālā projekta iesnieguma (turpmāk - projekta iesnieguma) sagatavošanas un iesniegšanas prasības un tā vērtēšanas kritērijus un lēmuma par projekta atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un virzīšanu tālākai vērtēšanai vai par tā neatbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un noraidīšanu pieņemšanas kārtību. 

2. Prioritātes „Bērni ar īpašām vajadzībām" mērķis ir veicināt to bērnu integrāciju sabiedrībā, kuriem ir fiziska vai garīga rakstura veselības traucējumi un kuriem nepieciešama specifiska aprūpe un ārstēšana (turpmāk tekstā - bērni ar īpašām vajadzībām), kā arī uzlabot viņu dzīves kvalitāti.

3. Prioritātes "Bērni ar īpašām vajadzībām" apakšprioritātes ir:

3.1. uzlabot pieeju un ārstēšanās iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām veselības aprūpes sistēmā, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir daudzfunkcionāla atbalsta centra izveidošana, lai nodrošinātu sociālās un veselības aprūpes, kā arī sociālās un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem ar īpašām vajadzībām;

3.2. bērnu ar īpašām vajadzībām integrācija izglītības sistēmā, un tās ietvaros īpaši atbalstāmā aktivitāte ir izglītības iespēju pilnveidošana bērniem ar īpašām vajadzībām un izglītošanas pasākumu un/vai pakalpojumu sniegšana ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. 

4. Projektu finansē no individuālā projekta iesnieguma iesniedzēja (turpmāk - projekta iesniedzējs) līdzekļiem un līdzfinansē no finanšu instrumentu līdzekļiem. Kopējais projektiem atklātā konkursā pieejamais finanšu instrumentu līdzfinansējums ir 906 131 eiro.

5. No finanšu instrumentiem projektam pieprasītais līdzfinansējums nedrīkst būt mazāks par 250 000 eiro, un nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 4.punktā minēto kopējo atklātā konkursā pieejamo finanšu instrumentu līdzfinansējuma apjomu. 

6. Prioritātes "Bērni ar īpašām vajadzībām " ietvaros pieejamais finanšu instrumentu līdzfinansējums:

6.1. nepārsniedz 60 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (izņemot šo noteikumu 6.2. un 6.3.apakšpunktā minētos gadījumus). Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam;

6.2. nepārsniedz 85 %, ja ne mazāk kā 15 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām finansē no valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, bet finanšu instrumentu līdzfinansējums sedz pārējās projektā attiecināmās izmaksas. Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam;

6.3. ir lielāks par šo noteikumu 6.1. un 6.2.apakšpunktā minēto līdzfinansējuma apmēru, bet nepārsniedz 90 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja projekta iesniedzējs, kas sagatavojis projekta iesniegumu, lai atbalstītu biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju vai arodbiedrību aktivitātes, ir pieteicies uz abiem finanšu instrumentu līdzfinansējumiem vienlaikus. Šajā gadījumā projekta iesniedzējs sedz pārējās projekta izmaksas. Ja aktivitāte kvalificējama kā valsts atbalsts saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantu, finanšu instrumentu līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt attiecīgo atbalsta intensitāti, kas noteikta konkrētam atbalsta veidam.

7. Ja projekta īstenošanas gaitā kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz maksimālo projektam apstiprināto attiecināmo izmaksu summu, šo starpību sedz no projekta iesniedzēja līdzekļiem. 

8. Vadošā iestāde nodrošina projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamo Latvijas Republikas normatīvo aktu un finanšu instrumentu vadlīniju, noteikumu un procedūru publicēšanu finanšu instrumenta Latvijas mājas lapā internetā (www.eeagrants.lv).

9. Vadošā iestāde izsludina atklātu konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", divos pēc abonēšanas apjoma lielākajos Latvijas dienas laikrakstos un finanšu instrumentu Latvijas mājas lapā internetā (www.eeagrants.lv), kā arī starpniekinstitūcija ievieto konkursa sludinājumu savā mājas lapā internetā (www.bm.gov.lv).

II. Finanšu instrumenta līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi

10. Projekta iesniedzējs var izstrādāt projekta iesniegumu un īstenot projektu patstāvīgi vai piesaistot sadarbības partneri vai partnerus. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris var būt tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, atvasināta publiska persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona. Sadarbības partneris var būt arī citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta juridiska persona vai valsts vai pašvaldību iestāde, vai starptautiska organizācija, kas darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

11. Sadarbības partneris projektā var būt gan kā tiešais partneris, kas ir tieši iesaistīts projekta īstenošanā, gan kā finanšu partneris, kas piedalās projekta finansēšanā. Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera savstarpējās attiecības nosaka rakstiska vienošanās par pušu atbildību projekta ieviešanā, ieguldījuma apjomu un projekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto materiālo labumu īpašumtiesībām. 

12. Projekta iesniedzējs atbilst šādām prasībām, ko tas apliecina, parakstot projekta iesniedzēja apliecinājumu (1.pielikums):

12.1. projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta ieviešanu un vadību, kā arī par projekta rezultātiem. Projekta iesniedzējs nedrīkst būt starpnieks;

12.2. projekta iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu savu projekta finansējuma daļu, kā arī projekta ieviešanas nepārtrauktību;

12.3. projekta iesniedzējs var nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo skaitu cilvēku, kuriem ir atbilstošas prasmes, zināšanas un pieredze;

12.4. projekta iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniegtais projekts tiks īstenots sabiedrības interesēs.

13. Ja tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesas ziņas, starpniekinstitūcijai un vadošajai iestādei ir tiesības apturēt projekta iesnieguma tālāku virzību. 

14. Projekta aktivitātes īsteno Latvijā, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, ja tādējādi tiek nodrošināta prioritātes mērķu sasniegšana. Aktivitātes, kas saistītas ar investīcijām būvdarbos, ēku rekonstruēšanas, renovācijas vai restaurēšanas darbos, nekustamā īpašuma iegādē un iekārtu uzstādīšanā, īsteno Latvijā.

15. Viens projekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, ja tas pamato, ka spēs izpildīt šo noteikumu 12.punktā noteiktās prasības un nodrošināt, lai vienā projektā minētās aktivitātes netiktu iekļautas citos projektos. 

16. Projekta iesniedzējs visas projekta aktivitātes īsteno un visus projekta ietvaros paredzētos maksājumus veic līdz 2011.gada 30.aprīlim.

17. Projekta finanšu aprēķini ir veicami eiro. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par finanšu aprēķinu aritmētisko pareizību. Izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma izstrādāšanu, neuzskata par attiecināmajām izmaksām. 

III. Projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

18. Projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums) sagatavo angļu valodā, aizpildot projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju MS Excel formātā, (pieejama finanšu instrumenta Latvijas mājas lapā internetā (www.eeagrants.lv, sadaļa "Pieteikuma veidlapa") un starptautiskajā mājas lapā (www.eeagrants.org, sadaļa "Projects"). Projekta iesniedzējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto ziņu pareizību un precizitāti. 

19. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapas 11.punktā norāda un projekta iesniegumam pievieno šādus pielikumus angļu valodā:

19.1. detalizēts budžets (3.pielikums);

19.2. projekta iesniedzēja un sadarbības partnera parakstīts partnerības apliecinājums projektam (4.pielikums) par katru sadarbības partneri, kas norādīts projekta iesnieguma veidlapas 4.4.2.apakšpunktā, ja projekts paredz partnerības veidošanu;

19.3. projekta iesniedzēja parakstīts līdzfinansējuma apliecinājums (5.pielikums) uz projekta iesniedzēja institūcijas veidlapas;

19.4. dokumenti, kurus projekta iesniedzējs papildus 20. un 21.punktā minētajiem dokumentiem pievieno projekta iesniegumam, lai pamatotu un papildinātu projekta iesnieguma veidlapā minēto informāciju.

20. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno šādus dokumentus latviešu valodā:

20.1. īss projekta apraksts (ne vairāk kā 3200 rakstu zīmes), kurā norādīts projekta mērķis, galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti;

20.2. projekta iesniedzēja apliecinājums uz projekta iesniedzēja institūcijas veidlapas;

20.3. projekta iesniedzēja apliecināta projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija, ja projekta iesniedzējs ir valsts vai pašvaldības izglītības iestāde, valsts zinātniskā institūcija, biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība;

20.4. projekta iesniedzēja, ja tā nav valsts pārvaldes iestāde, apliecināta projekta iesniedzēja iestādes nolikuma vai institūcijas statūtu kopija;

20.5. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu, vai projekta iesniedzēja rakstiska piekrišana, kurā viņš pilnvaro starpniekinstitūciju saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā projekta iesniedzējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs;

20.6. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa, kurā norādītas personas ar tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju, vai projekta iesniedzēja izsniegta pilnvara vai tās apliecināta kopija personai, kura ir parakstījusi projekta iesnieguma veidlapu vai kādus citus tai pievienotus dokumentus un kurai nav reģistrētas tiesības pārstāvēt projekta iesniedzēju, ja projekta iesniedzējs ir biedrība, nodibinājums vai kapitālsabiedrība;

20.7. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Reliģisko lietu pārvaldes izziņa par personām, kurām ir paraksta tiesības, ja projekta iesniedzējs ir reliģiska organizācija. Ja projekta iesniedzējs nav pievienojis minēto izziņu, starpniekinstitūcija ir tiesīga pieprasīt to Reliģisko lietu pārvaldē;

20.8. tās institūcijas vai personas izziņa, kura pēc projekta apstiprināšanas piešķirs kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus (ja tādus ir paredzēts piesaistīt), izziņā norādot piešķiramā finansējuma apjomu tādā apjomā, lai kopā ar projekta iesniedzēja rīcībā esošajiem līdzekļiem nosegtu pirmajā projekta ieviešanas gadā plānotos izdevumus. Ja kredītresursus vai citus finanšu līdzekļus piešķir institūcija vai persona, kura nav kredītiestāde, valsts vai pašvaldība, vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, papildus iesniedz šīs institūcijas vai personas gada pārskatu par iepriekšējo gadu, vai kādu citu dokumentu, kurš apliecina līdzekļu pieejamību izziņā norādītajā apjomā.

20.9. pašvaldības lēmums par piedalīšanos projektā, norādot projekta kopējās izmaksas (tai skaitā pašvaldības ieguldījumu projektā) un priekšfinansējumu tādā apjomā, lai kopā ar projekta iesniedzēja rīcībā esošajiem līdzekļiem nosegtu pirmajā projekta ieviešanas gadā plānotos izdevumu, ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība.

20.10. projekta iesniedzēja apliecināta projekta iesniedzēja gada pārskata kopija par 2007.gadu vai, ja tāda nav, par laika posmu no projekta iesniedzēja institūcijas dibināšanas datuma, ja projekta iesniedzējs ir biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība;

20.11. projekta vadībā iesaistīto personu dzīves apraksts (CV) un darba uzdevumu un nepieciešamās kvalifikācijas apraksts;

20.12. projekta iesniedzēja apliecināta būvvaldes izsniegta plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopija, ja projektā ir plānoti būvdarbi, rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbi;

20.13. projekta iesniedzēja apliecināta viena no šādu īpašumtiesību vai nomu apliecinošu dokumentu kopija, ja projekta iesniedzēja nomā, valdījumā vai īpašumā esošā īpašumā paredzētas piegādes, iekārtu uzstādīšana, būvdarbi, rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbi:

20.13.1. zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma noraksts (zemesgrāmatas apliecība) par zemi, uz kuras paredzēta būvniecība, vai par ēkām, kurās paredzēti rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbi;

20.13.2. ilgtermiņa zemes vai ēku nomas līgums, kas nostiprināts zemesgrāmatā uz laiku, sākot no projekta īstenošanas uzsākšanas līdz tā pabeigšanai un turpmākiem 10 gadiem. 

21. Ja projekts paredz partnerības veidošanu, projekta iesniedzējs par katru sadarbības partneri, kas norādīts projekta iesnieguma veidlapas 4.4.2.apakšpunktā, projekta iesniegumam pievieno:

21.1. šādus dokumentus latviešu valodā, ja projekts paredz partnerības veidošanu ar reģistrētu sadarbības partneri, kas ir reģistrēts un darbojas Latvijas Republikā:

21.1.1. sadarbības partnera apliecināta sadarbības partnera reģistrācijas apliecības kopija, ja sadarbības partneris ir valsts vai pašvaldības izglītības iestāde, valsts zinātniskā institūcija, biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība;

21.1.2. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partnerim nav nodokļu parādu, vai sadarbības partnera rakstiska piekrišana, kurā viņš pilnvaro starpniekinstitūciju saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā sadarbības partneris ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, ja tas piedalās projekta finansēšanā;

21.1.3. sadarbības partnera apliecināta sadarbības partnera gada pārskata kopija par 2007.gadu vai, ja tāda nav, par laika posmu no tā dibināšanas, ja partneris ir biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, arodbiedrība vai kapitālsabiedrība un tas piedalās projekta finansēšanā;

21.1.4. sadarbības partnera apliecināta viena no šādu īpašumtiesību vai nomu apliecinošu dokumentu kopija, ja sadarbības partnera nomā, valdījumā vai īpašumā esošā īpašumā paredzētas piegādes, iekārtu uzstādīšana, būvdarbi, rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbi:

21.1.4.1. zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma noraksts (zemesgrāmatas apliecība) par zemi, uz kuras paredzēta būvniecība, vai par ēkām, kurās paredzēti rekonstrukcijas, renovācijas vai restaurācijas darbi;

21.1.4.2. ilgtermiņa zemes vai ēku nomas līgums, kas nostiprināts zemesgrāmatā uz laiku, sākot no projekta īstenošanas uzsākšanas līdz tā pabeigšanai un turpmākiem 10 gadiem.

21.2. šādus dokumentus kopā ar sadarbības partnera apliecinātu tulkojumu latviešu vai angļu valodā, ja projekts paredz partnerības veidošanu ar ārvalstu sadarbības partneri, kas ir reģistrēts vai darbojas citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī:

21.2.1. sadarbības partnera reģistrācijas apliecības vai tā ekvivalenta kopija, izņemot, ja sadarbības partneris ir valsts vai pašvaldības iestāde;

21.2.2. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partnerim nav nodokļu parādu, ja tas piedalās projekta finansēšanā. Ja nacionālā likumdošana šādas izziņas izsniegšanu neparedz, iesniedz sadarbības partnera apliecinājumu, ka tam nav nodokļu parādu;

21.2.3. ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas izdota attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partneris nav pasludināts par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā), ja tas piedalās projekta finansēšanā. Ja nacionālā likumdošana šādas izziņas izsniegšanu neparedz, iesniedz sadarbības partnera apliecinājumu, ka tas nav pasludināts par maksātnespējīgu (tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā)

22. Noteikumu 20. un 21.punktā minētos dokumentus projekta iesnieguma veidlapas 11.punktā nenorāda.

23. Projekta iesniegumam pievieno satura rādītāju, kurā uzskaitīti visi pielikumi, norādīti pielikumu numuri un lapu skaits katrā pielikumā. 

24. Dokumentus projekta iesniegumā iekļauj šādā secībā:

24.1. projekta iesnieguma veidlapa;

24.2. projekta iesnieguma satura rādītājs;

24.3. projekta iesnieguma pielikumi:

24.3.1. noteikumu 19.punktā minētie dokumenti norādītajā secībā;

24.3.2. noteikumu 20.punktā minētie dokumenti norādītajā secībā;

24.3.3. noteikumu 21.punktā minētie dokumenti norādītajā secībā par katru sadarbības partneri.

25. Projekta iesnieguma oriģinālam pievieno projekta iesnieguma veidlapas (2.pielikums), šo noteikumu 19. un 20.1. apakšpunktā minēto dokumentu elektronisko versiju kompaktdiskā (CD), uz kura norāda šādu informāciju latviešu un angļu valodā:

25.1. prioritāte "Bērni ar īpašām vajadzībām";

25.2. pilns projekta iesniedzēja nosaukums;

25.3. projekta nosaukums. 

26. Noteikumu 25.punktā minēto dokumentu elektroniskās versijas datnes nosaukumā norāda pielikuma numuru un nosaukumu angļu valodā vai tā saīsinājumu.

27. Projekta iesniegumu iesniedz četros eksemplāros - oriģinālu un trīs kopijas, uz projekta iesnieguma veidlapas attiecīgi norādot "oriģināls" un "kopija", vienā vai vairākās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs vai kastēs. Ja aploksnes vai kastes ir vairākas, tās sanumurē. Projekta iesniegumi (gan oriģināls, gan kopija) ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas lietvedības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tie ir sanumurēti, cauršūti (cauraukloti), apzīmogoti un parakstīti, paraksts ir atšifrēts, kā arī norādīts lappušu skaits un caurauklošanas datums. 

28. Iesniedzot projekta iesniegumu, uz aploksnes vai kastes norāda šādu informāciju:

28.1. adresātu - Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Basteja bulvāris 14, Rīga, LV - 1050;

28.2. prioritāti "Bērni ar īpašām vajadzībām";

28.3. pilnu projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;

28.4. projekta nosaukumu;

28.5.norādi "neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas".

29. Atklāta konkursa termiņš ir trīs mēneši no atklāta konkursa izsludināšanas dienas. Projekta iesniegumus iesniedz 30 dienas pēc atklāta konkursa izsludināšanas dienas līdz atklāta konkursa termiņa pēdējai dienai. Atklāta konkursa sludinājumā norāda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu.

30. Projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona projekta iesniegumu iesniedz starpniekinstitūcijā personīgi vai nosūta starpniekinstitūcijai pa pastu. 

31. Starpniekinstitūcija izskata tos projektu iesniegumus, kuri ir saņemti starpniekinstitūcijā vai nodoti pasta iestādei (pasta zīmogs) līdz konkursa sludinājumā norādītajam termiņam.

32. Pa faksu vai elektroniski saņemtus projektu iesniegumus neizskata un par to informē projekta iesniedzēju. Ja projekta iesniegums saņemts pēc konkursa sludinājumā noteiktā termiņa, to neatver, un starpniekinstitūcija informē projekta iesniedzēju par vietu un laiku, kad projekta iesniegumu neizskatītu var saņemt atpakaļ. 

33. Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un atklāto konkursu nosūta starpniekinstitūcijai uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai pa pastu.

34. Ja starpniekinstitūcija ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms atklātā konkursa sludinājumā norādītā termiņa beigām saņem ieinteresētās personas rakstisku vēstuli ar jautājumu par projekta iesnieguma sagatavošanu un atklāto konkursu, tā piecu darbdienu laikā pēc vēstules saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un nosūta to elektroniski vai pa pastu ieinteresētajai personai uz tās norādīto adresi. Ja jautājums saņemts elektroniskā veidā, starpniekinstitūcija atbildi ieinteresētajai personai nosūta elektroniski. 

35. Lai atbildes uz saņemtajiem jautājumiem būtu pieejamas visām ieinteresētajām personām, starpniekinstitūcija tās publicē mājas lapā internetā (www.bm.gov.lv), nenorādot jautājuma autoru.

IV. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

36. Starpniekinstitūcija izstrādā atklāta konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk - vērtēšanas komisija) nolikumu. Nolikumā nosaka vērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības kārtību. 

37. Projektu iesniegumus vērtē divos posmos:

37.1. projektu iesniegumu atvēršana un vērtēšana atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem (6.pielikums);

37.2. projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (7.pielikums) un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (8.pielikums).

38. Starpniekinstitūcija reģistrē projektu iesniegumus un piešķir tiem identifikācijas numurus. Vērtēšanas komisija pārbauda projektu iesniegumus atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem. Administratīvās vērtēšanas mērķis ir pārbaudīt, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms kvalitātes un specifisko vērtēšanas kritēriju pārbaudei. 

39. Ja projekta iesniegums neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, starpniekinstitūcija pēc administratīvās vērtēšanas rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam precizēt projekta iesniegumu vai iesniegt papildu informāciju, nosūtot pieprasījumu gan pa pastu, gan uz projekta iesniedzēja norādīto faksa numuru.

40. Ja projekta iesniedzējs piecu darba dienu laikā pēc starpniekinstitūcijas pieprasījuma nosūtīšanas iesniedz nepieciešamo papildinformāciju, iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu (pasta zīmogs), projekta iesniegumu atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē atkārtoti. 

41. Ja pēc atkārtotas administratīvās vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam administratīvās vērtēšanas kritērijam vai ja projekta iesniedzējs piecu darba dienu laikā pēc starpniekinstitūcijas pieprasījuma nosūtīšanas nepieciešamo papildinformāciju neiesniedz, starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem un tā noraidīšanu. Starpniekinstitūcija 10 darba dienu laikā informē projekta iesniedzēju par pieņemto lēmumu, norādot attiecīgo administratīvās vērtēšanas kritēriju vai kritērijus, kuri nav izpildīti.

42. Ja projekta iesniegums atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem un tā virzīšanu tālākai vērtēšanai un 10 darba dienu laikā informē par to projekta iesniedzēju. 

43. Projektu iesniegumus, kuri atbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas komisija vērtē atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

44. Projekta kopējā vērtējumā kvalitātes vērtēšanas kritēriju īpatsvars ir 65 procenti un specifisko vērtēšanas kritēriju īpatsvars ir 35 procenti. Kopējo iegūto punktu skaitu projektam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 

KK

x 65

+

SK

x 35, kur

 

100

100

 

 

 

 

Kur:

KK - kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopējais vērtējums;

SK- specifisko vērtēšanas kritēriju kopējais vērtējums. 

45. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas vērtēšanas komisija sagatavo pēc kvalitātes un specifiskajiem kritērijiem vērtēto projektu iesniegumu sarakstu, kurā sakārto tos prioritārā secībā atbilstoši vērtēšanas procesā iegūtajam vērtējumam, un iesniedz to starpniekinstitūcijā. 

46. Projekta iesnieguma tālākā virzība un lēmuma pieņemšana par atteikšanos nosūtīt projekta iesniegumu Finanšu instrumentu birojam (turpmāk - birojs) vai tā nosūtīšanu birojam, lai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai Norvēģijas Ārlietu ministrija pieņemtu galīgo lēmumu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, notiek saskaņā ar finanšu instrumentu regulējošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Ministru prezidents                                                     A.Kalvītis 

Bērnu un ģimenes lietu ministrs                                    A.Baštiks

Ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā un Eiropas lietu departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā

amatperson

 

 

 

 

 

A.Baštiks

I.Zalpētere

S.Rāgs

M.Pīrants

G.Vīksne