gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Darba laiks

Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, tiek noteikta piecu dienu darba nedēļa.
Ja personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, papildus darbam turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību vai profesionālo izglītību, mācībās un darbā pavadītais laiks saskaitāms kopā un nedrīkst pārsniegt septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.
Ja personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, tiek nodarbinātas pie vairākiem darba devējiem, darba laiks summējams.
Aizliegts nodarbināt virsstundu darbā (virs bērnam un pusaudzim noteiktā darba laika) personas, kas ir jaunākas par 18 gadiem.

 • Bērni
  • (personas, kuras ir jaunākas par 15 gadiem vai kuras līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību)

Bērnus, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, nedrīkst nodarbināt:

 • ilgāk par divām stundām dienā un vairāk par 10 stundām nedēļā, ja darbs tiek veikts mācību gada laikā; 
 • ilgāk par četrām stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā, ja darbs tiek veikts laikā, kad izglītības iestādē ir brīvlaiks,bet,ja bērns jau sasniedzis 15 gadu vecumu, - ne ilgāk par septiņām stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām nedēļā.

Aizliegts nodarbināt nakts laikā bērnus.Bērniem nakts laiks ir laikposms no pulksten 20 līdz 6.

 • Pusaudži
  • (personas vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kuras neiegūst pamatizglītību)

Pusaudžus nedrīkst nodarbināt ilgāk par septiņām stundām dienā un vairāk par 35 stundām nedēļā.
Aizliegts nodarbināt nakts laikā personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Ar nakts laiku saprotams laikposms no pulksten 22 līdz 6.Vispārīgie noteikumi