gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Darba līgums

Darba devējam ir pienākums pirms darba līguma noslēgšanas informēt vienu no bērna vai pusaudža vecākiem (aizbildni) par darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem attiecīgajā darba vietā.
Personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, pieņem darbā tikai pēc iepriekšējas medicīniskās apskates, un tām līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ik gadu jāveic obligātā medicīniskā apskate.

Noslēdzot darba līgumu, pārbaudi, lai noskaidrotu, vai darbinieks atbilst viņam uzticētā darba veikšanai, nenosaka personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.
Personu, kura ir jaunāka par 18 gadiem, var nosūtīt komandējumā vai darba braucienā, ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu.

 • Bērni
  • (personas, kuras ir jaunākas par 15 gadiem vai kuras līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību)

Aizliegts pastāvīgā darbā nodarbināt bērnus.
Izņēmumi, kad var nodarbināt:

Nodarbināšana nedrīkst kavēt bērna izglītošanos.

 • Pusaudži
  • (personas vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kuras neiegūst pamatizglītību)

Aizliegts nodarbināt pusaudžus darbos īpašos apstākļos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai. Darbus, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumus, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību, nosaka Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr. 206 "Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību".
Darbi, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus:

 • darbs ir pielīdzināms glābšanas darbam avāriju gadījumos; 
 • darbs ir pielīdzināms izmēģināšanas darbam; 
 • darbs ir pielīdzināms ugunsbīstamam un sprādzienbīstamam darbam; 
 • darbs ir tieši saistīts ar pastāvīgu smaguma pārnēsāšanu vai pārvietošanu, ja tas pārsniedz 10 kg (zēniem) un 4 kg (meitenēm); 
 • darbs ir tieši saistīts ar ventilācijas, ūdens, kanalizācijas, attīrīšanas iekārtu sistēmu apkalpi un apkopi u.c.

 

Vispārīgie noteikumi