gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Administratīvie sodi un to piedziņa

Darba devējam, kurš pārkāpj normatīvajos aktos noteikto kārtību var piemērot administratīvo atbildību. Gadījumi, kad darba devējs var tikt sodīts, ir ietverti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot gan pārkāpuma aprakstu, gan arī piemērojamā soda apmēru.

Soda pārsūdzēšana

Lēmumu par piespriesto sodu administratīvā pārkāpumā lietā var pārsūdzēt, ievērojot sūdzībai noteiktās prasības un norādot savu motivāciju, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.
 
Atbilstoši Valsts darba inspekcijas likuma 13.pantam VDI amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt VDI direktoram. Direktora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, kā arī lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā. Jāņem vērā, ka administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur to darbību, izņemot gadījumus, kad tā tiek apturēta ar iesnieguma vai pieteikuma izskatītāja lēmumu.
 
Lēmumā vienmēr ir norādīts, kur un cik ilgā laikā persona šo lēmumu var pārsūdzēt.
 
Līdz ar to, ja VDI amatpersona pieņem lēmumu un uzliek sodu, tad to var pārsūdzēt, rakstot motivētu iesniegumu VDI direktoram. Ja VDI direktors šo lēmumu atstāj negrozītu, tad sodītā persona var vērsties tiesā. Sūdzība jāiesniedz VDI, kas septiņu dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas sūdzību ar lietas materiāliem nosūta rajona (pilsētas) tiesai pēc piekritības.
 
Soda nomaksa un piespiedu piedziņa
 
Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam personai naudas sods jāsamaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad viņam izsniegts lēmums par naudas soda uzlikšanu, bet, ja šāds lēmums pārsūdzēts vai iesniegts protests par to, - ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad paziņots, ka sūdzība vai protests noraidīts.
 
Veicot maksājumu, persona norāda tā dokumenta numuru, ar kuru tika piemērots naudas sods. Naudas soda iekasēšanas izdevumus sedz naudas soda maksātājs.

Soda pārrobežu izpilde

Gadījumos, kad VDI pieņēmusi lēmumu par administratīvā soda (proti, naudas soda) uzlikšanu darba devējam, kas atrodas citā valstī, šīs valsts iestādei nosūtīta pieprasījumu par lēmuma paziņošanu darba devējam.
 
Ja pēc šā lēmuma saņemšanas darba devējs labprātīgi nesamaksā naudas sodu, VDI nosūta pieprasījumu par lēmuma piespiedu izpildi citas valsts iestādei. Pēc tam šis lēmums tiek izpildīts, t.i., naudas sods no darba devēja tiek piedzīts saskaņā ar citas valsts normatīvajos aktos noteikto kārtību.

Savukārt gadījumos, kad VDI saņēmusi citas valsts iestādes pieprasījumu par lēmuma paziņošanu, tā paziņo lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu darba devējam, kas atrodas Latvijā. Ja pēc lēmuma paziņošanas darba devējs labprātīgi nesamaksā naudas sodu, un VDI saņem citas valsts iestādes pieprasījumu par lēmuma izpildi, tā nodod lēmumu piespiedu izpildei, t.i., tiesu izpildītājam.

Administratīvo sodu piedziņa tiek īstenota

VDI pieņemto lēmumu par administratīvā soda (proti, naudas soda) uzlikšanu darba devējam, kas atrodas citā valstī, piespiedu izpilde citā valstī tiek īstenota atbilstoši šīs valsts normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Savukārt citas valsts iestādes piemēroto naudas sodu piedziņa Latvijā tiek īstenota, tāpat kā Latvijas iestāžu piemēroto naudas sodu piedziņa. Proti, gadījumā, ja darba devējs nav samaksājis naudas sodu, VDI nodod lēmumu par administratīvā soda (proti, naudas soda) uzlikšanu piespiedu izpildei tiesu izpildītājam, kas piedziņu veic Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.