gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Labklājības ministrijas ESF aktivitātes un apakšaktivitātes 2007. - 2013.gada periodā

Ko atbalsta?
Aktivitātes/apakšaktivitātes
nosaukums un apraksts
Finansējums
milj. LVL
Pakalpojumus sniegs
Projektu dalībnieki/
labuma guvēji
MK noteikumu
apstiprināšanas
prognoze/MK
noteikumu
projekts vai
aktuālā
redakcija/MK
noteikumu
grozījumu
projekts
Plānotā projektu
uzsākšana/projektu
iesniegumu vērtēšanas
kritēriji

ESF atbalsts nodarbinātībai
1.2.prioritāte "Augstākā izglītība un zinātne"
1.2.2.pasākums "Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana
Atbalsts mūžizglītībai

(apakšaktivitāte 1.2.2.1.2.)
Atbalsts Mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai
5,4
Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - NVA)
Nodarbināta (pašnodarbināta) persona no 25 gadu vecuma (izņemot valsts civildienesta ierēdņus)
MK 20.10.09. noteikumi Nr. 1213 (ar grozījumiem)
Noslēgts līgums par projekta īstenošanu
1.3.prioritāte "Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā"
1.3.1.pasākums "Nodarbinātība"

Apmācības bezdarbniekiem

(apakšaktivitātes 1.3.1.1.3.
1.un 2.kārta)

Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība
52,05
NVA sadarbībā ar izglītības iestādēm
Bezdarbnieki un darba meklētāji
MK 30.10.07. noteikumi Nr.732 (ar grozījumiem)
Noslēgts līgums par 1.un 2.kārtas projekta īstenošanu
 
 
Projektu vērtēšanas kritēriji
Apmācības bezdarbniekiem

(apakšaktivitātes 1.3.1.1.3. 3.kārta)
Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība
0,45
NVA
Bezdarbnieki (jaunieši līdz 25 gadu vecumam) ar augstāko izglītību, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu
MK 23.02.10. noteikumi Nr.181 (ar grozījumiem)
Noslēgts līgums par projekta īstenošanu
Apmācības bezdarba prevencijai

(apakšaktivitāte 1.3.1.1.5)
Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai
4,0
NVA
Komersantu (izņemot valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbiniekus) un pašnodarbināto nodarbinātas personas, kuras strādā nepilnu darba laiku, pašreizējā darba vietā nodarbinātas ilgāk par sešiem mēnešiem un kurām darba laiks samazināts vismaz vienu mēnesi pirms iesaistes apmācību programmas apguvē

MK 14.07.09. noteikumi Nr. 785 (ar grozījumiem)

 

Noslēgts līgums par projekta īstenošanuDarba drošības likumdošana

(apakšaktivitāte 1.3.1.3.1.)
Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana
0,63
VDI
VDI, tās darbinieki un klienti
MK 26.02.2008. noteikumi nr. 107 (ar grozījumiem)
Noslēgts līgums par projekta īstenošanu
Darba drošība praksē

(aspakšaktivitāte 1.3.1.3.2.)
Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos
6,9
Latvijas Darba devēju konfederācija

Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība
Darba devēji, nodarbinātie, komercdarbības uzsācēji
MK 04.03.2008. noteikumi nr. 152
Noslēgti līgumi par projektu īstenošanu
Darba tirgus institūciju pakalpojumi

(aktivitāte 1.3.1.4.)
Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām
2,3
NVA
NVA darbinieki un klienti.
MK 30.10.2007. noteikumi nr. 731 (ar grozījumiem)
Noslēgti līgumi par projektu īstenošanu
Vietējie nodarbinātības plāni

(aktivitāte 1.3.1.5.)
Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts 1.kārta
48,6
NVA sadarbībā ar pašvaldībām
Bezdarbnieki, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu; pašvaldības, kurās tiek nodarbināti bezdarbnieki
MK 14.07.09. noteikumi Nr. 774 (ar grozījumiem)
Noslēgts līgums par projekta īstenošanu
Vienlīdzīgas iespējas abiem dzimumiem

(aktivitāte 1.3.1.6.)
Atbalsts dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū
0
Institūcija, kurai normatīvajos aktos deleģēta dzimumu līdztiesības politikas izstrāde un īstenošanas koordinēšana.
Latvijas iedzīvotāji, darba devēji un profesionālās organizācijas, sociālie partneri, sabiedriskās organizācijas, masu mediji, valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības
MK 21.04.2009. lēmums (prot. Nr. 25, 37§) -atlikt aktivitātes īstenošanu, izņemot finansējumu
Projekta vērtēšanas kritēriji
Darba tirgus prognozēšana

(aktivitāte 1.3.1.7.)
Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība
1,0NVA

Ekonomikas ministrija
Izglītības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas politikas veidotāji un īstenotāji, sociālie partneri, esošie un potenciālie darba ņēmēji
MK 25.08.09. noteikumi Nr. 949
Noslēgti līgumi par projektu īstenošanu
Darba tirgus inovācijas

(aktivitāte 1.3.1.8.)
Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos
0
Nodarbinātības un sociālās iekļaušanas politikas veidotāji un īstenotāji sadarbībā ar pašvaldībām, sociālajiem partneriem, sabiedriskajām organizācijām.
Darba tirgus pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji
MK 21.04.2009. lēmums (prot. Nr. 25, 37§) -atlikt aktivitātes īstenošanu, izņemot finansējumu
Projektu vērtēšanas kritēriji
ESF atbalsts sociālajai iekļaušanai
1.4.prioritāte "Sociālās iekļaušanas veicināšana"
1.4.1.pasākums "Sociālā iekļaušana"
Atbalsts riska grupām

(apakšaktivitāte 1.4.1.1.1.)
Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū
12,2
NVA sadarbībā ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem, pašvaldībām, izglītības iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, darba devējiem un to apvienībām.
Bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ieguvuši pamata, vidējo vai augstāko izglītību, bet pēc izglītības iegūšanas nav nodibinājuši darba tiesiskās attiecības vai darba tiesiskās attiecības līdz dalībai pasākumā ir bijušas nodibinātas līdz sešiem mēnešiem; Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto mērķa grupu bezdarbnieki; bezdarbnieki, kuri atbilst nelabvēlīgākā situācijā esoša darbinieka definīcijai atbilstoši Komisijas regulā Nr. 800/2008 noteiktajām prasībām un bezdarbnieki, kuru apgādībā ir pirmsskolas vecuma bērns un kuri iesaistās kādā no finansējuma saņēmēja piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un atbilst vismaz vienam no no šādiem kritērijiem - personai ir noteikta invaliditāte; ir viena vecāka ģimene, kurai ir viens vai vairāki apgādājamie; ir divi vai vairāk apgādājamie vai ir atzīta par trūcīgu
MK 22.12.08. noteikumi Nr. 1066 (ar grozījumiem)
Noslēgts līgums par projekta īstenošanu
Atbalstītais darbs

(apakšaktivitāte 1.4.1.1.2.)
Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem
7,6
NVA
Mērķgrupu bezdarbnieki - bezdarbnieki ar invaliditāti un bezdarbnieki, kas pēc EK regulas Nr. 800/2008 definējuma atbilst "nelabvēlīgā stāvoklī esošam darba ņēmējam" (tie ir jaunieši- bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 25 gadiem, pirmspensijas vecuma bezdarbnieki, personas divu mēnešu laikā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, ilgstošie bezdarbnieki u.c.)
MK 08.04.2008. noteikumi Nr.258 (ar grozījumiem)
Noslēgts līgums par projekta īstenošanu
Invaliditātes noteikšanas reorganizācija

(apakšaktivitāte 1.4.1.2.1.)
Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana
1,6
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Invalīdi un personas ar draudošu invaliditāti, invaliditātes ekspertīzes institūcijas un to darbinieki.
MK 25.08.2008. noteikumi Nr.681 (ar grozījumiem)
Noslēgts līgums par projekta īstenošanu
Rehabilitācija redzes un dzirdes invalīdiem

(apakšaktivitāte 1.4.1.2.2.)
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem
3,7
Labklājības ministrija sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību un Latvijas Nedzirdīgo savienība
Cilvēki ar redzes traucējumiem un cilvēki ar dzirdes traucējumiem
MK 14.07.2008. noteikumi Nr.560 (ar grozījumiem)
Noslēgti līgumi par projektu īstenošanu
Sociālie pakalpojumi reģionos - 1 posms

(apakšaktivitātes 1.4.1.2.4.

1.kārta)
Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos
0,62
Plānošanas reģioni - Kurzemes, Rīgas, Zemgales, Vidzemes un Latgales plānošanas reģionsPersonas ar funkcionāliem traucējumiem (personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas ar fiziska rakstura traucējumiem un personas ar psihiskām saslimšanām) un to ģimenes locekļi, bezpajumtnieki un citas sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas
MK 04.08.2009. noteikumi Nr. 867 (ar grozījumiem)
Noslēgti līgumi par projektu īstenošanu
Sociālie pakalpojumi reģionos - 2 posms

(apakšaktivitātes 1.4.1.2.4.

2.kārta)
Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos
15,2
Biedrības un nodibinājumi, pašvaldības un pašvaldību institūcijas, valsts institūcijas, kuru darbības veids ir sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana
Personas ar funkcionāliem traucējumiem (personas ar garīga rakstura traucējumiem, personas ar fiziska rakstura traucējumiem un personas ar psihiskām saslimšanām) un viņu ģimenes locekļi, bezpajumtnieki un citas sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas
MK 21.06.2010. noteikumi Nr.540 (ar grozījumiem)
2010.gada 4.cet.
 
Kopā:
162,7