gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

  • Eiropas Savienības tiesību akti

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 223/2014  (2014. gada 11. marts) par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personāmpdf.gif - 641 B

Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprivedpdf.gif - 641 B

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 532/2014 ( 2014. gada 13. marts ), kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondupdf.gif - 641 B

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 463/2014 ( 2014. gada 5. maijs ), ar ko paredz noteikumus, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām ir piemērojami elektroniskajai datu apmaiņas sistēmai starp dalībvalstīm un Komisijupdf.gif - 641 B

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1255/2014 ( 2014. gada 17. jūlijs ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām, nosakot gada īstenošanas ziņojumu un nobeiguma īstenošanas ziņojumu saturu, tostarp kopējo rādītāju sarakstu pdf.gif - 641 B

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/341 ( 2015. gada 20. februāris ), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 223/2014 attiecībā uz paraugiem, lai iesniegtu konkrētu informāciju Komisijaipdf.gif - 641 B

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/212 ( 2015. gada 11. februāris ), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 attiecībā uz tehniskajām specifikācijām sistēmai, kas paredzēta uzraudzībai, novērtēšanai, finanšu pārvaldībai, pārbaudei un revīzijai nepieciešamo datu par katru darbību, kā arī datu par DP II līdzfinansētu darbību individuāliem dalībniekiem reģistrēšanai un glabāšanaipdf.gif - 641 B

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1386 (2015. gada 12. augusts), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 223/2014 īstenošanai attiecībā uz pārvaldības deklarācijas, revīzijas stratēģijas, revīzijas atzinuma un gada kontroles ziņojuma paraugiempdf.gif - 641 B

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1972 (2015. gada 8. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 ar īpašiem noteikumiem par ziņošanu par pārkāpumiem attiecībā uz Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām pdf.gif - 641 B

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1976 (2015. gada 8. jūlijs) ar ko nosaka ziņošanas par pārkāpumiem biežumu un formātu attiecībā uz Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 pdf.gif - 641 B

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/594 (2016. gada 18. aprīlis), ar ko izstrādā paraugu galasaņēmēju strukturētajam apsekojumam, ko veic, īstenojot darbības programmas pārtikas un/vai pamata materiālās palīdzības sniegšanai no Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 223/2014pdf.gif - 641 B

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1986 (2016. gada 30. jūnijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 attiecībā uz nosacījumiem un procedūrām, kas jāpiemēro, lai noteiktu, vai dalībvalstīm ir jāatlīdzina neatgūstamās summas attiecībā uz Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām pdf.gif - 641 B