gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.


Maltas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā /2017.gada 1.pusgads/

2017.gada 1.janvārī par Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsti (2017.gada 1.janvāris – 30.jūnijs) kļuva Malta. Maltas prezidentūras prioritārie darbības virzieni ir saistīti ar migrāciju, vienoto tirgu, drošību, sociālo iekļaušanu, Eiropas kaimiņpolitiku un jūrlietām.

Savukārt nodarbinātības un sociālās politikas jomā ar mērķi sekmēt „Eiropa 2020” stratēģijas mērķu sasniegšanu Maltas prezidentūras prioritātes ir:

  • motivācija un stimuli iesaistīties nodarbinātībā;
  • darbinieku aizsardzība;
  • vienlīdzīga attieksme un vienlīdzīgas iespējas;
  • darbaspēka mobilitāte.

Maltas prezidentūra plāno izstrādāt vairākus Padomes secinājumu projektus gan par bezdarbnieku iesaisti darba tirgū un nodarbinātības neaktivitātes novēršanu, gan nabadzības un sociālās atstumtības riska mazināšanu. Vienlaikus plānots turpināt arī darbu attiecībā uz direktīvām par darbinieku aizsardzību pret risku, ko rada mutagēni un kancerogēni.

Plānots turpināt darbu pie Eiropas Sociālo tiesību pīlāra, kā arī uzsākt iniciatīvu izskatīšanu attiecībā uz darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

Vienlīdzīgu iespēju jomāMaltas prezidentūra ir apņēmusies turpināt darbu pie Pretdiskriminācijas direktīvas, direktīvas par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs, kā arī Pieejamības akta priekšlikuma. Šajā jomā Maltas prezidentūra sagatavos arī Padomes secinājumus par sieviešu un vīriešu prasmju darba tirgū pilnveidošanu.

Savukārt darbaspēka mobilitātes jomā tiks turpināts darbs pie Darbinieku nosūtīšanas direktīvas, kā arī uzsākta regulas 883/2004 par sociālās drošības shēmu koordināciju izskatīšana. 

Maltas prezidentūras mājas lapa internetā: https://www.eu2017.mt