gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Nodarbinātības komitejas 2020.gada darba plāns

Nodarbinātības komiteja ir sagatavojusi savu darba plānu 2020.gadam, kurā uzsvērts, ka 2020.gadā Nodarbinātības komiteja ņems vērā Eiropas Komisijas stratēģiskās prioritātes: taisnīga minimālā alga, prasmes, nodarbinātības un sociālās aizsardzības nosacījumu platformu darbiniekiem, Jauniešu garantija, Eiropas zaļai kurss, kā arī Eiropas bezdarba pārapdrošināšanas shēma.

Vienlaikus tiks turpināts darbs attiecībā uz Eiropas semestra jautājumiem, kur ir plānots:

 • pabeigt un pieņemt Vienoto nodarbinātības ziņojumu;
 • strādāt ar nodarbinātības politikas pamatnostādnēm;
 • sagatavot Padomes secinājumus kontekstā ar Ikgadējo ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju;
 • novērtēt iepriekšējo Eiropas semestra ciklu īstenošanu;
 • uzraudzīt nodarbinātības situāciju, balstoties uz Nodarbinātības darbības monitoringu;
 • pārskatīt Eiropas Komisijas priekšlikumus jaunajām dalībvalstīm adresētajām rekomendācijām;
 • sniegt ieguldījumu Ikgadējā ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas sagatavošanā u.c.

Nodarbinātības komiteja plāno turpināt sadarbību ar citām Padomes sagatavošanas komitejām – Sociālās aizsardzības komiteju, Ekonomikas politikas komiteju un Izglītības komiteju. Vienlaikus plānots turpināt sadarbību ar Eiropas publisko nodarbinātības dienestu tīklu, sociālajiem partneriem un pilsoniskajām organizācijām.

Komiteja 2020.gadā plāno turpināt veikt tematiskos izvērtējumus, izvērtēt situāciju attiecībā uz divām Padomes rekomendācijām – par ilgstošo bezdarbu un Jauniešu garantiju. Vienlaikus tiks sniegts arī atbalsts Horvātijas un Vācijas prezidentūrām to prioritāšu īstenošanā.

Sociālās aizsardzības komitejas 2020.gada plāns

Sociālās aizsardzības komiteja ir sagatavojusi savu darba plānu, kurā kā galvenās 2020.gada prioritārās darbības jomas ir minētas:

 1. Eiropas semestris un „Eiropa 2020” stratēģija – Sociālās aizsardzības komiteja sniegs ieguldījumu ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes un Eiropadomes sanāksmes sagatavošanā, izvērtējot sociālās aizsardzības jautājumus, kas ir ietverti Eiropas Komisijas publicētajā 2020.gada Ikgadējā ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijā, tostarp Vienotajā nodarbinātības ziņojumā. Vienlaikus Komiteja plāno līdzdarboties arī attiecībā uz Padomes lēmuma projekta par dalībvalstu nodarbinātības pamatnostādnēm izskatīšanā. Tiks arī turpināta daudzpusējā uzraudzība attiecībā uz dalībvalstu specifiskajās rekomendācijās minētajām politiku reformām, kā arī euro zonas rekomendācijā. Papildus tiks vērtēta arī sociālā situācija ES, tostarp progress attiecībā uz „Eiropa 2020” stratēģijas nabadzības samazināšanas un sociālās iekļaušanas mērķiem. Sociālās aizsardzības komiteja arī sniegs ieguldījumu 2021.gada Ikgadējā ilgtspējīgas izaugsmes ziņojuma sagatavošanā.
 2. Sociālā atvērtās koordinācijas metode. Sociālās aizsardzības komiteja turpinās tematisko darbu attiecībā uz sociālās iekļaušanas, pensiju, veselības un ilgstošās aprūpes jautājumiem. Ņemot vērā Padomes, Eiropas Komisijas, kā arī Horvātijas un Vācijas prezidentūru prioritātes, tematiskais darbs ietvers arī tādus jautājumus kā:
  • Sociālās politikas atbilde uz demogrāfiskajām pārmaiņām,
  • ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošana,
  • minimālie ienākumi augšupejošas konverģences kontekstā;
  • minimālie standarti platformās nodarbinātajiem.

Sociālās aizsardzības komiteja pievērsīs uzmanību arī rekomendācijas par pieeju sociālajai aizsardzībai īstenošanai. Komiteja 2020.gadā plāno pabeigt darbu pie pensiju adekvātuma ietvara un pievērst uzmanību bērnu aprūpes un atbalsta bērniem ietvaram.

 

 

 

Marta sanāksmju darba kārtība

3.marts

 • Ilgstošā aprūpe mājās pieaugušajiem un bērniem ar invaliditāti un vecākiem cilvēkiem
 • Padomes secinājumu projekts pat ilgstošās aprūpes ietekmi un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

4.marts

Padomes lēmuma projekts, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2019.gada Konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos (Nr.190)

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

Februāra sanāksmju darba kārtība

4.februāris

 • Eiropas Komisijas paziņojums “Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgai pārejai”
 • Eiropas Komisijas 2020.gada darba programma
 • Padomes lēmuma projekts, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2019.gada Konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos (Nr.190)
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

6.februāris

 • Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)
 • Eiropas Komisijas 2020.gada darba programma dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas jomā
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

11.februāris

Taisnīgas pārejas fonda priekšlikuma, tostarp Eiropas Zaļā kursa nodarbinātības un sociālo aspektu  prezentācija

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

18.februāris

 • Padomes secinājumu projekts par labsajūtas darbā sekmēšanu
 • Padomes lēmuma projekts, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2019.gada Konvenciju pret vardarbību un aizskarošu izturēšanos (Nr.190)
 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs

 

26.februāris

Padomes secinājumu projekts par 2020.gada Ikgadējo ilgtspējīgas izaugsmes stratēģiju un Vienoto nodarbinātības ziņojumu

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

 

28.februāris

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde
 • ES Padomes Sociālo jautājumu darba grupa

Visus jautājumus, par kuriem lēmumu pieņem Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās politikas ministru padome, vispirms izskata Sociālo jautājumu darba grupa, kas sagatavo ministru diskusijas un cenšas vienoties par strīdīgajiem jautājumiem Eiropas Savienības tiesību aktu projektos, kas attiecas uz nodarbinātības un sociālo politiku. Sociālo jautājumu darba grupā dalībvalstu intereses pārstāv dalībvalstu nozīmēti specializētie atašeji, piedaloties arī ekspertiem no galvaspilsētas. Darba grupas sanāksmes parasti notiek 1 - 2 reizes nedēļā. 

Latviju darba grupā pārstāv Labklājības ministrijas nozares padomnieki Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Linda Pauga un Maksims Ivanovs.

 

 • ES Padomes Nodarbinātības komiteja

Nodarbinātības komiteju padomdevējas institūcijas statusā ir izveidojusi Eiropas Savienības Padome, lai sekmētu nodarbinātības un darba tirgus politikas koordināciju starp dalībvalstīm. Komiteja pārrauga nodarbinātības stāvokli un nodarbinātības politiku dalībvalstīs un Eiropas Savienībā kopumā, kā arī piedalās ar Eiropas Nodarbinātības stratēģijas īstenošanu saistītu jautājumu risināšanā (piemēram, nodarbinātības vadlīniju izstrādāšana, ikgadēja pārskata sagatavošana par nodarbinātības stāvokli Eiropas Savienībā un nodarbinātības vadlīniju īstenošanu dalībvalstīs u.c.). Komiteja arī sniedz atzinumus savas kompetences ietvaros.

Nodarbinātības komitejā darbojas divi pārstāvji no katras dalībvalsts un Eiropas Komisijas. No Latvijas Komitejā piedalās Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece Ilze Zvīdriņa (aizstājējs - Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis) un Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta vecākā eksperte Aļona Tutova (aizstājējs - Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās politikas koordinācijas nodaļas vecākā referente  Agnese Rožkalne).

 

 • ES Padomes Sociālās aizsardzības komiteja

Sociālās aizsardzības komiteju padomdevēja institūcijas statusā ir izveidojusi Eiropas Savienības Padome, lai sekmētu sadarbību un pieredzes apmaiņu sociālās aizsardzības jomā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Komiteja pārrauga sociālo situāciju un sociālās aizsardzības politikas izstrādi dalībvalstīs un Eiropas Savienībā kopumā, kā arī veicina informācijas, pieredzes un prakses apmaiņu starp dalībvalstīm. Komiteja arī sagatavo pārskatus un sniedz atzinumus savas kompetences ietvaros.

Sociālās aizsardzības komitejā darbojas divi pārstāvji no katras dalībvalsts un Eiropas Komisijas. No Latvijas Komitejā piedalās Labklājības ministrijas Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktore Diāna Jakaite un Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa.