gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.


Luksemburgas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā /2015.gada 2.pusgads/

2015.gada 1.jūlijā Eiropas Savienības prezidentvalsts pienākumus (2015.gada 1.jūlijs – 31.decembris) pildīt sāka Luksemburga. Luksemburgas prezidentūra atbalstīs Eiropas Komisijas prezidenta apņemšanos par „trīskāršo A reitingu sociālajā jomā”.

Prezidentūra sniegs savu atbalstu Komisijai tās centienos iesaistīt sociālos partnerus, lai nodrošinātu labāku ekonomisko un sociālo pārvaldību Eiropas līmenī. Vienlaikus uzmanība tiks pievērsta arī sociālajām investīcijām, galvenokārt, cilvēkresursos un prasmēs. Īpašu uzmanību šajā kontekstā ir plānots pievērst digitālajām prasmēm.

„Eiropa 2020” stratēģijas kontekstā Luksemburgas prezidentūra plāno īpašu uzsvaru likt uz izglītību, apmācībām un kvalifikāciju, ņemot vērā, ka ieguldījumi jauniešos ir būtiski Eiropas digitālā tirgus izveidei. Prezidentūra uzskata, ka nacionālajiem parlamentiem ir jāturpina uzlabot darba tirgu darbība, it īpaši attiecībā uz pāreju no mācībām uz nodarbinātību.

Eiropas Komisijas darba programmā ir minēts, ka tiks sagatavota iniciatīva par mobilitāti. Luksemburgas prezidentūra uzskata, ka mobilitāte ir vienotā tirgus stūrakmens un ir nepieciešams saprast saikni starp sociālajiem un makroekonomiskajiem izaicinājumiem.

Īpaša uzmanība 2015.gada otrajā pusgadā tiks pievērsta dzimumu līdztiesības jautājumam – gan sekmējot sieviešu nodarbinātības palielināšanu, gan nodrošinot vienlīdzīgu abu dzimumu pārstāvību politisko un ekonomisko lēmumu pieņemšanā.

Luksemburgas prezidentūras mājas lapa internetā: http://www.eu2015lu.eu/en