gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu. Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu. 


Latvijas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā /2015.gada 1.pusgads/

2015.gada 1.pusgadā Eiropas Savienības prezidentvalsts pienākumus no Itālijas pārņēma Latvija. Latvija prezidentūras laikā (2015.gada 1.janvāris – 30.jūnijs) nodarbinātības un sociālās politikas jomā galveno uzmanību pievērsa iekļaujošai un ilgtspējīgai dalībai darba tirgū, uzmanību pievēršot ilgtermiņa bezdarbnieku, kā arī jauniešu un personu ar invaliditāti situācijai darba tirgū. Ar Nodarbinātības komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas ieguldījumu Latvijas prezidentūra sagatavoja Padomes secinājumus par iekļaujošiem darba tirgiem Eiropas Savienībā.
 
„Eiropa 2020” stratēģijas vidusposma pārskata kontekstā 2015.gada 1.pusgadā būtiska uzmanība tika pievērsta strukturālo reformu ieviešanai, lai nodrošinātu nodarbinātības un sociālās politikas mērķu sasniegšanu. Attiecībā uz Ekonomikas un monetārās savienības sociālo dimensiju Latvijas prezidentūra uzsvēra sociālā dialoga lomu.
 
Vienlaikus darba tiesību jomā Prezidentūra uzsāka sarunas ar Eiropas Parlamentu par Nedeklarētā darba platformas izveidi un nodeva priekšlikumu gala vienošanās panākšanai Luksemburgas prezidentūrai. Prezidentūra panāca vienošanos ar Eiropas Parlamentu par jūrnieku darba tiesību direktīvu. Darba aizsardzības jomā tika pieņemti Padomes secinājumi saistībā ar ES stratēģisko ietvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā 2014.-2020.gadam.
 
Uzmanību pievērsa arī sociālās aizsardzības politiku uzraudzībai un attīstībai. Šajā kontekstā notika konference par deinstitucionalizācijas jautājumiem Eiropas Savienības dalībvalstīs.
 
Vienlīdzības attieksmes jomā Latvijas prezidentūra apskatīja izaicinājumus invaliditātes jomā, organizējot augsta līmeņa konferenci par invaliditātes jautājumiem, kur galvenā uzmanība tika veltīta bērnu ar invaliditāti tiesībām un personu ar invaliditāti līdzdalībai darba tirgū.
 
Dzimumu līdztiesības jomā prezidentūra sagatavoja Padomes secinājumus par pensiju atšķirībām starp vīriešiem un sievietēm, kā arī turpināja darbu pie direktīvas par dzimumu līdzsvara uzlabošanu uzņēmumu valdēs.


Latvija prezidentūras darba programma: https://eu2015.lv/images/LV_PRES_prog_2015_LV-final.pdf

Latvijas prezidentūras mājas lapa internetā: https://eu2015.lv/

Latvijas prezidentūras rezultātipdf.gif - 641 B

Latvijas prezidentūras rezultāti labklājības nozarē