gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.


Kipras prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā /2012.gada 2.pusgads/

2012.gada 1.jūlijā Eiropas Savienības prezidentvalsts pienākumus no Dānijas pārņēma Kipra, kuras galvenās prioritātes 2012.gada 2.pusgadā (2012.gada 1.jūlijs - 31.decembris) nodarbinātības un sociālās politikas jomā:

-    sociālās kohēzijas stiprināšana, īpašu uzmanību pievēršot bērnu labklājības, aktīvas līdzdalības, vecāka gada gājuma cilvēku līdzdalības un starppaaudžu solidaritātes jautājumiem,

-    ieguldījumi vairāk un labākās darba vietās un prasmju pilnveidošanā, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu,

-    sociālo partneru un sabiedrības līdzdalības stiprināšana stratēģijas „Eiropa 2020" īstenošanā attiecībā uz nodarbinātības un sociālās iekļaušanas mērķiem, vienlaikus veicinot labākās prakses piemēru apmaiņu dalībvalstu un Eiropas līmenī,

-    ANO Pekinas Rīcības platformas izvērtējums un indikatoru par vardarbību pret sievietēm izstrāde. Vienlaikus Kipras prezidentūra uzmanību pievērsīs arī jautājumam par darba samaksas atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem.

Kipras prezidentūra turpināja uzsākto darbu pie priekšlikumiem par darbinieku norīkošanas pakalpojumu sniegšanas jomā, darbinieku aizsardzību pret elektromagnētisko lauku radīto risku un Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda darbību.

Kipras prezidentūras mājas lapa: http://www.cy2012.eu/en