gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.


Beļģijas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā
/2010.gada 2.pusgads/

Eiropas Savienības prezidentvalsts - Beļģija (2010.gada 1.jūlijs - 31.decembris) ir sagatavojusi savas Prezidentūras darba programmu, nosakot būtiskākās 2010.gada 2.pusgada prioritātes. Beļģijas prezidentūra uzsāks Eiropas Nodarbinātības stratēģijas īstenošanu, ņemot vērā mērķus, kas noteikti stratēģijā nodarbinātībai un izaugsmei „Eiropa 2010". Šajā jautājumā plānota cieša sadarbība ne tikai ar dalībvalstīm un Eiropas Parlamentu, bet arī ar nacionālajiem parlamentiem, reģioniem un sociālajiem partneriem. Vienlaikus plānots pieņemt lēmumu par nodarbinātības vadlīnijām.

Nodarbinātības jomā plānots pieņemt lēmumu par nodarbinātības pamatnostādnēm, par kurām Ministru padome kopumā vienojās jau Spānijas prezidentūras laikā 2010.gada 7.jūnijā. Papildus Prezidentūra pievērsīs uzmanību četrām prioritātēm nodarbinātībā:

  • plānots pieņemt secinājumus, lai veicinātu zaļos darbus un veicinātu pāreju uz zema oglekļa ekonomiku;
  • sakarā ar demogrāfiskajām izmaiņām uzmanība tiks pievērsta darbam un sabiedrības novecošanai. Plānots pieņemt secinājumus par jaunām karjeru menedžmenta metodēm;
  • integrācija darba tirgū un diskriminācijas izskaušana darba vietā būs viens no jautājumiem, lai veicinātu sociālo kohēziju;
  • elastdrošības veicināšana, lai nodrošinātu, ka darbinieku mobilitāte darba tirgū ir izdevīga gan darbiniekiem, gan darba devējiem.

Vienlaikus Beļģijas prezidentūra pievērsīs uzmanību jautājumam par bezdarbnieku motivēšanu, prasmju uzlabošanu, apmācību turpināšanu, kā arī nodarbinātības dienestu lomu šajā jautājumā. Būtisks jautājums būs jauniešu bezdarbs, par kuru plānotas diskusijas Ministru padomē, lai izvērtētu pasākumus jauniešu nodarbinātības veicināšanai un apmācībām.

Darba tiesisko attiecību jomā tiks turpināts darbs pie direktīvas par drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. Pēc konsultācijām ar sociālajiem partneriem plānotas diskusijas Ministru padomē par Darba laika direktīvu. Prezidentūra centīsies panākt vienošanos par direktīvas par darba aizsardzību pret elektromagnētiskajiem viļņiem pārskatīšanu.

Beļģijas prezidentūra turpinās uzsākto darbu, lai uzlabotu atvērtās koordinācijas metodes piemērošanu veselības, pensiju un sociālās iekļaušanas jomā. Vienlaikus sociālās politikas jomā tiks uzsāktas diskusijas par vienu no stratēģijas „Eiropa 2020" iniciatīvām, kas vērsta uz nabadzības samazināšanu. Plānots arī pieņemt Padomes secinājumus gan par pensiju ilgtspēju un pārnesamību, gan par vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, kā arī bērnu nabadzību, bezpajumtniecību un nabadzības prevenciju.

Dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas jomā Prezidentūra pieņems Padomes secinājumus saistībā ar Komisijas paziņojumu par jauno stratēģiju par līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem (2011-2015), kā arī  vienlīdzīgu darba samaksu. Beļģijas prezidentūra pievērsīs uzmanību arī vardarbības pret sievietēm izskaušanai, par ko dalībvalstu diskusijas uzsāka Spānijas prezidentūra 2010.gada 1.pusgadā.

Beļģijas prezidentūras mājas lapa internetā: http://www.eu2010.be