gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.


Spānijas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā
/2010.gada 1.pusgads/

Eiropas Savienības (turpmāk - ES) prezidentvalsts - Spānija (2009.gada 1.janvāris - 30.jūnijs) ir sagatavojusi savas Prezidentūras darba programmu, izvirzot būtiskākās 2010.gada 1.pusgada prioritātes. Spānijas prezidentūra plāno pievērst uzmanību krīzes, kā arī tās negatīvo sociālo seku ietekmes uz darba tirgu ierobežošanai, pievēršot uzmanību vismazāk aizsargātajām sabiedrības grupām un atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Spānijas prezidentūra kā būtiskāko „ES 2020" stratēģijas prioritāti uzsver nodarbinātību, tāpēc kā galvenie mērķi tiek izvirzīti:

  • jaunu darba vietu radīšana un esošo saglabāšana, uzlabojot nodarbinātības efektivitāti, darba ražīgumu un konkurētspēju, kā arī veicinot darbinieku apmācības un kvalifikāciju,
  • strukturālu izmaiņu veikšana darba tirgū, lai uzlabotu tā darbību,
  • pārejas no bezdarba uz apmācībām un no apmācībām uz nodarbinātību veicināšana, kā arī investīciju cilvēkkapitālā un mobilitātes veicināšana,
  • specifisku programmu, kas atbalsta jauniešu nodarbinātību, izveidošana,
  • nedeklarētas un nelegālas nodarbinātības un pelēkās ekonomikas apkarošana.

Vienlaikus ir nepieciešams veicināt vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem, kā arī dažādu diskriminācijas formu izskaušanu darba tirgū. Plānots arī sagatavot priekšlikumus vai turpināt darbu pie iniciatīvām saistībā ar direktīvu par darbinieku nosūtīšanu un darbinieku tiesībām brīvas pakalpojumu kustības kontekstā.

Sociālās politikas jomā Prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju plāno izvērtēt pārskatītās Sociālās programmas 2008.-2010.gadam ieviešanu, vienlaikus uzsākot darbu pie jaunas Eiropas Sociālās programmas. Kā vienu no Prezidentūras galvenajām prioritātēm sociālās aizsardzības un iekļaušanas jomā Spānija ir izvirzījusi Eiropas sociālās aizsardzības sistēmu konsolidāciju, lai veicinātu no darba tirgus atstumto integrāciju darba tirgū. Spānijas prezidentūra ir iecerējusi veicināt Baltās grāmatas par novecošanu Eiropā un Eiropas aktīvās novecošanas programmas sagatavošanu. Prezidentūra plāno aicināt atbalstīt Eiropas Komisijas lēmumu, ar kuru 2012.gads tiktu noteikts par Eiropas aktīvas novecošanas un starppaaudžu solidaritātes gadu.

Lai nodrošinātu pieeju vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, kā arī to kvalitāti, tiks turpināts darbs, lai atrastu jaunus īstenošanas instrumentus, piemēram, ar atvērtās koordinācijas metodes padziļināšanu.

Savukārt dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas jomā Prezidentūra „ES 2020" stratēģijas kontekstā plāno pievērst uzmanību tādiem jautājumiem kā vienlīdzīgas iespējas darba tirgū, darba samaksas atšķirības, nepilns darba laiks, vienlīdzīgas iespējas biznesā un darba un ģimenes dzīves saskaņošana.

Nākamajā pusgadā plānots izvērtēt līdzšinējo Ceļvedi dzimumu līdztiesībai, kā arī uzsākt darbu pie jauna Ceļveža 2011.-2015.gadam izstrādes. Vienlaikus īpaša uzmanība tiks pievērsta vardarbības pret sievieti novēršanai, tāpēc plānots rosināt izveidot Eiropas Dzimumu vardarbības observatoriju.

Spānijas prezidentūras mājas lapa internetā: http://www.eu2010.es