gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.


Zviedrijas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā
/2009.gada 2.pusgads/

Eiropas Savienības (turpmāk - ES) prezidentvalsts - Zviedrija (2009.gada 1.jūlijs - 31.decembris) ir sagatavojusi savas Prezidentūras darba programmu, izvirzot būtiskākos 2009.gada 2.pusgada darbības virzienus un prioritātes. Galveno uzmanību Prezidentūras laikā Zviedrija pievērsīs pilnvērtīgai nodarbinātībai un atstumtības mazināšanai.

Nodarbinātības jomā Zviedrijas prezidentūra turpinās darbu,  lai mazinātu bezdarba pieaugumu un tā sekas, kā arī veicinātu iekļaujoša darba tirgus veidošanos. Šim jautājumam būtiska uzmanība tiks pievērsta arī ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomē. Gatavojoties Eiropadomei, plānots pieņemt padomes secinājumus par jauno ES stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai (nākamā Lisabonas stratēģija). Vienlaikus viena no Prezidentūras prioritātēm, kam nākamajā pusgadā tiks pievērsta uzmanība, ir cienīga un veselīga novecošana.

Lai sekmētu izaugsmi un attīstību, Zviedrijas prezidentūra plāno pievērst uzmanību arī dzimumu līdztiesībai saistībā ar ekonomisko attīstību un nodarbinātības jautājumiem. Plānots arī turpināt darbu pie ANO Pekinas rīcības platformas ieviešanas izvērtēšanas, pievēršot uzmanību dažādu platformā identificēto jomu attīstībai pēdējo piecu gadu laikā.

Prezidentūra turpinās iesākot darbu pie diviem direktīvu projektiem, lai sekmētu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu: par vienlīdzīgu attieksmi pret pašnodarbinātajām sievietēm un vīriešiem un par drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu grūtniecēm.

Savukārt vienlīdzīgu iespēju jomā Prezidentūra turpinās darbu, lai panāktu vienošanos par direktīvas projektu par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas.

Zviedrijas prezidentūras mājas lapa internetā: http://www.se2009.eu