gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.


Dānijas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā
/2012.gada 1.pusgads/

2012.gada 1.janvārī Eiropas Savienības prezidentvalsts pienākumus no Polijas pārņēma Dānija, kas kā galvenās prioritātes 2012.gada 1.pusgadam (2012.gada 1.janvāris - 30.jūnijs) nodarbinātības un sociālās politikas jomā izvirzīja:

  • jauniešu bezdarba samazināšanu, kā arī darbaspēka piedāvājuma palielināšanu,
  • sociālo politiku, kas rada vienlīdzīgas iespējas visiem.

2012.gada 1.pusgadā Dānijas prezidentūra pievērsa uzmanību tādiem jautājumiem kā demogrāfiskās pārmaiņas un darbaspēka piedāvājuma palielināšana, aktīvāk darba tirgū iesaistot jauniešus un sievietes, labāk saskaņojot darba un ģimenes dzīvi, veicinot mūžizglītību, kā arī sekmējot cilvēku, kas nav spējīgi pilnvērtīgi piedalīties darba tirgū, nodarbinātības pieaugumu. Ņemot vērā, ka 2012.gads ir Aktīvas novecošanas un paaudžu solidaritātes Eiropas gads, Dānijas prezidentūra darbojās, lai sekmētu vecāka gada gājuma cilvēku zināšanu un pieredzes pilnvērtīgu izmantošanu, kā arī turpināja diskusijas, ko uzsāka Brīvprātīgā darba Eiropas gads, par brīvprātīgo palīdzību vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Dānijas prezidentūra aktīvi darbojās, lai ieviestu ES stratēģiju cilvēkiem ar invaliditāti. Turpinot „ES-2020" stratēģijas uzsākto, Dānijas prezidentūra lika uzsvaru uz pašreizējām problēmām saistībā ar augsto jauniešu un ilgtermiņa bezdarbu. Saistībā ar plānoto Balto grāmatu par pensijām prezidentūra diskutēja Padomē par problēmām, ko rada demogrāfiskās pārmaiņas.

Būtisku nozīmi pievērsa arī darba vides un darba aizsardzības, kā arī darbinieku nosūtīšanas pakalpojumu sniegšanai jautājumiem.

Savukārt dzimumu līdztiesības jomā Padome turpināja darbu saistībā ar ANO Pekinas Rīcības platformas sasniegto procesu, izstrādājot indikatorus par sievietēm un vidi. Vienlaikus nozīmīgu vietu ieņēma arī jautājums par dzimumu atšķirībām izglītības izvēlē.

Dānijas prezidentūras mājas lapa: http://eu2012.dk/en