gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.


  Francijas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā
/2008.gada 2.pusgads/

Francija kā Eiropas Savienības (turpmāk - ES) prezidentvalsts (2008.gada 1.jūlijs - 31.decembris) ir sagatavojusi savas Prezidentūras darba programmu, kurā tiek norādīti būtiskākie 2008.gada 2.pusgada darbības virzieni un prioritātes. ES prezidentvalsts Francija uzsver, ka turpinās Slovēnijas (2008.gada 1.pusgads) iesāktos darbus, vienlaikus ņemot vērā gan nākamo ES prezidentvalstu Čehijas un Zviedrijas plānus, gan Eiropas Komisijas 2008.gada darba programmu.

Nodarbinātības jomā Francijas prezidentūra plāno turpināt strādāt pie jautājumiem saistībā ar atjaunoto Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai, pievēršot pastiprinātu uzmanību Lisabonas stratēģijā un Nodarbinātības vadlīnijās ietverto mērķu praktiskai sasniegšanai. Tiks turpināts darbs arī pie kopīgo elastības un drošības (flexicurity) principu praktiskas ieviešanas.

Vienlaikus Prezidentūra ciešā sadarbībā ar Eiropas Parlamentu strādās, lai pieņemtu direktīvu, ar ko groza direktīvu 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem, un direktīvu par pagaidu darba aģentūru pieņemšanas.

Prezidentūra centīsies panākt vienošanos arī saistībā ar direktīvu par Eiropas Uzņēmumu padomi, kā direktīvu par sankcijām darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu piederīgos, kas dalībvalstīs uzturas nelegāli.

Sociālās politikas jomā Francijas prezidentūra plāno intensīvi strādāt saistībā ar 2008.gada 2.jūlijā publicēto Atjaunoto sociālās politikas programmu un tai pievienotajām tiesību aktu iniciatīvām. Lai veicinātu darbinieku mobilitāti, Prezidentūra mēģinās atrast kompromisu arī jautājumā par papildpensiju direktīvu.

Cīņas ar nabadzību un aktīvas iekļaušanas kontekstā lielākā uzmanība tiks pievērsta kopīgo principu noteikšanai, kas tiks sagatavoti, balstoties uz Eiropas Komisijas ieteikumu. Vienlaikus vienādu iespēju jomā ES prezidentvalsts plāno strādāt ar direktīvu par tāda principa ieviešanu, kas paredz vienādu attieksmi, neraugoties uz reliģiju, invaliditāti, vecumu vai seksuālo orientāciju.

Dzimumu līdztiesības jomā tiks turpināts darbs, lai veicinātu sieviešu nodarbinātības kvalitāti, mazinātu darba samaksas atšķirības un sekmētu ģimenes un darba dzīves saskaņošanu.

Prezidentūra atbalstīs arī Eiropas Komisijas plānotās iniciatīvas saistībā ar vairāku direktīvu, kas skar darba un dzimumu līdztiesības jomu, grozīšanu - direktīvas, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, direktīvas par bērna kopšanas atvaļinājumu un direktīvas par vienādu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem, kas ir pašnodarbināti.

Francijas prezidentūras mājas lapa internetā: http://eu2008.fr