gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.

Luksemburgas un Lielbritānijas prezidentūru prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā
(2005.gads)

Luksemburga (2005.gada janvāris – jūnijs) un Lielbritānija (2005.gada jūlijs – decembris) kā nākamās Eiropas Savienības (ES) prezidējošās valstis ir izstrādājušas “Padomes rīcības programmas 2005. gadam” projektu, kurā tiek uzsvērtas būtiskākās 2005.gada prioritātes.

Par savām būtiskākajām prioritātēm ES sociālās politikas un nodarbinātības jomā 2005.gadā prezidentūras ir noteikušas nepieciešamību panākt progresu Lisabonas stratēģijas īstenošanas kontekstā, veicinot augsti kvalificētu darbavietu radīšanu, ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi un ES konkurētspēju globālajā ekonomikā, kā arī veicināt likumdošanas sakārtošanu.

Lai veicinātu Lisabonas stratēģijas īstenošanu, prezidentūras ņems vērā gan ekonomisko, gan sociālo un vides aizsardzības dimensiju. Ņemot vērā, ka 2005.gadā ir Lisabonas stratēģijas realizācijas vidus posms, tiks detalizēti pārskatīts līdz šim sasniegtais progress, kā arī modificēti mērķu sasniegšanas veidi. Vienlaikus prezidentūras uzsver, ka, lai sasniegtu Lisabonas mērķus – veicinātu ekonomisko izaugsmi un produktivitāti, kā arī paaugstinātu nodarbinātības līmeni, ir sekmējama lielāka ES atvērtība attiecībā uz darba tirgu un investīcijām, kā arī nepieciešamas strukturālas reformas.

Prioritātes nodarbinātības jautājumos

Luksemburgas un Lielbritānijas prezidentūras kā būtiskākās prioritātes nodarbinātības kontekstā uzskata:

 • Kopējā Padomes un Eiropas Komisijas ziņojuma par nodarbinātību 2004./2005.gadā pabeigšanu;
 • galveno norāžu sagatavošanu un iesniegšanu pavasara Eiropadomei;
 • nodarbinātības vadlīniju un rekomendāciju ES dalībvalstīm izstrādāšanu un pieņemšanu.

Prioritātes sociālās politikas jautājumos

Lielu uzmanību prezidentūras pievērsīs atjaunotajai Sociālās politikas dienaskārtībai 2006.-2010.gadam, kā arī pirmā kopējā Padomes un Eiropas Komisijas ikgadējā ziņojuma par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu pieņemšanai.

Vienlaikus sociālās politikas kontekstā prezidentūras centīsies sekmēt vienošanos par vairākiem priekšlikumiem dažādās jomās, tostarp par Kopienas rīcības programmas izveidošanu nodarbinātībai un sociālajai vienotībai “PROGRESS”.   

Attiecībā uz sociālās drošības jautājumiem Padome plāno izskatīt šādu regulu priekšlikumus:

 • par jaunās regulas 883/04 par sociālās drošības shēmu koordināciju ieviešanu un par šīs regulas 11. pielikumu;
 • par dažādiem 2004. gada grozījumiem regulā  1408/71 par sociālās drošības shēmu koordināciju.

Darba apstākļu kontekstā prezidentūras centīsies panākt vienošanos par direktīvas projektu, kas groza direktīvu 2003/88/EK par dažādiem darba laika organizēšanas aspektiem. Vienlaikus tiks risināts jautājums, lai pieņemtu direktīvu par pagaidu darbinieku darba apstākļiem. Tāpat Luksemburga kā savas prezidentūras mērķi uzsver nepieciešamību panākt vienošanos par Padomes direktīvu saistībā ar vienošanos starp Eiropas sociālajiem partneriem par dzelzceļa personāla darba laika organizēšanas aspektiem.       

Datu aizsardzības jomā prezidentūras koncentrēsies uz jautājumiem, lai nodrošinātu darbinieku personisko datu aizsardzību. Savukārt darba drošības un veselības jautājumos:

 • tiek plānots pieņemt direktīvu par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz nodarbināto pakļaušanu fizikālajiem riska faktoriem (optiskajai radiācijai);
 • tiks uzsākts darbs pie labojumiem direktīvā 90/394/EEK par darbinieku aizsardzību pret risku, kas ir saistīts ar pakļaušanu kancerogēnu iedarbībai darbā.

Līdztiesības un nediskriminācijas kontekstā ir plānotas šādas prioritātes:

 • Padome uzsāks darbu pie priekšlikuma par Eiropas Dzimumu jautājumu institūta izveidošanu;
 • komisijas par sieviešu stāvokli sanāksmē, kura notiks Ņujorkā, tiks apspriests pārskats par Pekinas rīcības platformas pasākumu ieviešanu;
 • Padome sadarbosies ar Eiropas Parlamentu, lai pieņemtu direktīvu, kas konsolidē vairākas dzimumu līdztiesības jomā līdz šim pieņemtas direktīvas.

ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmes 2005.gadā notiks 3. - 4.martā, 2. - 3.jūnijā, 3. - 4.novembrī un 8. - 9.decembrī.