gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības prezidējošā valsts (turpmāk - prezidentūra) vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu.

Slovēnijas prezidentūras prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā
(2008.gada 1.pusgads)

Slovēnija kā Eiropas Savienības (turpmāk - ES) prezidējošā valsts (2008.gada 1.janvāris - 30.jūnijs) ir sagatavojusi Prezidentūras darba programmu, kurā tiek norādīti būtiskākie 2008.gada 1.pusgada darbības virzieni un prioritātes.

Slovēnijas prezidentūra uzsver, ka turpinās jau iepriekš uzsākto darbu, ES līmenī īpašu uzmanību pievēršot nodarbinātības un sociālās politikas attīstībai, lai ņemtu vērā demogrāfisko pārmaiņu radītās sekas un nodrošinātu dzimumu līdztiesību un vienādas iespējas visiem.

Nodarbinātības jomā Slovēnijas prezidentūra lielāko uzmanību plāno pievērst jautājumiem saistībā ar Lisabonas stratēģiju. Ņemot vērā gan demogrāfiskās pārmaiņas, gan elastības un drošības principus, tiks sagatavots Lisabonas stratēģijas nākamais trīs gadu cikls. Vienlaikus Prezidentūra plāno turpināt debates arī par elastību un drošību (flexicurity), īpašu lomu pievēršot politiku praktiskai ieviešanai dalībvalstīs. Tā kā uzmanību iecerēts pievērst arī jauniešiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, Slovēnijas prezidentūra plāno pilnveidot diskusiju par jauniešu nodarbinātības iespējām.

Tajā pašā laikā sociālās politikas jomā Slovēnijas prezidentūra pēc Sociālās darba kārtības 2005.-2010.gadam publicēšanas plāno turpināt darbu pie tajā apskatītajiem jautājumiem. Tomēr lielāko uzmanību Prezidentūra plāno pievērst cīņai pret nabadzību, it īpaši jauniešu un bērnu nabadzību. Ir iecerēts turpināt darbu arī pie vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu pilnveidošanas, pastiprinātu uzmanību pievēršot pakalpojumu pieejamībai un kvalitātei.

Slovēnijas prezidentūra plāno turpināt diskusijas arī demogrāfijas jomā, īpašu uzmanību veltot starppaaudžu attiecībām un jaunām solidaritātes formām. Tajā pašā laikā pakalpojumu pieejamības un kvalitātes kontekstā uzmanība tiks pievērsta arī ilgtermiņa aprūpes jautājumiem.

Savukārt vienādu iespēju jomā tiks turpināts jau Eiropas vienādu iespēju gada ietvaros uzsāktais darbs. Vienlaikus Slovēnijas prezidentūra aicina ES dalībvalstis pēc iespējas ātrāk ratificēt ANO Konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām.

Dzimumu līdztiesības jomā, turpinot jau Vācijas un Portugāles prezidentūru uzsākto darbu, uzmanība 2008.gada 1.pusgadā tiks pievērsta dzimumu stereotipu mazināšanai. Slovēnijas prezidentūra ir apņēmusies sagatavot gan indikatorus par bērniem-meitenēm, gan ziņojumu par sievietēm lēmumu pieņemšanas procesā.

Slovēnijas prezidentūras mājas lapa internetā: http://eu2008.si/en/index.html