gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālo lietu ministru padomes darba kārtība 2004. gada 4.oktobrī

1.Paredzēta viedokļu apmaiņa par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu, kas groza direktīvu 93/104/EK par dažiem darba laika organizācijas aspektiem;

2.Iespējams, tiks panākta politiska vienošanās par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par pagaidu darbinieku darba apstākļiem;

3.Plānots vienoties par vispārēju pieeju par priekšlikumu Padomes regulai, kura groza regulu (EK) Nr. 2062/94 kas izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā (Bilbao), kā arī par priekšlikumu Padomes regulai, kura groza regulu (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi (Dublina);

4.Paredzamas politikas debates par vispārējas nozīmes pakalpojumu direktīvu;

5.Iespējams, tiks apstiprināts Sociālās aizsardzības komitejas viedoklis par Komisijas paziņojumu "Sociālās aizsardzības modernizēšana, lai attīstītu kvalitatīvu, pieejamu un ilgspējīgu veselības aprūpi un ilgtermiņa aprūpi: atbalsts nacionālajām stratēģijām, pielietojot "atvērtās koordinēšanas metodi";

6.Sagaidāms, ka tiks panākta politiska vienošanās par Padomes direktīvas projektu par vienādu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, kā arī to piegādi.