gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

INFORMATĪVAIS  ZIŅOJUMS

Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2009.gada 30.novembra - 1.decembra sanāksmē izskatāmajos jautājumos

I Sanāksmes darba kārtība

2009.gada 30.novembrī-1.decembrī Briselē (Beļģija) notiks Eiropas Savienības (turpmāk - ES) Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes (turpmāk - Padome) sanāksme, kuras 30.novembra darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:

1) Atgūšanās no krīzes un gatavošanās Lisabonas stratēģijai pēc 2010.gada:

a) Komisijas darba dokuments „Nodarbinātības krīze: tendences, politikas atbildes un galvenās darbības",
b) Padomes secinājumu projekts „Iekļaujoša darba tirgus veicināšana. Atgūšanās no krīzes un gatavošanās Lisabonas programmai pēc 2010.gada";
c) Eiropas Nodarbinātības stratēģija Lisabonas stratēģijas pēc 2010.gada ietvaros,
d) Lisabonas stratēģija pēc 2010.gada,
e) Otrais Sociālās aizsardzības komitejas un Komisijas ziņojums par krīzes sociālo ietekmi;

2) Priekšlikums Padomes direktīvai, ar kuru īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC noslēgto pamatnolīgumu attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu un atceļ direktīvu 96/34/EK;

3) Padomes secinājumu projekts "Veselīga un cienīga novecošana";

4) Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Kopienas interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2007.gada konsolidēto Konvenciju par darbu zvejniecībā (188. konvencija);

5) Padomes secinājumu projekts „Dzimumu līdztiesība izaugsmes un nodarbinātības stiprināšanai. Ieguldījums Lisabonas stratēģijā pēc 2010.gada";

6) Padomes secinājumu projekts „„Pekina + 15" par Pekinas Rīcības platformas īstenošanas progresu dalībvalstīs un Eiropas Savienības institūcijās";

7) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā piemērot vienlīdzības principu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar ko atceļ Direktīvu 86/613/EEK;

8) Priekšlikums Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas.

II Latvijas nacionālā pozīcija

1) Padomes secinājumu projekts „Iekļaujoša darba tirgus veicināšana. Atgūšanās no krīzes un gatavošanās Lisabonas programmai pēc 2010.gada"

Secinājumu projektā tiek atgādināts, ka pašreizējā ekonomiskā krīze ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko saskārusies ES. Demogrāfiskās situācijas dēļ, kad samazinās darbaspējīgo iedzīvotāju skaits, palielinās pensijas vecuma iedzīvotāju skaits, nepieciešams iekļaut pēc iespējas vairāk cilvēku darba tirgū, aktivizējot tās iedzīvotāju grupas, kas pašlaik nav vai ir nepietiekami nodarbinātas.

Secinājumu projektā dalībvalstis un Eiropas Komisija aicinātas izvairīties no darbaspējīgo iedzīvotāju pastāvīgas izslēgšanas no darba tirgus; veicināt  indivīdu un uzņēmumu spēju pielāgoties mainīgajiem tirgiem; identificēt un dalīties labās prakses piemēros par aktīva darba tirgus un sociālās politikas mijiedarbību; izvērtēt uzsākto pretkrīzes politiku rezultātus, ņemot vērā, ka turpmākiem pasākumiem negatīvas ietekmes mazināšanai uz nodarbinātību būtu jāatbilst ilgtermiņa strukturālām vajadzībām u.c.

Padomes 2009.gada 30.novembra-1.decembra sanāksmē plānota secinājumu pieņemšana.

Latvijas pozīcija:

Latvija atbalsta secinājumu pieņemšanu, jo tajos paustie izaicinājumi ir aktuāli arī Latvijai. Latvija piekrīt, ka šobrīd galvenā uzmanība jāpievērš tam, lai nodrošinātu atbalsta pasākumus bez darba palikušajiem, saglabātu aktīvu darbaspēku, kā arī izmantotu esošo situāciju kvalifikācijas celšanai vai pārkvalifikācijai, lai, mazinoties krīzei, darbaspēkam būtu vieglāk atgriezties darba tirgū.

Nacionālās pozīcijas projekts ir saskaņots ar Ārlietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Sākotnējās pozīcijas izstrādē notikušas konsultācijas ar sociālajiem partneriem.

2) Priekšlikums Padomes direktīvai, ar kuru īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC noslēgto pamatnolīgumu attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu un atceļ direktīvu 96/34/EK

Priekšlikuma mērķis ir ieviest 2009.gada 18.jūnijā noslēgto Eiropas starpnozaru sociālo partneru pamatnolīgumu attiecībā uz bērna kopšanas atvaļinājumu. Pārskatītais pamatnolīgums pagarina darbinieku - vīriešu un sieviešu - tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu no trīs mēnešiem līdz četriem mēnešiem un ievieš vairākus uzlabojumus un precizējumus attiecībā uz šo tiesību izmantošanu. Tiks aizliegta atšķirīga attieksme, piešķirot vai izmantojot bērna kopšanas atvaļinājumu, atvieglota atgriešanās darbā pēc atvaļinājuma beigām, veikti uzlabojumi attiecībā uz tiesībām darbiniekiem prasīt elastīgus darba apstākļus. Pamatnolīgums un šis priekšlikums veicinās labāku darba, privātās un ģimenes dzīves saskaņošanu un sekmēs dzimumu līdztiesību darba tirgū.

Padomes 2009.gada 30.novembra-1.decembra sanāksmē plānots panākt politisku vienošanos par priekšlikumu.

Latvijas pozīcija:

Latvija atbalsta politisku vienošanos par Padomes direktīvu, jo 2009.gadā noslēgtais nolīgums uzlabos ES strādājošo darba apstākļus un tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu, kā arī sekmēs dzimumu līdztiesības principu tālāku ieviešanu dzīvē, ņemot vērā gan darbinieku, gan darba devēju vajadzības.

Nacionālās pozīcijas projekts ir saskaņots ar Ārlietu ministriju, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Sākotnējās pozīcijas izstrādē notikušas konsultācijas ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām.

3) Padomes secinājumu projekts "Veselīga un cienīga novecošana"

Secinājumu projektā tiek atzīts, ka vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes organizēšanas un finansēšanas jautājumi ir ES dalībvalstu nacionālā kompetence, ko īsteno saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem. Ņemot vērā, ka ES dalībvalstīs pastāv ļoti līdzīgi izaicinājumi, atvērtā koordinācijas metode līdz šim ir bijis noderīgs pieredzes un labās prakses apmaiņas instruments. Sabiedrības novecošanās ir izaicinājums ilgtspējīgai valsts finanšu sistēmai, jo īpaši veselības aprūpes un ilgtermiņa aprūpes finansiālai ilgtspējai. Secinājumu projektā tiek uzsvērta indikatoru nepieciešamība, lai pārraudzītu, kā dalībvalstīs tiek attīstītas politikas, kas vērstas uz atbilstoša veselības stāvokļa saglabāšanu līdz vecumdienām un piemērotas veselības aprūpes attīstību.

ES dalībvalstis tiek aicinātas turpināt prioritizēt veselīgas un cienīgas novecošanas jautājumus, akcentējot koncentrēšanos uz preventīviem pasākumiem kā stratēģiju dzīves kvalitātes uzlabošanai un hronisku saslimstību sloga samazināšanai, kā arī risinot draudošo darbaspēka trūkumu veselības un sociālās aprūpes nozarēs, sekmējot šī novecojošā personāla mūžizglītību, profesionālo prasmju attīstību un tādu darba metožu ieviešanu, kas aprūpes sektoru padarītu pievilcīgāku.

Padomes 2009.gada 30.novembra-1.decembra sanāksmē plānota secinājumu pieņemšana.

Latvijas pozīcija:

Latvija atbalsta secinājumu pieņemšanu, jo tajos paustie izaicinājumi sabiedrības novecošanās, kā arī veselības aprūpes un sociālās aprūpes jomās ir aktuāli arī Latvijā. Latvija atzinīgi vērtē aicinājumu dalībvalstīm pievērst uzmanību nākotnē prognozējamam darba spēka trūkumam veselības un sociālās aprūpes jomā, ņemot vērā šajās jomās nodarbinātā personāla un sabiedrības kopumā novecošanos.

Nacionālās pozīcijas projekts ir saskaņots ar Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Sākotnējās pozīcijas izstrādē notikušas konsultācijas ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām.

4) Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Kopienas interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2007.gada konsolidēto Konvenciju par darbu zvejniecībā (188. konvencija)

2007. gada Konvencijas Nr.188 mērķis ir panākt un saglabāt vienādus noteikumus zvejniecības nozarē, sekmējot zvejnieku dzīves un darba apstākļu uzlabošanu un taisnīgākus konkurences nosacījumus pasaulē, tādējādi kompensējot to, ka saistībā ar darbu jūrniecībā vēl nav ratificētas daudzas konvencijas. Ar lēmuma projektu ES Padome vēlas aicināt ES dalībvalstis pēc iespējas ātrāk ratificēt šo konvenciju. Šobrīd Lēmuma projektā paredzētais ieteicamais Konvencijas Nr.188 ratifikācijas termiņš ir 2012.gada 31.decembris.

Padomes 2009.gada 30.novembra-1.decembra sanāksmē plānots panākt politisku vienošanos par priekšlikumu.

Latvijas pozīcija:

Latvija atbalsta politisku vienošanos par Padomes lēmumu, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Kopienas interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2007.gada konsolidēto Konvenciju par darbu zvejniecībā (188. konvencija).

Nacionālās pozīcijas projekts ir saskaņots ar Ārlietu ministriju, Vides ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Finanšu ministriju. Notikušas konsultācijas ar nevalstiskajām organizācijām.

5) Padomes secinājumu projekts „Dzimumu līdztiesība izaugsmes un nodarbinātības stiprināšanai. Ieguldījums Lisabonas stratēģijā pēc 2010.gada"

Secinājumu projektā atgādināts, ka dzimumu līdztiesība ir ES pamatprincips un ka dzimumu līdztiesībai ir izšķiroša nozīme nodarbinātības rādītāju paaugstināšanā, lai sasniegtu ES ekonomiskās izaugsmes un sociālās kohēzijas mērķus, kā arī lai reaģētu uz demogrāfiskās situācijas izaicinājumiem. Sieviešu līdzdalība darba tirgū ne tikai veicina viņu ekonomisko neatkarību, bet ir arī labākais līdzeklis, lai novērstu nabadzību un sociālo atstumtību. Secinājumu projektā uzsvērts, ka ekonomiskās un finanšu krīzes sekas ir viens no nopietnākajiem izaicinājumiem, ar kādiem saskārusies ES, un, tā kā krīzei var būt atšķirīga ietekme uz sievietēm un vīriešiem, dalībvalstīm un ES ir jārod veids, kā integrēt dzimumu līdztiesības perspektīvu visās politikas rīcībās, kas tiek izstrādātas lejupslīdes novēršanai.

Secinājumu projektā ES dalībvalstis un Eiropas Komisija tiek aicinātas stiprināt dzimuma dimensiju Lisabonas stratēģijā pēc 2010. gada, tajā redzami integrējot dzimumu līdztiesības aspektus, turpināt samazināt atšķirības sieviešu un vīriešu situācijā darba tirgus kontekstā, lai nodrošinātu sievietēm un vīriešiem iespējas atbilstoši viņu vajadzībām un novērstu strādājošo nabadzību u.c.

Padomes 2009.gada 30.novembra-1.decembra sanāksmē plānota secinājumu pieņemšana, kā arī diskusija par to, kā stiprināt dzimumu līdztiesību Lisabonas stratēģijā pēc 2010.gada un nodrošināt, ka krīzes novēršanas pasākumi veicina dzimumu līdztiesību.

Latvijas pozīcija:

Latvija atbalsta secinājumu pieņemšanu, jo tajos pamatoti ir pievērsta uzmanība nepieciešamībai izlīdzināt sieviešu un vīriešu situāciju, vēršoties pret nelīdztiesību dažādās politikas jomās. Secinājumu pieņemšana sekmēs dzimumu līdztiesības jautājumu „redzamību" un nostiprināšanu Lisabonas stratēģijas turpmākajā posmā pēc 2010.gada.

Attiecībā uz diskusiju jautājumu Latvija atzinīgi vērtē aicinājumu stiprināt dzimumu līdztiesības principa integrēšanu nodarbinātības un ekonomikas politikās, ņemot vērā, ka joprojām pastāv virkne problēmu dzimumu līdztiesības nodrošināšanā un pašreizējā ekonomikas lejupslīde var būt drauds līdzšinējiem sasniegumiem. Vienlaikus jāapzinās  iemesli, kādēļ iepriekšējo gadu politika un pasākumi nav devuši cerēto rezultātu, kā arī politiskās gribas un apņemšanās loma mērķtiecīgu pasākumu ieviešanā. Definējot jaunās stratēģijas prioritātes, jāņem vērā arī jaunākās dzimumu līdztiesību ietekmējošās tendences - ekonomiskās un finanšu krīzes sekas, demogrāfiskās tendences, globalizācija, migrācija, klimata pārmaiņas u.c.

Nacionālā pozīcija saskaņota ar Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Sākotnējās pozīcijas izstrādē notikušas konsultācijas ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām.

6) Padomes secinājumu projekts „„Pekina + 15" par Pekinas Rīcības platformas īstenošanas progresu dalībvalstīs un Eiropas Savienības institūcijās"

Secinājumu projekts izstrādāts saistībā ar Pekinas Rīcības Platformas (turpmāk - Platforma) pieņemšanas 15.gadadienu. 1995.gadā Pekinā Pasaules sieviešu kongresa laikā tika pieņemta deklarācija un Rīcības platforma divpadsmit jomās, kurās nepieciešamas sieviešu situācijas izmaiņas. Kopš 1995.gada arī ES līmenī regulāri tiek izvērtēta situācija Platformā minētajās jomās, un ES Prezidentūra Zviedrija ir sagatavojusi vispārēju pārskatu par Platformas ieviešanu.

Secinājumu projektā uzsvērts, ka, neskatoties uz progresu Platformas īstenošanā, vēl joprojām pastāv nevienlīdzība un dzimumu stereotipi, kas sievietes nostāda nelabvēlīgākā situācijā nekā vīriešus. Turklāt joprojām trūkst salīdzināmu, ticamu un savlaicīgu datu gan nacionālajā, gan ES līmenī, lai novērtētu sieviešu situāciju dažādās jomās. Tāpēc ES dalībvalstis un Eiropas Komisija secinājumu projektā aicinātas atbalstīt nacionālos un ES statistikas birojus un izmantot Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta kapacitāti, lai uzlabotu ticamu, savlaicīgu un salīdzināmu datu vākšanu, analīzi un izplatīšanu dzimuma un vecuma griezumā, kā arī piedāvāt izmantot Platformas darbības jomās izstrādātos indikatorus dzimumu perspektīvas stiprināšanai Lisabonas stratēģijā pēc 2010.gada, turpināt aktīvi sadarboties ar sociāliem partneriem, pilsonisko sabiedrību un privāto sektoru, lai īstenotu dzimumu līdztiesību u.c.

Padomes 2009.gada 30.novembra-1.decembra sanāksmē plānota secinājumu pieņemšana.

Latvijas pozīcija:

Latvija atbalsta secinājumu pieņemšanu, jo tie apstiprina ANO ietvaros pieņemtās Pekinas Rīcības platformas īstenošanas nozīmību gan ES kopumā, gan tās dalībvalstīs. Latvija īpaši atbalsta aicinājumu ES dalībvalstīm un Eiropas Komisijai turpināt uzlabot datu vākšanu, analīzi un izplatīšanu dzimuma griezumā, jo dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā statistikas dati ir būtisks instruments sieviešu un vīriešu situācijas apzināšanā un turpmākai politikas pilnveidošanai. Latvija atzinīgi vērtē arī aicinājumu situācijas analīzē aktīvi iesaistīt jaunizveidoto Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu. 

Nacionālā pozīcija saskaņota ar Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Finanšu ministriju. Sākotnējās pozīcijas izstrādē notikušas konsultācijas ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām.

7) Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā piemērot vienlīdzības principu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar ko atceļ Direktīvu 86/613/EEK;

Eiropas Komisija publicēja priekšlikumu 2008.gada 3.oktobrī, lai nostiprinātu vienlīdzīgas attieksmes principu attiecībā uz pašnodarbinātām sievietēm un vīriešiem un šo personu laulātajiem, īpaši attiecībā uz lauksaimniecībā strādājošajiem, uzlabojot viņu  sociālo drošību. Priekšlikumā precizētas vairāku terminu definīcijas, piemēram, iekļaujot personas, kuras ar nacionāliem tiesību aktiem atzītas par dzīves partneriem un atbalsta pašnodarbināto tā profesionālajā darbībā. Priekšlikumā noteikts, ka līdzstrādājošie laulātie var saņemt sociālo aizsardzību, ja tā ir paredzēta pašnodarbinātajām personām, t.sk. arī maternitātes pabalstus, kas dod iespēju bērna piedzimšanas gadījumā pārtraukt viņu profesionālo darbību vismaz uz 14 nedēļām.

Direktīvas prasības dalībvalstīm nacionālajos normatīvajos aktos būs jāievieš 2 gadu laikā pēc direktīvas pieņemšanas, paredzot papildu 2 gadu periodu gadījumā, ja dalībvalsts saskata grūtības izpildīt noteikumus saistībā ar sociālo aizsardzību un maternitātes pabalstiem.

Padomes 2009.gada 30.novembra-1.decembra sanāksmē plānots panākt politisku vienošanos par priekšlikumu.

Latvijas pozīcija:

Latvija kopumā atbalsta priekšlikumu un var atbalstīt politisku vienošanos, jo direktīvas pieņemšana sekmēs pašnodarbinātu personu un personu, kas atbalsta pašnodarbinātā saimniecisko darbību, īpaši sieviešu, stāvokļa uzlabošanos ES. Latvijā jau pašlaik pašnodarbinātā laulātajam ir tiesības brīvprātīgi pievienoties sociālās apdrošināšanas sistēmai, un pašnodarbinātā laulātais ir tiesīgs saņemt pabalstus atbilstoši veiktajām iemaksām tāpat kā pašnodarbinātie.

Nacionālā pozīcija saskaņota ar Ārlietu ministriju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju. Sākotnējās pozīcijas izstrādē notikušas konsultācijas ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām.

8) Priekšlikums Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas

Eiropas Komisija 2008.gada 2.jūlijā publicēja priekšlikumu, kas papildina spēkā esošo ES līmeņa tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru aizliegums diskriminēt reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ attiecas vienīgi uz nodarbinātību un profesionālo izglītību. Priekšlikuma pamatā ir Direktīvas 2000/43/EK [1]. Priekšlikums paredz paplašināt aizsardzību pret diskrimināciju vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas un reliģijas vai ticības dēļ arī ārpus darba vietas.

ES Prezidentūras Zviedrijas laikā priekšlikuma izskatīšanai tika veltītas 6 ES Padomes Sociālo jautājumu darba grupas sanāksmes, kuru laikā priekšlikuma teksts tika izskatīts kopumā, pastiprinātu uzmanību veltot darbības jomai, Kopienas un dalībvalstu kompetences sadalījumam, jautājumam par vienlīdzīgu attieksmi pret personām ar invaliditāti un ieviešanas termiņiem. Būtiski tika precizēts priekšlikuma 3.pants, skaidrojot priekšlikuma darbības jomu, vienlaikus sniedzot piemērus un izskaidrojumu preambulas apsvērumos. Tika piedāvāti skaidrāki noteikumi attiecība uz diskrimināciju uz invaliditātes pamata un ieviešanas termiņiem. Lai gan virkne tādu jautājumu kā, piemēram, darbības joma, subsidiaritātes principa ievērošana un priekšlikuma tiesiskā noteiktība paliek atklāti, Latvija atzinīgi novērtē pašreizējās ES Prezidentūras Zviedrijas paveikto darbu priekšlikuma kontekstā.

Ņemot vērā, ka Padomes 2009.gada 30.novembra-1.decembra sanāksmē plānots sniegt ziņojumu par izskatīšanas gaitu, atsevišķa Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota.


[1] Padomes Direktīva 2000/43/EK ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, 2000/78/EK ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju un 2004/113/EK ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu.