gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

INFORMATĪVAIS  ZIŅOJUMS

Par Latvijas nacionālajām pozīcijām par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes

2008.gada 29.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

I. Ministru padomes sanāksmes darba kārtība

2008.gada 29.februārī Briselē (Beļģijā) notiks Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes (turpmāk - Padome) sanāksme, kuras darba kārtībā ir ietverti šādi jautājumi:

1) Gatavošanās pavasara Eiropadomei:

  a) galvenās norādes, kas balstītas uz (b) līdz (g) punktā minētajiem dokumentiem,

  b) Komisijas paziņojums pavasara Eiropadomei „Pārmaiņu tempa saglabāšana: Stratēģiskais ziņojums par pārskatītās Lisabonas stratēģijas izaugsmei un nodarbinātībai jaunā cikla uzsākšanu (2008.-2010.gads),

  c) Kopējā ziņojuma par nodarbinātību 2007.-2008.gadā projekts,

  d) Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politiku vadlīnijām,

  e) Komisijas ieteikums Padomes ieteikumam par dalībvalstu un Kopienas ekonomikas politiku vispārējo vadlīniju pielāgošanu un par dalībvalstu nodarbinātības politiku īstenošanu 2008.gadā,

  f) Kopējā ziņojuma par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu 2008.gadā projekts,

  g) Komisijas 2008.gada ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību;

2) Gatavošanās Trīspusējam sociālajam samitam;

3) Komisijas paziņojums par Vienotā tirgus pārskatu;

4) Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijas projekts par personu ar invaliditāti situāciju Eiropas Savienībā;

5) Nodarbinātības komitejas 2008.gada darba programma;

6) Sociālās aizsardzības komitejas 2008.gada darba programma;

7) Misija elastdrošībai.

II. Latvijas nacionālā pozīcija
 

1) Gatavošanās pavasara Eiropadomei:

  a) galvenās norādes, kas balstītas uz (b) līdz (g) punktā minētajiem dokumentiem,

  b) Komisijas paziņojums pavasara Eiropadomei „Pārmaiņu tempa saglabāšana: Stratēģiskais ziņojums par pārskatītās Lisabonas stratēģijas izaugsmei un nodarbinātībai jaunā cikla uzsākšanu (2008.-2010.gads),

  c) Kopējā ziņojuma par nodarbinātību 2007.-2008.gadā projekts,

  d) Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politiku vadlīnijām,

  e) Komisijas ieteikums Padomes ieteikumam par dalībvalstu un Kopienas ekonomikas politiku vispārējo vadlīniju pielāgošanu un par dalībvalstu nodarbinātības politiku īstenošanu 2008.gadā,

  f) Kopējā ziņojuma par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu 2008.gadā projekts,

  g) Komisijas 2008.gada ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību

Gatavojoties pavasara Eiropadomes sanāksmei, Nodarbinātības komiteja un Sociālās aizsardzības komiteja izstrādāja galveno norāžu projektu. Galvenajās norādēs  tiek uzsvērts, ka īstenotās strukturālās reformas saistībā ar Lisabonas stratēģiju ir sniegušas rezultātus un nodrošinājušas vislabāko aizsardzību pret ekonomiku ciklisko lejupslīdi. Vienlaikus, neraugoties uz izaicinājumiem nodarbinātībā un pašreizējo ekonomisko perspektīvu, galvenajās norādēs tiek akcentēta Lisabonas stratēģijas sociālā dimensija un nepieciešamība pēc lielākas ekonomikas, nodarbinātības un sociālo politiku integrācijas.

Nodarbinātības jomā būtiskākie jautājumi ir:

 • efektīva elastdrošības politiku ieviešana dalībvalstīs, ņemot vērā kopējos principus un labākās prakses piemērus;
 • lielāki ieguldījumi cilvēkkapitālā, īstenojot dzīves cikla pieeju, kā arī ņemot vērā inovāciju sniegtās iespējas;
 • vecāka gadagājuma darbinieku, jauniešu, ārzemnieku un invalīdu nodarbinātības veicināšana.

Vienlaikus sociālās iekļaušanas un sociālās aizsardzības jomā dalībvalstis tiek aicinātas pievērst uzmanību šādām aktivitātēm:

 • politiku saskaņotībai un koordinācijai, kas ir būtiski, sekmējot sociālo kohēziju, kā arī veicinot atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu iekļaušanu;
 • bērnu nabadzības mazināšanai, kas jaunajā Lisabonas ciklā ir vienai no prioritātēm. Uzmanība jāpievērš arī bērnu izglītības kvalitātei un nabadzības pārmantojamībai;
 • augstas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumu un sociālās aizsardzības visiem nodrošināšanai.

Padomes 2008.gada 29.februāra sanāksmē plānots:

 • pieņemt galvenās norādes pavasara Eiropadomei,
 • rīkot ministru diskusiju saistībā ar galvenajām norādēm par šādiem jautājumiem:
  • kvalificētu darbinieku ieguldījumu nodarbībā un ekonomikā, kā arī darbinieku prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām,
  • nodarbinātības pieauguma ietekmi uz nabadzības mazināšanu,
  • sociālo partneru aktīvāku līdzdalību,
 • pieņemt Kopējo ziņojumu par nodarbinātību,
 • panākt vispārēju pieeju par Padomes lēmumu par dalībvalstu nodarbinātības politiku vadlīnijām,
 • panākt politisku vienošanos par Komisijas ieteikumu Padomes ieteikumam par dalībvalstu un Kopienas ekonomikas politiku vispārējo vadlīniju pielāgošanu un par dalībvalstu nodarbinātības politiku ieviešanu 2008.gadā,
 • pieņemt Kopējo ziņojumu par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu.

Latvijas pozīcija:

Par galvenajām norādēm:

Latvija atbalsta galveno norāžu pavasara Eiropadomei pieņemšanu. Ņemot vērā pārskatītās Lisabonas stratēģijas izaugsmei un nodarbinātībai  rezultātus, Latvija atbalsta stratēģijas jaunā cikla uzsākšanu stabilas ekonomiskās izaugsmes saglabāšanai nākotnē. Vienlaikus Latvija uzskata, ka ir būtiski turpināt efektīvu elastdrošības principu ieviešanu, kas nodrošina labu pamatu, lai nākamajā Lisabonas stratēģijas posmā dalībvalstis turpinātu veidot visaptverošas stratēģijas, tādējādi veicinot darba tirgus elastību, nodrošinot darbinieku mobilitāti un saglabājot sociālo drošību. 

Par ministru diskusijas jautājumiem:

Par kvalificētu darbinieku ieguldījumu nodarbībā un ekonomikā, kā arī darbinieku prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām

Uzskatām, ka ir nepieciešams izstrādāt un nodrošināt plaši pieejamas prognozes par darba tirgus attīstību, kā arī īpaša nozīme jāpievērš darba tirgus prognozēšanas sistēmu turpmākai attīstīšanai. Vienlaikus ir būtiski veicināt arī sadarbību starp izglītības iestādēm un uzņēmējiem, radot priekšnosacījumus inovatīvu preču un pakalpojumu izstrādei, aprobēšanai un ieviešanai.

Par nodarbinātības pieauguma ietekmi uz nabadzības mazināšanu

Lai sekmētu šo iedzīvotāju grupu integrāciju darba tirgū, ir nepieciešams piedāvāt arvien jaunus risinājumus, tostarp, elastīgākas darba formas, efektīvus un mērķa grupām pielāgotus aktīvos un preventīvos nodarbinātību veicinošos pasākumus, veicot reformas sociālās drošības sistēmās, veicinot ātrāku un vieglāku pārēju uz citu darbu.

Par sociālo partneru aktīvāku līdzdalību

Būtisku ieguldījumu sociālo partneru kapacitātes stiprināšanā sniedz Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošana, tāpēc Latvija kā vienu no nākamā struktūrfondu plānošanas perioda aktivitātēm ir izvirzījusi sociālo partneru kapacitātes stiprināšanu un to iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesos.

Par dokumentiem, uz kuriem balstoties izstrādātas galvenās norādes:

 • Latvija atbalsta Kopējā ziņojuma par nodarbinātību pieņemšanu,
 • Latvija atbalsta vispārējas pieejas par Padomes lēmumu par dalībvalstu nodarbinātības politiku vadlīnijām panākšanu,
 • Latvija atbalsta politisku vienošanos par Komisijas ieteikumu Padomes ieteikumam par dalībvalstu un Kopienas ekonomikas politiku vispārējo vadlīniju pielāgošanu un par dalībvalstu nodarbinātības politiku ieviešanu 2008.gadā,
 • Latvija atbalsta Kopējā ziņojuma par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu pieņemšanu.

Latvijas nacionālās pozīcijas projekts ir saskaņots ar līdzatbildīgajām institūcijām (Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu) un sociālajiem partneriem (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju).

2) Gatavošanās Trīspusējam sociālajam samitam

2002.gadā Komisija ierosināja izveidot Trīspusējo sociālo samitu, lai veicinātu sociālo partneru līdzdalību un palielinātu viņu ieguldījumu Lisabonas stratēģijas izaugsmes un nodarbinātības mērķu sasniegšanā. Tādejādi sociālie partneri tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanas procedūrā, katru gadu pirms Eiropadomes sanāksmes rīkojot Trīspusējo sociālo samitu. Trīspusējā sociālajā samitā ir pārstāvēti sociālie partneri, pašreizējās, kā arī divu turpmāko Prezidentūru valdību vadītāji un Komisijas pārstāvji.

Padomes 2008.gada 29.februāra sanāksmē dalībvalstis varēs sniegt priekšlikumus par Trīspusējā sociālā samita darba kārtībā ietvertajām tēmām. Ņemot vērā, ka Latvijai nav papildu komentāru par iekļautajiem jautājumiem, Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota. 

3) Komisijas paziņojums par Vienotā tirgus pārskatu

Kopīgajā Nodarbinātības komitejas un Sociālās aizsardzības komitejas viedoklī tiek norādīts, ka, neraugoties uz dalībvalstu panākumiem brīva darbaspēka, preču, pakalpojumu un kapitāla kustībā, joprojām ir nepieciešams pilnveidot Vienoto tirgu, ņemot vērā arī globalizācijas un sociālo pārmaiņu ietekmi. Kopīgajā viedoklī tiek norādīts, ka būtiska uzmanība ir jāpievērš precīzai Eiropas Savienības darba tiesību normu īstenošanai. Vienlaikus komitejas uzsver, ka vispārējas nozīmes sociālie pakalpojumi, it īpaši to kvalitātes aspekts, ir būtisks instruments, lai sasniegtu Eiropas Savienības sociālās, ekonomiskās un teritoriālās kohēzijas mērķus. 

Ņemot vērā, ka Padomes 2008.gada 29.februāra sanāksmē Nodarbinātības komiteja un Sociālās aizsardzības komiteja plāno informēt par savu viedokli, Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota.

4) Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijas projekts par personu ar invaliditāti situāciju Eiropas Savienībā 

2008.gada 16.janvārī Slovēnijas prezidentūra publiskoja Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijas projektu par personu ar invaliditāti situāciju Eiropas Savienībā. Rezolūcijas projektā tiek norādīts, ka, salīdzinot ar pārējiem cilvēkiem, personas ar invaliditāti joprojām ir nelabvēlīgākā situācijā, atstumti (īpaši darba tirgū), pakļauti diskriminācijai un lielākam nabadzības riskam.

Ņemot vērā iepriekš minētos faktorus, Komisija un dalībvalstis tiek aicinātas pilnveidot esošos instrumentus, nodrošinot personu ar invaliditāti integrāciju darba tirgū un veicinot viņu pieeju izglītībai, darba tirgum, sociālajiem un veselības pakalpojumiem u.c. 

Padomes 2008.gada 29.februāra sanāksmē plānots panākt politisku vienošanos par rezolūcijas projektu

Latvijas pozīcija:

Latvija kopumā atbalsta politisku vienošanos par rezolūcijas projektu, jo vienlīdzīgu iespēju personām ar invaliditāti nodrošināšana var sekmēt gan invalīdu integrāciju darba tirgū un sabiedrībā, gan mazināt sociālo atstumtību un nabadzības risku. 

Nacionālās pozīcijas projekts ir saskaņots ar Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Ekonomikas ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju. Notikušas konsultācijas ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām.

5) Nodarbinātības komitejas 2008.gada darba programma 

Nodarbinātības komitejas 2008.gada darba programmā ir norādīti būtiskākie jautājumi, kuriem komiteja plāno pievērst uzmanību šajā gadā. Nodarbinātības komiteja pārskatītās Lisabonas stratēģijas kontekstā turpinās pievērst uzmanību Eiropas nodarbinātības stratēģijas ieviešanas uzraudzībai. Vienlaikus ir plānots darbs pie indikatoriem, lai izvērtētu nodarbinātības izmaiņas. Tāpēc kā būtiskāko Nodarbinātības komitejas darbības jomu 2008.gadā var minēt elastdrošību.

Ņemot vērā, ka Padomes 2008.gada 29.februāra sanāksmē šis jautājums ir ietverts informatīvā nolūkā, Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota. 

6) Sociālās aizsardzības komitejas 2008.gada darba programma

Sociālās aizsardzības komitejas 2008.gada darba programmā ir ietverti būtiskākie komitejas darbības virzieni. Komiteja plāno turpināt iesākto darbu pie atvērtās koordinācijas metodes ieviešanas sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas jomā. Lisabonas stratēģijas kontekstā tiks turpināts ekonomikas, nodarbinātības un sociālās politikas mijiedarbības izvērtējums. Vienlaikus Sociālās aizsardzības komiteja plāno pievērst uzmanību arī tādiem jautājumiem kā migrācijas sociālā ietekme, starppaaudžu solidaritāte, bērnu nabadzība un atjaunotā Sociālā darba kārtība.

Ņemot vērā, ka Padomes 2008.gada 29.februāra sanāksmē šis jautājums ir ietverts informatīvā nolūkā, Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota.

7) Misija elastdrošībai 

Īstenojot 2007.gada 5.decembra Padomes laikā pieņemtos kopīgos elastdrošības principus, Komisija sadarbībā ar Eiropas līmeņa sociālajiem partneriem, kā arī Slovēnijas un Francijas prezidentūrām uzsāk iniciatīvu, kuras mērķis ir sekmēt un novērtēt kopīgo elastdrošības principu integrāciju dažādās politikās. Lai īstenotu šo mērķi, īpaši izveidota misija viesosies dalībvalstīs un vērtēs panākto progresu elastdrošības kopējo principu īstenošanā. 

Ņemot vērā, ka Padomes 2008.gada 29.februāra sanāksmē šis jautājums ir ietverts informatīvā nolūkā, Latvijas nacionālā pozīcija netiek gatavota. 

III. Latvijas delegācija

Delegācijas vadītāja Iveta Purne, labklājības ministre 

Delegācijas dalībnieki:              

Ingus Alliks, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Ruta Zilvere, Labklājības ministrijas nozares padomniece Latvijas Republikas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

Renata Orlova, Labklājības ministrijas nozares padomniece Latvijas Republikas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

Zane Kaprāle, Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas departamenta Pastāvīgo pārstāvju komitejas I.daļas sagatavošana nodaļas 3.sekretāre