gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Sociālās aizsardzības komitejas 2017.gada plāns

Sociālās aizsardzības komiteja ir sagatavojusi darba plānu, kurā kā galvenās jomas, kurām tiks pievērsta uzmanība 2017.gadā, ir minētas:

1)     „Eiropa 2020” stratēģija, Eiropas semestris un Ekonomikas un monetārās savienības sociālā dimensija– Sociālās aizsardzības komiteja izvērtēs sociālās aizsardzības jautājumus, kas ir ietverti Eiropas Komisijas 2017.gada Ikgadējā izaugsmes ziņojumā. Vienlaikus tiks turpināta arī daudzpusējā uzraudzība attiecībā uz dalībvalstu specifiskajās rekomendācijās minētajām politiku reformām. Vienlaikus Sociālās aizsardzības komiteja apzinās jaunus veidus, kā stiprināt Komisijas vērtējumu darba metodes un daudzpusējo raksturu.Tiks uzraudzīts arī panāktais progress attiecībā uz „Eiropa 2020” stratēģijas nabadzības samazināšanas un sociālās iekļaušanas mērķiem, kā arī sagatavots sociālās aizsardzības darbības monitorings (SPPM).

2)     Sociālā atvērtās koordinācijas metode. Sociālās aizsardzības komitejas locekļi iesniegs ikgadējo sociālo ziņojumu. Tiks turpināts arī tematiskais darba attiecībā uz sociālās iekļaušanas, pensiju, veselības un ilgstošās aprūpes jautājumiem. Kā galvenie jautājumi ir:

  • trūkumi attiecībā uz pieeju sociālai aizsardzībai, tostarp nestandarta darba formās nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem;
  • sociālās aizsardzības loma, lai panākto to, ka darba atmaksājas;
  • ilgstošā aprūpe un deinstitucionalizācija.

Sociālās aizsardzības komiteja plāno sniegt ieguldījumu arī attiecībā uz Eiropas Komisijas iniciatīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanā, sākt sagatavošanos 2018.gada Pensiju pietiekamības ziņojumam.