gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Septembra sanāksmju darba kārtība

1.septembris

Padomes secinājumu projekts par brīvprātīgā darba nozīmi sociālajā politikā

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

2.septembris

Padomes secinājumu projekts „Demogrāfisko izaicinājumu pārvaldība: dalībvalstu institucionālā sadarbība demogrāfiskajos jautājumos un karjeras un ģimenes saskaņošanā"

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

5.septembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

7.septembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

8.septembris

 • Eiropas Sociālā fonda loma „ES-2020" stratēģijas īstenošanā
 • Prezidentūras informācija Eiropas Platformas pret nabadzību ikgadējam forumam
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

9.septembris

Padomes secinājumu projekts „Demogrāfisko izaicinājumu pārvaldība: dalībvalstu institucionālā sadarbība demogrāfiskajos jautājumos un karjeras un ģimenes saskaņošanā"

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

12.septembris

Vadlīnijas G20 Darba un nodarbinātības ministru sanāksmei 2011.gada 26.-27.septembrī Parīzē

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

15.septembris

Padomes secinājumu projekts par Pekinas Rīcības platformas īstenošanu: Darba un ģimenes dzīves saskaņošana kā priekšnoteikums vienlīdzīgai līdzdalībai darba tirgū

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

16.septembris

 • Vadlīnijas G20 Darba un nodarbinātības ministru sanāksmei 2011.gada 26.-27.septembrī Parīzē
 • Padomes secinājumi par novecošanu kā darba tirgus un sociālo un sabiedrisko pakalpojumu attīstības iespēju
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

19.septembris

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalās Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere

22.septembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

23.septembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

28.septembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele