gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Oktobra sanāksmju darba kārtība

5.oktobris

Padomes secinājumu projekts par Pekinas Rīcības platformas īstenošanu: Darba un ģimenes dzīves saskaņošana kā priekšnoteikums vienlīdzīgai līdzdalībai darba tirgū

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

7.oktobris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr.1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

13.oktobris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

14.oktobris

Padomes secinājumi par novecošanu kā darba tirgus un sociālo un sabiedrisko pakalpojumu attīstības iespēju

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

24.oktobris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

27.oktobris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

28.oktobris

Padomes secinājumi par novecošanu kā darba tirgus un sociālo un sabiedrisko pakalpojumu attīstības iespēju

  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele