gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Novembra sanāksmju darba kārtība

7.novembris

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalās Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere

8.novembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

9.novembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

10.novembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

14.novembris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Sociālo fondu un ar kuru aizstāj Regulu Nr.1081/2006
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014-2020)
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un inovāciju programmu
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

16.novembris

 • Padomes secinājumu projekts „Demogrāfisko izaicinājumu pārvaldība: dalībvalstu institucionālā sadarbība demogrāfiskajos jautājumos un karjeras un ģimenes saskaņošanā"
 • Komisijas ziņojums par pārejas nosacījumu darbību attiecībā uz darbaspēka brīvu kustību no Bulgārijas un Rumānijas
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

17.novembris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti
 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

18.novembris

 • Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
 • Secinājumu projekts par pirmā Eiropas semestra un nodarbinātības un sociālās politikas tematiskās uzraudzības izvērtējumu
 • „ES-2020" stratēģijas nodarbinātības un sociālās politikas jomā īstenošana
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele

21.novembris

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darbinieku pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Egita Šķibele