gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Aprīļa sanāksmju darba kārtība

13.aprīlis

 • Padomes regulas projekts, ar ko regulas (EK) Nr.883/2004 un Regulas (EK) Nr. [...] noteikumus attiecina arī uz trešo valstu valstpiedrīgiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstpiederības dēļ
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Izraēlas Valsti no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
 • Padomes lēmuma projekts par Kopienas nostāju attiecībā uz stabilizācijas un asociācijas līgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm no vienas puses un Tunisijas Republiku no otras puses par sociālās drošības sistēmu koordinācijas noteikumu pieņemšanu
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

15.aprīlis

Padomes secinājumu projekts „Ilgtspējīgas sociālās drošības sistēmas, lai sasniegtu pietiekamu pensiju un sociālās iekļaušanas mērķus"

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

20.aprīlis

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, par to, kā piemērot vienlīdzības principu attieksmē pret vīriešiem un sievietēm, kuri darbojas pašnodarbinātas personas statusā, un ar ko atceļ Direktīvu 86/613/EEK

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

21.aprīlis

Padomes secinājumu projekts par čigānu iekļaušanu

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere un Tieslietu ministrijas nozares padomnieks Sandris Laganovskis

22.aprīlis

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere un Tieslietu ministrijas nozares padomnieks Sandris Laganovskis

23.aprīlis

Eiropas Savienības Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju, kas tiekas Padomē, rezolūcijas projekts par jaunu Eiropas Invaliditātes ietvaru

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

26.aprīlis

Padomes secinājumu projektu „Starppaudžu solidaritātes palielināšana caur aktīvu novecošanos"

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Renata Orlova

27.aprīlis

 • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere

29.aprīlis

 • Padomes lēmuma projekta par dalībvalstu nodarbinātības politikas vadlīnijām, lai īstenotu Eiropa 2020 stratēģiju
 • Padomes secinājumu projektu „Jaunas prasmes, jaunām darba vietām: ceļš uz priekšu"
  • sanāksmē piedalās Labklājības ministrijas nozares padomniece Ruta Zilvere