gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Sociālās aizsardzības komitejas 2011.gada plāns

2011.gadā Sociālās aizsardzības komiteja turpinās uzraudzīt sociālo situāciju, kā arī sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas politiku attīstību. Vienlaikus būtisku lomu plānots pievērst arī „ES 2020"stratēģijas sociālajai dimensijai, it īpaši nabadzības samazināšanas mērķim un integrēto pamatnostādņu sociālajiem aspektiem, kas ir ietverti nacionālajās reformu programmās.

Galvenie darbības virzieni, kam Sociālās aizsardzības komiteja plāno pievērst uzmanību:

 • sagatavos viedokli par saskaņotību starp sociālās jomas atvērtās koordinācijas metodes mērķiem un darba metodēm;
 • uzraudzīs ekonomiskās situācijas un fiskālās konsolidācijas sociālo ietekmi, īpašu uzmanību pievēršot ilgtermiņa ietekmei uz sociālās aizsardzības sistēmu;
 • plānots turpināt darbu pie jautājumu par sociālo iekļaušanu;
 • pievērsīs uzmanību Platformā cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību uzsvērtajam bērnu nabadzības aspektam, lai mazinātu nabadzības starppaaudžu pārmantojamību;
 • īpaša uzmanība 2011.gadā tiks pievērsta ekonomikas un sociālās iekļaušanas politikām, kas veicina romu integrāciju;
 • izvērtēs kā sociālās inovācijas un sociālie eksperimenti var veicināt efektīvāku un rezultatīvāku sociālo iekļaušanu;
 • turpinās darbu pie jautājuma par pensiju pietiekamību un pensiju sistēmu ilgtspēju;
 • turpinās iesākto darbu saistībā ar vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem u.c.

Sanāksmju darba kārtība:

20.-21.janvāris

 • Ikgadējā izaugsmes ziņojuma saistībā ar „ES 2020" stratēģijas prezentācija
 • diskusija par Sociālās aizsardzības komitejas 2011.gada ziņojumu
 • Eiropas Platformas cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību prezentācija un diskusija
 • diskusija par Kohēzijas ziņojumu un budžeta pārskatu
 • 2011.gada darba programmas pieņemšana

10.-11.februāris

 • Sociālās aizsardzības komitejas 2011.gada ziņojuma pieņemšana
 • Sociālās aizsardzības komitejas ieguldījuma Vienotajā nodarbinātības ziņojumā pieņemšana
 • Sociālās aizsardzības viedokļa par Eiropas Platformas cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību pieņemšana
 • diskusija par atvērtās koordinācijas metodes nākotni „ES 2020" stratēģijas kontekstā
 • diskusija par ES tiesību aktu piemērošanu attiecībā uz vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem

29.marts

 • diskusijas par Sociālās aizsardzības komitejas ieguldījumu uz maija ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmi
 • Sociālās aizsardzības viedokļa par Kohēzijas ziņojumu un budžeta pārskatu pieņemšana
 • situācija par nevienlīdzībām veselībā
 • darbs pie ieguldījuma 2012.gada novecošanas ziņojumā

27.-28.aprīlis

 • diskusija par atvērtās koordinācijas metodes nākotni „ES 2020" stratēģijas kontekstā
 • diskusija par „ES 2020" stratēģijas sociālās dimensijas īstenošanu
 • Sociālās aizsardzības komitejas ieguldījums par romu integrācijas jautājumu uz maija ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmi

12.maijs

 • Sociālās aizsardzības komitejas viedokļa par atvērtās koordinācijas metodes nākotni „ES 2020" stratēģijas kontekstā pieņemšana
 • Sociālās aizsardzības komitejas ieguldījums par valstu izvērtējumu saistībā ar nodarbinātības vadlīnijām
 • sadarbība ar Ekonomikas politikas komiteju saistībā ar progresa ziņojumu par pensijām
 • diskusija par sociālo pakalpojumu Eiropas kvalitātes ietvaru

30.jūnijs

 • darba saistībā ar aktīvu, veselīgu un cieņpilnu novecošanu uzsākšana
 • Sociālas aizsardzības komitejas ieguldījumu par programmas PROGRESS 2012.gada stratēģiskajām prioritātēm pieņemšana

26.-27.septembris

 • krīzes sociālā uzraudzība
 • informācijas apmaiņa par Eiropas Brīvprātīgo gadu
 • Sociālās aizsardzības komitejas ieguldījums saistībā ar Eiropas aktīvas novecošanas gadu
 • Sociālās aizsardzības komitejas ieguldījums Ekonomikas politikas komitejai saistībā ar 2012.gada novecošanas ziņojumu
 • diskusijas par darbu saistībā ar privātajām pensijām

23.novembris

 • Sociālās aizsardzības komitejas ziņojuma par „ES 2020" stratēģijas sociālo dimensiju projekta sagatavošana
 • Komisijas dokumenta par ilgtermiņa aprūpi prezentācija
 • Eiropas Komisijas un Sociālās aizsardzības komitejas krīzes monitoringa ziņojuma pieņemšana
 • informācija par vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem
 • informācija par nevienlīdzībām veselībā
 • progresa ziņojums par sadarbību ar Ekonomikas politikas komiteju

15.decembris

 • diskusija par Sociālās aizsardzības komitejas ziņojumu par „ES 2020" stratēģijas sociālo dimensiju