gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Jūlija sanāksmju darba kārtība

2.jūlijs
•Austrijas prezidentūras darba programma
•Eiropas Komisijas darba programma
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Maksims Ivanovs

4.jūlijs
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Maksims Ivanovs

6.jūlijs
Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
- sanāksmē piedalījās Labklājības Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

9.jūlijs
Padomes ieteikuma projekts par darbinieku un pašnodarbināto personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

13.jūlijs
Eiropas Parlamenta un Padomes regula projekts, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

16.jūlijs
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

23.jūlijs
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekts par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

25.jūlijs
•Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
•Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga