gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Maija sanāksmju darba kārtība

 

5.maijs

 • Padomes secinājumu projekts par stratēģijām, lai darbs atmaksātos

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

10.maijs

 • Eiropas Komisijas paziņojums par Eiropas Sociālo tiesību pīlāra izveidi
 • Padomes secinājumu projekts par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr.5/2017 : Jauniešu bezdarbs – vai ES politikas ir sniegušas rezultātu? Jauniešu garantijas un Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas izvērtējums”

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

15.-16.maijs

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

17.maijs

 • Padomes secinājumu projekts par stratēģijām, lai darbs atmaksātos

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

 

22.maijs

 • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

- sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere un Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

23.maijs

 • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

24.maijs

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde

 

30.maijs

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde