gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Novembra sanāksmju darba kārtība

6.novembris
Padomes secinājumi par darba tirgus nākotni
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

7.novembris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Agnese Gaile

8.novembris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

9.novembris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Sociālās iekļaušanas politikas departamenta projekta vecākā eksperte vienlīdzīgu iespēju jautājumos Inese Vilcāne

13.novembris
Padomes secinājumu projekts par pasākumiem, lai mazinātu horizontālo dzimumu segregāciju izglītībā un nodarbinātībā
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

14.novembris
• Prezentācija par multiplu diskrimināciju
• Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas
• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām
- sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Zane Vāgnere un Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

15-16.novembris
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga, Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Iveta Suraka

17.novembris
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga un Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecākā eksperte Natālija Pīlipa

20.novembris
Padomes secinājumu projekts par kopienā balstīta atbalsta un aprūpes veicināšanu neatkarīgai dzīvei
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

21.novembris
Padomes ieteikuma projekts par Eiropas ietvaru prakšu kvalitātei
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

23.novembris
Padomes secinājumu projekts par kopienā balstīta atbalsta un aprūpes veicināšanu neatkarīgai dzīvei
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga