gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Aprīļa sanāksmju darba kārtība

 

20.-21.aprīlis

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dalībvalstu likumu, noteikumu un administratīvo pasākumu tuvināšanu attiecībā uz preču un pakalpojumu pieejamības prasībām

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa un Sociālās iekļaušanas politikas departamenta vecākā eksperte Egita Šķibele

 

24.aprīlis

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

25.-26.aprīlis

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga, Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Iveta Suraka

 

28.aprīlis

Padomes secinājumu projekts par  Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr.5/2017 : Jauniešu bezdarbs – vai ES politikas ir sniegušas rezultātu? Jauniešu garantijas un Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas izvērtējums”

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga