gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Janvāra sanāksmju darba kārtība

 

9.janvāris

  • Maltas prezidentūras darba programmas prezentācija
  • Eiropas Komisijas darba programmas prezentācija
- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga

 

 

13.janvāris

Padomes secinājumu projekts par sieviešu un vīriešu prasmju ES darba tirgū uzlabošanu

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

20.janvāris

  • Eiropas Pamattiesību aģentūras prezentācija par situāciju attiecībā uz diskrimināciju pēc seksuālās orientācijas
  • Pamattiesību harta
  • Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieces Vivita Bērziņa un Linda Pauga

 

24.janvāris

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

27.janvāris

Padomes secinājumu projekts par sieviešu un vīriešu prasmju ES darba tirgū uzlabošanu

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Vivita Bērziņa

 

30-31.janvāris

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas projekts, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004

- sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga, Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte Daina Fromholde un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Iveta Suraka