gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Mani pienākumi un tiesības darba aizsardzības jomā 

Saskaņā ar Darba aizsardzības likumu darbiniekam darba aizsardzības jomā ir pienākums:

 • rūpēties par savu drošību un veselību;
 • rūpēties par to cilvēku drošību un veselību, kurus ietekmē vai var ietekmēt viņa darbs(Darbinieka rokasgrāmata drošībai un veselībai darbā);
 • lietot darba aprīkojumu, bīstamas vielas, transportu un citus ražošanas līdzekļus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju (ražotāja instrukcijas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas u.c.);
 • lietot kolektīvos aizsardzības līdzekļus, kā arī viņa rīcībā nodotos individuālos aizsardzības līdzekļus, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju;
 • ievērot drošības zīmes, kā arī lietot drošības ierīces, ar ko apgādāts darba aprīkojums un darba vieta, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju;
 • atturēties no attiecīgo drošības ierīču patvaļīgas iedarbināšanas, mainīšanas vai pārvietošanas;
 • nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam par nelaimes gadījumu darbā;
 • nekavējoties ziņot darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku cilvēku drošībai un veselībai, arī par trūkumiem uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā;
 • piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāžās un apmācībās darba aizsardzības jomā;
 • sadarboties ar darba devēju vai darba aizsardzības speciālistu, lai izpildītu prasības, kas ietvertas Valsts darba inspekcijas (VDI) atzinumos, brīdinājumos, rīkojumos vai lēmumos par uzņēmuma darba aizsardzības sistēmu;
 • sadarboties ar darba devēju vai darba aizsardzības speciālistu drošas darba vides un darba apstākļu nodrošināšanā, lai neradītu risku darbinieka drošībai un veselībai;
 • apmeklēt obligātās veselības pārbaudes saskaņā ar darba devēja rīkojumu.

Darbinieka rokasgrāmata drošībai un veselībai darbāpdf.gif - 641 B

Darbiniekiem darba aizsardzības jomā ir tiesības:

 • atteikties no darba veikšanas, ja:
 • attiecīgā darba veikšana rada vai var radīt risku darbinieku vai citu cilvēku drošībai un veselībai, un šāds risks nav novēršams citādā veidā;
 • lietojamais darba aprīkojums vai darba vieta nav apgādāta ar nepieciešamajām drošības ierīcēm, vai darbinieka rīcībā nav nodoti nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi;
 • attiecīgā darba veikšana saistīta ar darbinieka profesionālajai sagatavotībai neatbilstoša darba aprīkojuma lietošanu vai darba devēja sniegtajai instruktāžai darba aizsardzības jomā;
 • nav ievēroti VDI brīdinājumi, rīkojumi vai lēmumi par darba aizsardzības organizāciju attiecīgajā darba vietā;
 • vērsties VDI ar iesniegumiem, ja darbinieks un uzticības persona uzskata, ka darba devēja veiktie darba aizsardzības pasākumi, kā arī piešķirtie un izmantotie līdzekļi nav pietiekami, lai nodrošinātu darbinieku drošību un veselības aizsardzību darbā;
 • uz atlīdzību, ja darba vai civildienesta attiecības tiek pārtrauktas saistībā ar drošības un veselības apdraudējumu darbā;
 • uz darba devēja noteiktiem papildu atvieglojumiem. Šādas tiesības, atbilstoši darba vides riska novērtējumam, kā arī ārsta atzinumam, ir jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, invalīdiem un citiem Darba aizsardzības likumā minētajiem darbiniekiem.

Atbilstoši Darba aizsardzības likumam, darbinieki vai viņu pārstāvji uzņēmumā vai tā struktūrvienībā, var ievēlēt vienu vai vairākas uzticības personas. Šāda iespēja ir, ja uzņēmumā vai tā struktūrvienībā ir nodarbināti 5 vai vairāki cilvēki. Darbinieka ievēlēšana par uzticības personu nedrīkst radīt viņam nelabvēlīgas sekas vai kā citādi ierobežot viņa tiesības. Materiāls par tiesībām darba tirgū pieejams šeit.pdf.gif - 641 B

Sīkāku informāciju par darbinieku tiesībām un pienākumiem darba aizsardzības jomā Jūs varat iegūt, ielūkojoties Darba aizsardzības likumā.
Noderīga informācija par darba drošību un veselības aizsardzību pieejama www.stradavesels.lv