gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Manas tiesības, pienākumi un atbildība 

Darbiniekam ir tiesības:

 • uz darbu un taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem;
 • uz taisnīgu darba samaksu;
 • saņemt piemaksu par papildu darba veikšanu;
 • uz pārtraukumu darbā, ja darba laiks ir ilgāks par 6 stundām. Tā laikā viņam ir tiesības atstāt savu darba vietu, ja darba līgumā, koplīgumā vai darba kārtības noteikumos nav noteikts citādi;
 • īslaicīgi atstāt savu darba vietu. Par to darbiniekam nekavējoties jāpaziņo darba devējam;
 • uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kā arī bērna kopšanas atvaļinājumu;
 • slēgt darba līgumu ar vairākiem darba devējiem (ja tas nav aizliegts koplīgumā vai darba līgumā);
 • iesniegt sūdzību attiecīgi pilnvarotam cilvēkam uzņēmumā gadījumā, ja ir aizskartas viņa tiesības un intereses;
 • piedalīties sūdzības izskatīšanā, sniegt paskaidrojumus un paust savu viedokli;
 • pieprasīt atšķirīgas attieksmes izbeigšanu, piemēram, nosakot darba apstākļus, profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • uzteikt darba līgumu 1 mēnesi iepriekš, ja koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš, vai svarīgu iemeslu gadījumā arī nekavējoties, par to rakstiski informējot darba devēju. Pārbaudes laikā darba līgumu var uzteikt 3 dienas iepriekš;
 • brīvi apvienoties organizācijās un iestāties tajās, lai aizstāvētu savas sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un intereses;
 • rakstiski iesniegt priekšlikumus darba koplīguma projektam;
 • personiski vai ar darbinieku pārstāvju palīdzību pārbaudīt, kā darba devējs veic darba laika uzskaiti.

Materiāls par tiesībām darba tirgū pieejams šeit.pdf.gif - 641 B

Darbiniekam ir pienākums:

 • rūpīgi veikt darbu tam noteiktajā darba laikā;
 • rūpēties par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinātu šķēršļus, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā;
 • rūpīgi izturēties pret darba devēja mantu;
 • pēc iespējas novērst vai mazināt draudošus vai jau radušos zaudējumus uzņēmumam;
 • nekavējoties informēt darba devēju par šķēršļiem darba veikšanai, zaudējumu rašanās draudiem vai esošiem zaudējumiem;
 • veikt veselības pārbaudi, ja tas paredzēts darba koplīgumā vai citos normatīvos aktos. Veselības pārbaude jāveic arī tad, ja pastāv pamatotas aizdomas par darbinieka saslimšanu, kas rada vai var radīt draudus viņa vai citu cilvēku drošībai un veselībai;
 • neizpaust viņa rīcībā nonākušo informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu;
 • rūpēties, lai informācija, kas uzskatāma par komercnoslēpumu, nebūtu pieejama nepiederošiem cilvēkiem

Darbinieka rokasgrāmata drošībai un veselībai darbāpdf.gif - 641 B

Darbinieks ir atbildīgs par:
 • darba devējam radītiem zaudējumiem, kas nodarīti viņa prettiesiskas, vainojamas rīcības dēļ;
 • visiem darba devēja zaudējumiem, ja tie nodarīti ļaunprātīgi vai tādas darbinieka prettiesiskas, vainojamas rīcības dēļ, kas nav saistīta ar nolīgtā darba veikšanu;
 • zaudējumiem, kuri darba devējam nodarīti ar ļaunu nolūku vai rupjas neuzmanības dēļ (attiecas uz darbinieku, kura darbs saistīts ar paaugstinātu risku, nodarīt zaudējumus).

Plašāka informācija  Darba aizsardzības likumāpdf.gif - 641 B