gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

 

Pasākums noteiktām personu grupām

Aktīvais nodarbinātības pasākums "Pasākums noteiktām personu grupām" paredz bezdarbnieku nodarbināšanu valsts līdzfinansētajās darbavietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, kā arī veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
 
Pasākuma norise: atbilstoši darba devēja noteiktajām izglītības un darba pieredzes prasībām, subsidētajās darba vietās iesaista tos darbspējīga vecuma bezdarbniekus, kas vēlas strādāt profesijā, kurā ir iegūta izglītība vai darba pieredze, vai arī profesijā, kurā nav iegūta ne izglītība, ne darba pieredze.
 
Pasākuma mērķa grupa ir nelabvēlīgākā situācijā esoši bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
 • persona ar invaliditāti – pasākumā iesaista uz laiku, kas nepārsniedz 36 mēnešus;
 • persona ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus – pasākumā iesaista uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus;
 • persona ir bijusi bez darba vismaz 24 mēnešus – pasākumā iesaista uz laiku, kas nepārsniedz 24 mēnešus;
 • persona, kas ir pieaugušais ar vienu vai vairākiem apgādājamiem vai ir vecāka par 55 gadiem, ir bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus – pasākumā iesaista uz laiku, kas nepārsniedz 24 mēnešus;
 • persona ir vecāka par 55 gadiem – pasākumā iesaista uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešu.
 • persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu.
Finanšu atbalsts pasākuma laikā:
 1. Pasākuma laikā darba devējiem, kuri nodarbina nelabvēlīgākā situācijā esošos bezdarbniekus, NVA pasākumu īstenošanas laikā nodrošina finanšu atbalstu darbinieku ikmēneša darba algai. Finanšu atbalstu ikmēneša dotācijas veidā piešķir 50 % apmērā no algu izmaksām viena gada laikā. Ikmēneša dotācija nedrīkst pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru. Tāpat pasākumā iesaistītajiem nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem tiek nodrošināts kvalificēts darba vadītājs, kurš palīdz bezdarbniekiem apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes.
 2. Darba devējiem, kas nodarbina bezdarbniekus, kuriem noteikta invaliditāte, aģentūra pasākumu īstenošanas laikā nodrošina šādu finanšu atbalstu:
 • Ikmēneša darba algas dotāciju darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti. Dotācija nav lielāka par pusotru valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru vai ir valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja bezdarbnieku ar invaliditāti plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos (vienkāršo profesiju darbi atbilstoši Profesiju klasifikatora devītajai pamatgrupai). Tāpat tiek segtas arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja subsidētās darba vietas izveidotājs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbniekus šādās profesijās - asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs vai speciālais pedagogs personām ar invaliditāti, vai biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti;
 • ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājiem, kas strādā ar darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte. Dotāciju piešķir 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra;
 • vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanai un iegādei, lai pielāgotu darba vietas darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā  711 eiro apmērā par vienas darba vietas pielāgošanu;
 • surdotulku, asistentu, ergoterapeitu un citu speciālistu pakalpojumu izmaksām, ja tie sniegti, lai nodarbinātu bezdarbniekus, kuriem noteikta invaliditāte;
 • izdevumu segšanai par veselības pārbaužu veikšanu bezdarbniekiem, kuriem noteikta invaliditāte, ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm.
Pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošināts atbalsta personas pakalpojums. Atbalsta persona palīdz personai ar garīga rakstura traucējumiem integrēties darba vietā (līdzdalība pārrunās ar darba devēju, atbalsta sniegšana darba vadītāja norādīto darba uzdevumu apguvē un izpildē, komunikācijas un saskarsmes veidošana ar darba devēju, darba vadītāju un kolēģiem, psiholoģiska un motivējoša atbalsta sniegšana), ievērot darba kārtības noteikumus un darba pienākumus u.c. Atbalsta persona pakalpojumu personai ar garīga rakstura traucējumiem sniedz 12 mēnešus.
 
Tāpat pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem ir iespēja pretendēt uz atbalstu reģionālajai mobilitātei, ceļa vai īres izdevumu segšanai pirmajos četros iesaistes mēnešos, ja darba vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no personas deklarētās dzīvesvietas un jaunā darba vieta atbilst pārējiem pasākuma Atbalsts reģionālajai mobilitātei aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros iesaistes kritērijiem.