gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi

Ar 2012.gada janvāri tika uzsākts aktīvās nodarbinātības pasākums „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi" (turpmāk - APSD), kas aizstāj krīzes laikā īstenoto pasākumu „Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās".
 
Bezdarbnieki, kuri ilgstoši ir bez darba, 4 mēnešus var piedalīties APSD pašvaldībās. Darba vietas var izveidot pašvaldību institūcijās (izņemot pašvaldību komercsabiedrībās), biedrībās vai nodibinājumos. Par APSD īstenošanu Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un pašvaldība slēdz līgumu, nosakot pasākuma īstenošanas kārtību, pušu tiesības un pienākumus, norēķinu, līguma izpildes un pārskatu sniegšanas kārtību. Savukārt, ja darba vieta izveidota biedrībās vai nodibinājumos, pašvaldība slēdz līgumu ar attiecīgo biedrību vai nodibinājumu.
 
Lai neveidotos situācijas, kad pašvaldību, biedrību vai nodibinājumu darbiniekus aizvieto ar pasākuma dalībniekiem, noteikumos paredzēti vairāki nosacījumi, kas to novērš. Piemēram, APSD ietvaros darba vietai jābūt izveidotai no jauna vai tajā vismaz četrus mēnešus pirms bezdarbnieka dalības pasākumā uzsākšanas neviens cits nav strādājis. Tāpat bezdarbnieku nevar iesaistīt pasākumā vietā, kas izveidota institūcijā, arī biedrībās vai nodibinājumos, kurā bezdarbnieks strādājis pēdējos 12 mēnešus pirms iesaistīšanās APSD.
 
Kritērijs, kas nosaka, ka pašvaldībām APSD vietas ir jāizveido no jauna, ir būtisks pasākuma noteikums, jo tas ir vērsts uz bezdarbnieku, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu, atbalstu, nevis uz pašvaldības budžeta samazināšanu vai veikto budžeta samazinājumu ietekmes mazināšanu. Pasākuma ietvaros nav atbalstāma pašvaldības darbinieku aizvietošana ar pasākuma dalībniekiem, tātad pienākumiem, kurus veic pasākuma dalībnieks ir jābūt tādiem, kuri iepriekš pašvaldībā nav tikuši veikti (izņēmums ir, ja pašvaldības darba vieta, kuras ietvaros iepriekš ir tikuši pildīti šie pienākumi, ir tikusi likvidēta četrus mēnešus pirms līguma par pasākuma īstenošanu parakstīšanas). Attiecīgi gadījumā, ja pašvaldība budžeta samazināšanas dēļ atbrīvos no darba darbiniekus pasākuma īstenošanas vietā (vai arī veiks kāda darbinieka slodzes samazināšanu, atlikušo daļu slodzes padarot par bezdarbnieka APSD pienākumiem), tas tiks uzskatīts par līguma starp NVA filiāli un pašvaldību pārkāpumu (kuram sekos līgumā atrunātās darbības), pašvaldības (pašvaldības sadarbības partnera) pienākums būs arī atbilstoši NVA pieprasījumam pamatot, ka pasākuma dalībnieki neveic tos pašus pienākumus, kurus iepriekš veica no darba atbrīvotais darbinieks (vai darbinieks, kuram ir tikusi samazināta slodze).
 
Tāpat pasākuma dalībnieki, pašvaldību institūciju darbinieki un citi iedzīvotāji tiek aicināti ziņot NVA par to, ja tiek pārkāpti pasākuma noteikumi un ir aizdomas par aizvietošanas gadījumiem. Tāpat personai, kura tiek atbrīvota no darba un tās darba vietā neatbilstoši augstāk minētajiem noteikumiem tiek izveidota APSD vieta, ir iespēja vērsties tiesā, pieprasot darba tiesisko attiecību atjaunošanu.
 
NVA minētajos darbos iesaista bezdarbniekus, kuri vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas, nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti bezdarbnieka statusā vismaz sešus mēnešus. Atbilstoši iepriekš minētajiem kritērijiem NVA veic darbos iesaistāmo bezdarbnieku atlasi. Savukārt pašvaldība atbilstoši NVA iesniegtajiem bezdarbnieku sarakstiem iesaista bezdarbniekus minēto darbu veikšanā rindas kārtībā vai arī saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos minēto prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību.
 
Katra pašvaldība pati var izveidot kritērijus atbilstoši pašvaldībā dzīvojošo cilvēku vajadzībām, nosakot kādām mērķa grupām dalība sociālo problēmu risināšanā nepieciešama prioritārā kārtā. Vienlaikus pašvaldības saistošajos noteikumos nedrīkst noteikt kritērijus, pēc kuriem mērķa grupai atbilstošie bezdarbnieki (reģistrējušies NVA vismaz 6 mēnešus, nesaņem bezdarbnieka pabalstu) varētu tikt izslēgti no dalības pasākumā.
 
Bezdarbnieks, piedaloties APSD, saņem ikmēneša atlīdzību 200 eiro apmērā. Ja bezdarbnieks nav strādājis visas attiecīgajā mēnesī paredzētās dienas, pašvaldība atlīdzību bezdarbniekam izmaksā proporcionāli dienām, kurās bezdarbnieks piedalījies pasākumā.
 
Valsts nodrošina šādu atbalstu:
  • bezdarbnieku atlīdzību ar sociālo apdrošināšanu (pensijas apdrošināšanas daļu);
  • izdevumu segšanu par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaužu veikšanu pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem;
  • izdevumu segšanu par bezdarbnieku apdrošināšanu nelaimes gadījumiem.
Pasākuma dalībniekiem tiek sniegta nelaimes gadījumu apdrošināšana (ietverot kompensācijas, ja notiek nelaimes gadījumi APSD īstenošanas vietā (piemēram, lūzumi, kodumi, apdegumi), kuri izraisa darbspēju zudumu vai nāvi), lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību vispirms par nelaimes gadījumu ir jāziņo Valsts darba inspekcijai (VDI), kuras uzdevums ir to izmeklēt. Par nelaimes gadījumu darbā ziņošanu VDI ir atbildīgi pašvaldības darba organizētāji (kuri apdrošināšanas sniedzējam sniedz visu nepieciešamo dokumentāciju), kā arī darba vadītāji, tomēr arī pasākuma dalībniekiem un to radiniekiem ir tiesības ziņot VDI par nelaimes gadījumiem, kā arī par darba drošības noteikumu neievērošanu darba praktizēšanas vietā pa tālruņiem - 67312176 (VDI anonīmais uzticības tālrunis) vai 67186522. Papildus informāciju par apdrošināšanas noteikumiem ir iespējams iegūt NVA filiālēs vai sazinoties ar NVA inspektoriem.