gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Lai izvērtētu, kādi rezultāti ir sasniegti Sociālā uzņēmuma likuma ieviešanā, kādas attīstības tendences vērojamas sociālās uzņēmējdarbības nozarē un kam pievēršama uzmanība projekta realizācijā turpmāk,  labklājības ministre Ramona Petraviča tikās ar Labklājības ministrijas sadarbības partnera finanšu attīstības institūcijas Altum valdes priekšsēdētāju Reini Bērziņu.

Izvērtējot līdzšinējo praksi un pieredzi sociālās uzņēmējdarbības programmas ieviešanā, abas puses vienojās, ka tiks turpināts darbs pie atbalsta pasākumu pilnveidošanas, tajā skaitā, Labklājības ministrijai pilnveidojot sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas kritērijus un sniedzot atbalstu Altum speciālistiem grantu sociālekonomiskās ietekmes izvērtējumam.

Sociālā uzņēmuma likums stājās spēkā 2018.gada 1.aprīlī. Tā mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi.  Tā sasniegšanai tika uzsākts Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, lai reāli dzīvē sāktu veidot sociālos uzņēmumus.

Uz šo brīdi sociālā uzņēmuma statuss ir piešķirts jau 81 uzņēmumam. Tiesiskais regulējums ir salīdzinoši jauns un sociālās uzņēmējdarbības nozare Latvijā tikai attīstās, tādēļ ļoti svarīgs ir atbalsts, ko  sniedz sadarbības partneris Altum,  nodrošinot sociālo uzņēmumu biznesa plānu izvērtēšanu un grantu piešķiršanu uzņēmumiem sociālo mērķu sasniegšanai. 

No reģistrētajiem sociālajiem uzņēmumiem grantus jau ir saņēmuši 27 uzņēmumi, taču kopā ar programmas dalībniekiem, kas bija pieteikušies pirms likuma spēkā stāšanās, grantus ir saņēmuši 59 sociālās uzņēmējdarbības veicēji par kopējo summu gandrīz 4 miljoni eiro. 

Tikšanās laikā abas puses vienojās, ka līdzšinējā sadarbība ir devusi būtisku ieguldījumu sociālās uzņēmējdarbības “ekosistēmas” attīstībā Latvijā, par ko liecina veiksmīgi realizētie sociālo uzņēmumu biznesa projekti, kā ietvaros tiek radītas darba vietas un sniegti pakalpojumi sociālās atstumtības riska grupām. 

Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai»  tiek īstenots ar mērķi noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām (nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem u.c.)
Projekta īstenošanas laiks 2016.g. – 2022.g. Tam atvēlētais budžets grantu izmaksai sociālo uzņēmumu attīstībai ir 12 miljoni eiro.

Pēc projekta īstenošanas, nākamajā Eiropas struktūrfondu plānošanas periodā paredzēts turpināt sociālās uzņēmējdarbības atbalstu, jaunajā programmā ņemot vērā līdz šim uzkrāto pieredzi. 
Paralēli grantiem plānots piedāvāt sociālajiem uzņēmējiem arī aizdevumus, kas ļaus realizēt lielākus projektus, nekā iespējams šobrīd.