gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Šodien 27. novembrī pulksten 14.00 notiks Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēde, kurā labklājības ministres Ramonas Petravičas vadībā nozares politikas veidotāji, NVO un darba devēju pārstāvji diskutēs par nosacījumiem personu ar invaliditāti veiksmīgākai integrēšanai darba tirgū. 
Ramona Petraviča: “Valstij ir jārada apstākļi personu ar invaliditāti veiksmīgākai integrēšanai darba tirgū, izstrādājot atbilstošu normatīvo aktu bāzi. Darba devēji arvien biežāk izrāda interesi veidot uzņēmuma politiku atbalstošu personu ar invaliditāti nodarbināšanai, bet  attur Darba likuma norma, kas aizliedz uzteikt darba līgumu. Veidojot nozares politiku, ir svarīgi atrast līdzsvaru starp darba devēju interesēm un personu ar invaliditāti tiesību aizsardzību, tāpēc diskusijām ir jāturpinās.” 
Darba devēju organizācijas daudzkārt norādījušas, ka Darba likumā ietvertais aizliegums uzteikt darba līgumu personai ar invaliditāti noteiktās situācijās ierobežo darba devēja iespējas veikt uzņēmumā neatliekamus saimnieciskus, organizatoriskus, tehnoloģiskus vai līdzīga rakstura pasākumus. Šādā situācijā darba devēja vienīgā iespēja ir vērsties tiesā ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības.
Darba devēji, pastāvot šādam regulējumam, var nebūt ieinteresēti nodarbināt personas ar invaliditāti, jo nepieciešamības gadījumā darba līguma izbeigšana var būt apgrūtināta vai pat neiespējama. Līdz ar to likuma norma, kas paredzēta personu ar invaliditāti īpašai aizsardzībai, kļūst par iemeslu pēc iespējas izvairīties no šādu personu nodarbināšanas, kas ir pretrunā mērķim panākt iespējami lielāku personu ar invaliditāti iesaistīšanos darba tirgū. 
Šīs normas izslēgšana no Darba likuma cilvēkiem ar invaliditāti rada bažas par darba devēju negodprātīgu vēlmi iespējami drīzāk atbrīvoties no personas, ja tai atzīta invaliditāte. Būtiski, ka citi Darba likumā paredzētie aizsardzības instrumenti tiek saglabāti, proti, nemainīgs paliks gan darba devēja pierādīšanas pienākums darba līguma uzteikuma gadījumā, gan arī personām ar invaliditāti noteiktās priekšrocības darbinieku skaita samazināšanas gadījumā turpināt darba tiesiskās attiecības, ja darba rezultāti un kvalifikācija būtiski neatšķiras.
Invalīdu lietu nacionālo padome ir Labklājības ministrijas izveidota konsultatīva institūcija, kas piedalās personu ar invaliditāti integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā. Tās sastāvā darbojas pieci nozaru ministri, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis, tiesībsargs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktors, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors, kā arī pārstāvji no sabiedriskajām organizācijām.