gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
 •  
 •  
 •  

Lai sniegtu atbalstu asistenta pakalpojuma saņēmējiem un pakalpojuma sniedzējiem (asistentiem) asistenta pakalpojuma saņemšanai laikā, kamēr visā Latvijas valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija COVID-19 epidēmijas izplatības ierobežošanai, Labklājības ministrija (turpmāk – Ministrija) ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 942), kuri stājas spēkā 2020. gada 18. martā[1].

MK noteikumu Nr. 942 11.1 punkts nosaka: “Ja valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ līdz tās termiņa beigām personai nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu šo noteikumu 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajiem pasākumiem, attiecīgajam pasākumam piešķirto un neizmantoto stundu skaitu persona var izmantot šo noteikumu 1. pielikuma 7. punktā minētajam pasākumam, nepārsniedzot personas iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu. Ja iepriekšējos trijos mēnešos persona asistenta pakalpojumu nav izmantojusi, sociālais dienests šo noteikumu 1. pielikuma 7. punktā minētā pasākuma īstenošanai personai piešķir ne vairāk kā 10 stundas nedēļā.

MK noteikumu Nr. 942 11.1 punktu sociālais dienests piemēro sākot ar ārkārtējās situācijas pirmo dienu, t.i., no 2020. gada 12. marta.

Lai nodrošinātu minētās tiesību normas vienotu piemērošanu visās pašvaldībās, informējam par jaunā normatīvā regulējuma piemērošanu, nodrošinot asistenta pakalpojumu:

Par asistenta pakalpojuma stundu uzskaiti

Ņemot vērā, ka ārkārtējās situācijas ierobežojumu dēļ personām ar invaliditāti var būtiski samazināties iespējas pārvietoties ārpus mājokļa, sociālais dienests MK noteikumu Nr. 942 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajiem pasākumiem piešķirto un neizmantoto stundu skaitu var attiecināt uz šo noteikumu 1. pielikuma 7. punktā minēto pasākumu (sociālās iekļaušanas pasākumiem, t.sk. brīvā laika pavadīšanu).

Asistenta pakalpojuma saņēmējs arī ārkārtējās situācijas laikā var izmantot asistenta pakalpojumu piešķirtajiem mērķiem, piemēram, iet uz darba vietu, saņemt ārstniecības pakalpojumu, apmeklēt bankomātu u.c. vietas. Šādā situācijā pašvaldības sociālais dienests reāli sniegtās asistenta pakalpojuma stundas uzskaita līdzšinējā kārtībā saskaņā ar līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteikto. Savukārt, ja MK noteikumu Nr. 942 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētais pasākums nav iespējams, tad asistentam ikmēneša pārskatā par asistenta pakalpojuma sniegšanu stundas ir jānorāda pie 1. pielikuma 7. punktā minētā pasākuma.

Asistenta pakalpojuma stundas pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, t.i., no š.g. 1. - 11.martam ir uzskaitāmas un apmaksājamas atbilstoši personai piešķirtajiem pasākumiem, līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteiktajā kārtībā un apmērā, bet stundu skaits ārkārtējās situācijas dienās (12. - 31. marts un 1. - 14. aprīlis) veidojas kā starpība starp personas iepriekšējo trīs mēnešos vidēji izmantoto stundu skaitu un mēneša dienās pirms/pēc ārkārtējās situācijas izmantoto skaitu.

Piemērs asistenta pakalpojuma stundu uzskaitei:

Pēteris ir izmantojis asistenta pakalpojumu decembrī 40 h, janvārī 50 h, februārī 30 h; vidējais rādītājs attiecīgi ir 40 h. No 1. - 11. martam Pēteris ar apliecinājumiem no viņam piešķirtajiem pasākumiem ir izmantojis 18 h, tātad periodā no 12. - 31. martam pie 7. pasākuma viņam ierakstāmas 22 h (40-18=22 h), tās sadalot pa dienām. Periodā no 12. - 31. martam pakalpojums var tikt izmantots vēl arī kādam citam pasākumam, ja persona to var apliecināt atbilstoši izvirzītajām prasībām, taču tad attiecīgi samazinās 7. pasākumam attiecināmās stundas. Pieņemot, ka Pēteris no 12. - 31. martam ir izmantojis 10 h 5. pasākumam (saņem ārstniecības pakalpojumus), attiecīgi periodā no 12. - 31. martam pie 7. pasākuma ierakstāmas 12 h (40-18-10=12 h).

 

Par asistenta atalgojuma aprēķināšanu ārkārtējās situācijas laikā, ja iepriekšējos trijos mēnešos persona asistenta pakalpojumu ir izmantojusi

Personas iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaits tiek aprēķina ievērojot, šādu formulu:

(d + j + f) / 3=n,

kur d, j un f ir personas iepriekšējos trijos mēnešos izmantotais stundu skaits un n – aprēķinātais vidējais stundu skaits trijos mēnešos.

Aprēķinā izmantotie mēneši vienmēr būs iepriekšējie trīs mēneši pirms tā mēneša, par kuru tiek sniegta atskaite. Marta mēnesim attiecīgi vidējo stundu skaitu nosaka pēc 2019. gada decembra, 2020. gada janvāra un februāra mēnešiem. Savukārt aprīļa mēnesim – janvāris, februāris, marts. Gadījumā, ja ārkārtējā situācija turpināsies, tad vienmēr ņem vērā iepriekšējos trīs mēnešus pirms attiecīgā pārskata mēneša. Vidējā stundu skaita noteikšanā tiek ņemti vērā mēneši, kuros ir saņemts asistenta pakalpojums, neatkarīgi no tā, kurā mēneša dienā līgums noslēgts un cik stundu izmantots. Arī tad, ja līgums noslēgts mēneša vidū, mēnesis tiek ņemts vērā aprēķinā un tiek ņemts vērā attiecīgajā mēnesī izmantotais stundu skaits. Personām, kurām kādā no iepriekšējiem trīs mēnešiem vispār nav bijis noslēgts līgums par asistenta pakalpojumu, to mēnesi neņem vērā un ņem stundu skaitu pārējos divos mēnešos un dala ar 2. Piemēram, decembrī 0 h (līguma nav vai izmantotas 0 stundas), janvārī 20 h, februārī 30 h, tad vidējo stundu skaitu martā par iepriekšējiem trīs mēnešiem aprēķina šādi: (20+30)/2=25 h). Savukārt, ja pakalpojums sniegts tikai februārī (20 h), tad marta maksimālais stundu skaits būs 20 h.

Parastajā veidā uzskaitītajās dienās (1. - 11. marts) un ārkārtējās situācijas periodā (12. - 31. marts) uzskaitītās stundas kopā mēnesī nevar pārsniegt vidējo stundu skaitu iepriekšējos trīs mēnešos. Līdzīga pieeja attiecināma uz aprīļa mēnesi (1. - 14. aprīlis un 15. - 30. aprīlis), kad ārkārtējā situācija beigsies un cilvēki atsāks izmantot pakalpojumu atbilstoši 1. - 6. punktā minētajiem pasākumiem, saņemot par to apliecinājumus, vai gadījumā, ja ārkārtējā situācija tiek pagarināta - uz jebkuru citu mēnesi, ja tas ir nepilns mēnesis.

Stundas Sociālās sfēras procesu pārvaldības lietojumprogrammā SOPA (turpmāk – SOPA) ievadāmas attiecīgajiem pasākumiem paredzētajos laukos. Līdz š.g. 1. aprīlim SOPA sistēmā tiks veikti nepieciešamie pielāgojumi, lai sistēma pati aprēķinātu personas iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu. Sociālā dienesta darbiniekiem pašiem aprēķins nebūs jāveic, bet SOPA formā, kur ievada stundas pa dienām, tiks izveidots jauns datu lauks, kurā sarkanā krāsā tiks parādīts vidējais stundu skaitu mēnesī par iepriekšējiem 3 mēnešiem.

Ja asistenta iesniegtajā pārskatā norādītais kopējais mēnesī nostrādāto stundu skaits būs lielāks par SOPA aprēķināto, tad sociālā dienesta speciālistam kopējais stundu skaits jākoriģē un stundu sadalījums pa dienām SOPA jāievada atbilstoši piešķirtajiem pasākumiem tā, lai nostrādāto stundu skaita summa atbilst SOPA aprēķinātajam vidējam stundu skaitam par iepriekšējiem trīs mēnešiem.

Atalgojums asistentiem tiks aprēķināts atbilstoši attiecīgā mēneša stundas tarifa likmei nepilna darba laika gadījumos, proti, marta mēnesī atalgojums tiks aprēķināts atbilstoši martā paredzētajai stundu likmei.

Par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, ja iepriekšējos trijos mēnešos persona asistenta pakalpojumu nav izmantojusi (t.i., pirmreizēji klienti vai personas, kuras ilgstoši nav saņēmušas pakalpojumu)

Lai sniegtu vienlīdzīgas iespējas izmantot asistenta pakalpojumu arī jaunajiem klientiem (un klientiem, kuri pēdējos trijos mēnešus asistenta pakalpojumu nav izmantojuši), kuriem nav nosakāms vidējais stundu skaits par iepriekšējiem 3 mēnešiem, MK noteikumu Nr. 942 11.1 punkts paredz, ka šādām personām asistenta pakalpojumu piešķir ne vairāk kā 10 h nedēļā, attiecinot tās uz 7. punkta pasākumu – sociālās iekļaušanas pasākumi, t.sk. brīvā laika pavadīšana un pastaigas svaigā gaisā.

Asistenta pakalpojuma piešķiršanas nosacījumi ārkārtējās situācijas laikā netiek mainīti un sociālā dienesta pienākums saskaņā ar MK noteikumu Nr. 942 8. un 9. punktu joprojām ir izvērtēt personu un lemt par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ja sociālais dienests marta mēnesī jau ir pieņēmis lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu šādam klientam, tad šī lēmuma un noslēgtā līguma nosacījumi nav jāmaina.

Ja lēmums par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vēl nav pieņemts vai iesniegums tiek saņemts ārkārtējās situācijas laikā, tad sociālā dienesta pienākums ir izvērtēt personu un ja persona atbilst asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem, tad lemt par asistenta pakalpojuma piešķiršanu. Personu izvērtē un lēmumu pieņem vispārējā kārtībā, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 942 normām. Personas vajadzību pārvietoties ārpus mājokļa vērtē ilgtermiņā (“normālā” situācijā) atbilstoši situācijai, kāda personai bijusi līdz šim un plānota pēc ārkārtējās situācijas beigām, un pieņem attiecīgu lēmumu. Lēmuma un līguma nosacījumus sociālais dienests papildina, norādot, ka lēmums tiek pieņemts pamatojoties arī uz MK noteikumu Nr. 942 11.1 punktu un norāda, ka asistenta pakalpojuma apjoms 1. pielikuma 7. punkta pasākumam ārkārtējās situācijas laikā ir līdz 10 h nedēļā.

Piemērs:

__________ Sociālais dienests, pamatojoties uz Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 3., 3'., 4.punktu, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā” 4., 8., 11., 11.1 punktu un 9.1. apakšpunktu piešķir asistenta pakalpojumu periodam 01.04.2020. – 31.03.2021. šādā apjomā:

 1. Lai saņemtu ārstniecības pakalpojumus (atbilstoši ārstējošā ārsta izsniegtam dokumentam, kas apliecina ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādes apmeklējumu), apmeklētu ģimenes ārstu. Apmeklētu valsts un pašvaldību iestādes, institūcijas, kurām ir deleģēta valsts un pašvaldību uzdevumu izpilde, finanšu institūcijas, kā arī institūcijas personas interešu aizstāvībai (piemēram, notārs, jurists) līdz 20 h nedēļā (5. pasākums).
 2. Lai iesaistītos sociālās iekļaušanas pasākumos (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu) līdz 2 h nedēļā (ārkārtējās situācijas laikā ne vairāk kā 10 h nedēļā) (7. pasākums).

Vērtējot personai apmaksājamā asistenta pakalpojuma apjomu ārkārtējās situācijas laikā, sociālais dienests ņem vērā personas iesaisti piešķirtajos pasākumos un, ja personai nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu piešķirtajiem pasākumiem, piemēro MK noteikumu Nr. 942 11.1 punkta nosacījumus. Līdz ar to:

 1. ja persona arī ārkārtējās situācijas laikā asistenta pakalpojumu ir izmantojusi MK noteikumu Nr. 942 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajiem pasākumiem vairāk par 10 h nedēļā (bet ne vairāk kā personai piešķirts lēmumā) un tam ir apliecinājumi, tad sociālais dienests apmaksā šiem mērķiem piešķirtās stundas atbilstoši asistenta iesniegtajam pārskatam un apliecinājumiem, bet 1. pielikuma 7. punkta pasākuma ietvaros apmaksā divas stundas nedēļā;
 2. ja persona asistenta pakalpojumu MK noteikumu Nr. 942 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajiem pasākumiem ar apliecinājumiem izmantojusi mazāk par 10 h nedēļā, tad sociālais dienests 1. pielikuma 7. punkta pasākuma (sociālās iekļaušanas pasākumi, t.sk. brīvā laika pavadīšana) ietvaros apmaksā starpību līdz 10 stundām nedēļā. T.i., 1.-6. pasākumā izmantotās stundas norāda, taču to skaits kopā ar 7. pasākumā norādītājām stundām nedrīkst pārsniegt 10 h nedēļā.

Piemērs:

Ingai lēmumā piešķirtas stundas: 5. pasākumam – 20 h nedēļā, 7. pasākumam– 2 h nedēļā

 1. variants
 1. variants

Inga iesniedz apliecinājumus par pakalpojuma izmantošanu 5. pasākumam marta mēnesī, t.sk. ārkārtējās situācijas laikā par izmantotām 10 h nedēļā.

Šādā gadījumā Ingai marta mēnesī 7. pasākumā attiecināmas 2 h nedēļā.

 

Ingas asistents saņems samaksu par 12 h nedēļā.

Ja Inga ar apliecinājumiem var izmantot vairāk kā 10 h nedēļā, tad izdevīgāks viņai ir šis variants.

Inga par pakalpojuma izmantošanu 5. pasākumam marta mēnesī, t.sk. ārkārtējās situācijas laikā apliecinājumus teorētiski varētu iesniegt par mazāk kā 10 h nedēļā, piemēram, 6 h nedēļā, tad atlikušās 4 h norāda 7. pasākumā, tādējādi kopā martā tiks apmaksātas 10 h nedēļā.

Gadījumā, ja Ingai ārkārtējās situācijas laikā apliecinājumi nav nevienai stundai par 1. - 6. pasākumu, tad 7. pasākumā norāda 10  h nedēļā.

Tādējādi saskaņā ar 11.1 punkta otro teikumu viņai marta mēnesī tiks apmaksātas 10  h nedēļā.

Ingas asistents saņems samaksu par 10 h nedēļā.

Attiecīgi, ja cilvēks var apliecināt vismaz 10 vai vairāk stundas nedēļā 1. - 6. pasākumam, tad piemērojama parastā stundu uzskaites un apmaksas pieeja.

Attiecīgi, ja cilvēks nevar apliecināt vismaz 10 vai vairāk stundas nedēļā 1. - 6. pasākumam vai nevar apliecināt nevienu stundu, tad piemērojama jaunā 11.1 punkta norma un šādam cilvēkam apmaksājamas ne vairāk kā 10 h nedēļā bez apliecinājumiem.

Jaunās normas mērķis ir ārkārtējās situācijas laikā saglabāt cilvēkiem ar invaliditāti līdzšinējo pakalpojumu un asistentam ienākumus. Tāpēc norma, neraugoties uz to, ka personām nav rādītājs par iepriekšējo trīs mēnešu vidējo izmantoto stundu skaitu,paredz piešķirt pakalpojumu ne vairāk kā 10 stundas nedēļā, tādēļ nav iespējama apliecināto stundu summēšana 1. - 6. pasākumā ar papildu 10 h 7. pasākumā.

 

Lai nodrošinātu, ka 1. pielikuma 7. punkta pasākumam marta un aprīļa mēnešos var ievadīt 10 h nedēļā, SOPA sistēmā tiks atslēgta kontrole par maksimāli norādāmajām stundām.

Par līgumsaistību izpildi apliecinošo dokumentu iesniegšanu

Arī ārkārtējās situācijas laikā asistentam vienu reizi mēnesī sociālajā dienestā ir jāiesniedz pakalpojuma uzskaites lapa par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu. Ir jāņem vērā, ka atalgojuma nodrošināšana asistentam ārkārtējās situācijas periodā ir aizvietojošs risinājums esošajā pakalpojumā, kur asistentam tiek kompensēti negūtie ienākumi par darbu, kuru, neiestājoties ārkārtējai situācijai, asistents būtu veicis. Tāpat ir jāņem vērā, ka būs asistenta pakalpojuma saņēmēji, kuri turpinās izmantot asistenta pakalpojumu atbilstoši piešķirtajiem pasākumiem un asistenti varēs iesniegt līgumā noteiktos apliecinājumus. Līdz ar to, lai veiktu samaksu uzņēmuma līguma ietvaros par sniegto pakalpojumu, tomēr izmaksu attaisnojošam dokumentam ir jābūt.

Sociālais dienests izvērtē un lemj patstāvīgi par pieņemšanas – nodošanas akta kā atsevišķa dokumenta saņemšanas nepieciešamību no asistenta.

Par asistenta pakalpojuma uzskaites lapas u.c. līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteikto dokumentu (ja sociālais dienests to iesniegšanu uzskata par nepieciešamu) iesniegšanas veidu alternatīvām dienests lemj patstāvīgi.

Atbilstoši situācijai katrā pašvaldībā ir vairāki veidi, kā saņemt nepieciešamo informāciju no personu ar invaliditāti asistentiem, piemēram:

 1. izmantojot pasta pakalpojumus (stundu izlietojumu var rakstīt ar roku, brīvā formā vai pirms tam nodrošinot atskaišu dokumentu (elektronisku vai papīra formā) pieejamību);
 2. asistents atstāj sociālajā dienestā dokumentu kastītē vienpusēji parakstītus dokumentus, ko sociālais dienests tālāk nepieciešamības gadījumā koriģē atbilstoši vidējam stundu skaitam;
 3. izveidot paraugformu, kas pieejama word formātā un aizpildāma datorā. Šo formu var nosūtīt un saskaņot pa e-pastu, saraksti un/vai sarakstes pielikumus pievieno personas lietai vai lieto kā pamatojošo dokumentu grāmatvedībai uz apmaksu.

Ārkārtējās situācijas periodā asistenta pakalpojuma sniedzējs, izņemot, ja persona ar invaliditāti iepriekšējos trijos mēnešos asistenta pakalpojumu nav izmantojusi, pakalpojuma uzskaites lapā reāli sniegtās stundas norāda atbilstoši līdzšinējiem nosacījumiem, proti, attiecīgajam mērķim piešķirtās un izmantotās stundas norāda atbilstošajās dienās, kad faktiski pakalpojums izmantots. Šajos gadījumos asistenta pakalpojuma stundas, kuras nav iespējams apliecināt, norāda pie MK noteikumu Nr. 942 1. pielikuma 7. punktā minētā pasākuma. Ja kopējais mēnesī atskaitē norādītais stundu skaits pārsniedz personas iepriekšējos trīs mēnešos izmantoto vidējo stundu skaitu, tad sociālais dienests asistentu iesniegtajos pārskatos koriģē norādīto stundu skaitu tā, lai nostrādāto stundu kopējais skaits mēnesī nepārsniedz iepriekšējos trīs mēnešu vidējo stundu skaitu, un veic dienesta atzīmi, ka ārkārtējās situācijas laikā tiek piemērota MK noteikumu Nr. 942 11.1 punkta norma un norāda attiecīgajā mēnesī apmaksājamo stundu skaitu: Dienesta atzīme: Stundu skaits labots atbilstoši MK noteikumu Nr. 942 11.1 punktam (ārkārtējā situācija). Apmaksājamas kopā 40 h/mēn. (darbinieka paraksts).

Par ārkārtējās situācijas laikā faktiski apmaksājamo stundu skaitu sociālais dienests asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju  informē telefoniski vai e-pastā savlaicīgi (tiklīdz tas ir iespējams).

Par transporta izdevumu apmaksu

Transporta izdevumus asistenta pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros ārkārtējās situācijas laikā var apmaksāt tikai noteikumu Nr. 942 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minēto pasākumu īstenošanai, ja asistents var apliecināt asistenta pakalpojuma sniegšanu un transporta izmantošanu. – Ja pakalpojums izmantots sociālās iekļaušanās pasākumiem vai brīvajam laikam (7. pasākums), transporta izdevumi netiek apmaksāti.

***

Vienlaikus aicinām pievērst īpašu uzmanību brīdinājuma paziņojumiem sistēmā SOPA, ja ievadīto stundu skaits pārsniedz iepriekšējo trīs mēnešu vidējo stundu skaitu un neignorēt tos. Ja šādi brīdinājuma paziņojuma parādās, tad aicinām pārliecināties, ka nedēļā norādīto stundu skaits nepārsniedz 40 h nedēļā un personas iepriekšējo trīs mēnešu vidējo stundu skaitu. Neatbilstību gadījumā ministrija var lūgt precizēt finanšu līdzekļu izlietojumu pārskatus saskaņā ar MK noteikumu Nr. 942 26. un 261. punktu.

Vēlamies atzīmēt, ka šādi grozījumi asistenta pakalpojuma nodrošināšanā un apmaksā ieviesti ar mērķi sniegt atbalstu šai sabiedrības grupai ārkārtējās situācijas laikā, kad noteikta virkne ierobežojumu iestādēm sniegt klātienes pakalpojumus, kas nozīmē, ka asistenta pakalpojuma saņēmējiem nebūs iespējas doties no savām mājām, lai saņemtu šos pakalpojumus, un viņu asistenti nesaņems atlīdzību par personas pavadīšanu. Vienlaikus jāapzinās, ka personas ar invaliditāti ar tuvinieku atbalstu arī ārkārtējās situācijas laikā mēģinās nodrošināt ikdienas pastaigas svaigā gaisā, tādējādi aizvietojot citas līdzšinējās aktivitātes, kuras ārkārtējās situācijas dēl vairs nav iespējams nodrošināt. Tādēļ grozījumi nodrošina, ka tiek saglabāts atbalsts personas ar invaliditāti pavadīšanai un arī saglabāta samaksa asistentiem, kas daudzos gadījumos ir personu ar invaliditāti ģimenes locekļi, kas nav vai ir ierobežotā apmērā iesaistījušies citās nodarbinātības aktivitātēs. Tādējādi samazinot iespēju, ka šīs personas vai ģimenes ir spiestas vērsties pašvaldībā pēc sociālās palīdzības.

Informējam, ka Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons sadarbībā ar Ministriju ir sagatavojusi sižetu Facebook platformā, kurā izklāstītas izmaiņas asistenta pakalpojumā ārkārtējās situācijas laikā. Lūdzam dalīties ar saiti uz šo video gan savas pašvaldības mājas lapā, gan sociālo tīklu kontos, lai arī cilvēki ar invaliditāti un viņu asistenti būtu informētāki par izmaiņām. Pieejams šeit:

https://www.facebook.com/ApvienibaApeirons/videos/2718822928245303/