gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

Maija sanāksmju darba kārtība

6.maijs

Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr.5/2019 „Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām: vērtīgs atbalsts, bet tā pienesums nabadzības samazināšanā joprojām nav pierādīts”

Padomes lēmuma projekts par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

Starptautiskā darba konference

       - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieks Maksims Ivanovs

8.maijs

Padomes secinājumu projekts „Izmaiņas darbā: apskats par jaunajiem darba nosacījumiem un ietekmi uz darbinieku drošību un veselības aizsardzību darbā”

       - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomniece Linda Pauga

16.maijs

Padomes direktīvas projekts par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no personas reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas

       - sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas nozares padomniece Anete Kirzemniece

23.maijs

Pastiprināta virzība uz kvalificētā vairākuma balošanu sociālas politikas jomā

       - sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas nozares padomnieki Linda Pauga un Maksims Ivanovs