gerbonis
Labklājības ministrija
Vājredzīgajiem - Lielie burti
  •  
  •  
  •  

 

 

  • Vai iespējams saņemt finansiālu atbalstu nokļūšanai darba vietā, kas atrodas attālāk no pastāvīgās dzīvesvietas?

Pasākuma „Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” mērķis ir veicināt komersantu nodarbināto personu reģionālo mobilitāti, nodrošinot finansiālu atbalstu transporta un dzīvojamo telpu īres izmaksu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību nodibināšanas. 

Finanšu atlīdzību reģionālajai mobilitātei ietvaros var saņemt, ja darbavieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas. Atbalsts tiek sniegts nokļūšanai darba vietā Rīgā, ja nodarbinātā deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas.

Finanšu atlīdzību Pasākuma ietvaros var saņemt nodarbinātais, kurš līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienai ar konkrēto darba devēju ir bijis reģistrēts bezdarbnieka statusā vismaz divus mēnešus.

Nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina finanšu atlīdzību pirmos 4 darba tiesisko attiecību mēnešus ne vairāk kā 600 euro apmērā (nepārsniedzot 150 euro mēnesī):

  • transporta izdevumu segšanai regulāriem braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ;
  • dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai (nosakot atlīdzības apmēru par dzīvojamo telpu īri, ņem vērā arī transporta izmaksas vienam braucienam no deklarētās dzīvesvietas uz darba vietu un atpakaļ).  

Finanšu atlīdzības saņemšanai, darbinieks 10 darba dienu laikā pēc darba līguma noslēgšanas iesniedz savā NVA reģionālajā filiālē iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

  • vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, bankas konta numuru un kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
  • informāciju par darba vietu - komersanta nosaukumu un darba līgumā noteiktās darba vietas adresi, kā arī attālumu kilometros no deklarētās dzīvesvietas līdz darba vietai.

Atbalstu reģionālajai mobilitātei bezdarbnieki var saņemt arī piedaloties pasākumā „Pasākumi noteiktām personu grupām” (subsidētā nodarbinātība) vai pasākumā „Apmācība pie darba devēja”, neformālajās izglītības programmās un profesionālajās tālākizglītības un profesionālajās pilnveides programmās.   
Papildus informācija par reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumu pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.